นักการเงินควรมีความรู้ด้านใดบ้าง ?

นักการเงินควรมีความรู้รอบด้าน เพราะความรู้ทางด้านการเงินจะเชื่อมโยงถึงเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย การเมือง สถิต จิตวิทยาและการบัญชี ซึ่งความรู้ในด้านเหล่านี้จะทำให้เป็นนักการเงินอย่างสมบูรณ์

โดยเศรษฐศาสตร์จะศึกษาเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ได้ประโยชน์สูงสุดและมีส่วนช่วยในการกำหนดนโยบายทางการเงิน ด้านกฎหมายเป็นด้านที่สำคัญมากในการเงินเพราะต้องทราบถึงกฎหมายภาษีอากร กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และข้อกำหนดต่างๆจากรัฐบาลในการทำธุรกิจ ทางด้านสถิตช่วยในการศึกษาการดำเนินงานทางการเงินของธุรกิจในอดีต และแนวโน้มของธุรกิจในอนาคตได้เป็นอย่างดี ด้านจิตวิทยา เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ กระบวนการคิด คำพูดและพฤติกรรมของมนุษย์ และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการบัญชี ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ การรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์และตัดสินใจ

ซึ่งความรู้ในแต่ละด้านเหล่านี้ นักการเงินควรทราบเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงานด้านการเงินและยังสามารถนำไปประยุกต์กับการทำงานด้านอื่นๆได้อีกเป็นอย่างดี หากเรามีความรู้รอบด้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน apich_iceความเห็น (0)