นิราศเมียนมาร์ (๓๖)

71) ตำนานเก่า เนาว์นาน โบราณเล่า

สองมอญเฝ้า พุทธองค์ ตรงโพธิ์ศรี

ตปุสสะ ภัลลิกะ สดุดี

สัตตุมี ข้าวก้อนผง แด่ทรงธรรม์

พุทธองค์ ทรงประทาน เกศาธาตุ

จิตสะอาด สงบสว่าง ทางสุขสันต์

น้อมใส่เกศ เกศา แปดเส้นพลัน

ดุจสวรรค์ เสกให้ ใจเบิกบาน

72) ไกด์เล่าเพลิน เดินไกล หายสี่เส้น

ช่วงลำเค็ญ เดินกลับ รับถิ่นฐาน

โอกกลาปะ กษัตริย์ใหญ่ ได้จัดงาน

อธิษฐาน ผ่านพบ ครบเท่าเดิม

มหัศจรรย์ พลันมี รังสีสว่าง

แสงส่องสร้าง ศรัทธา มาหนุนเสริม

หนวกบอดใบ้ หายไป ได้มาเติม

พิการเริ่ม ครบร่าง ต่างสมบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศเมียนมาร์ความเห็น (0)