การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคำนวณ เรื่อง กรด – เบส รายวิชา เคมี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคำนวณ เรื่อง กรด – เบส รายวิชา เคมี 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า นายธวัชชัย สิงห์ขัน

หน่วยงาน โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ปีการศึกษา2557

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย (1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการคำนวณ

เรื่อง กรด – เบส รายวิชาเคมี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผล ของ แบบฝึกทักษะการคำนวณ เรื่อง กรด-เบส

รายวิชาเคมี 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

(3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการใช้

แบบฝึกทักษะการคำนวณที่พัฒนาขึ้น (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้แบบฝึกทักษะการคำนวณ เรื่อง กรด – เบส รายวิชาเคมี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จำนวน 39 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 จำนวน 5 ครั้ง รวม 10 ชั่วโมง

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ (1) แบบฝึกทักษะการคำนวณ เรื่อง กรด – เบส รายวิชาเคมี3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ชุด มีระดับคุณภาพเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับ มาก (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน

มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.83 มีค่าอำนาจจำแนก (B - Index) ตั้งแต่ 0.21 ถึง 0.90 และค่า

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.81 (3) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 แผนการเรียนรู้ มีระดับคุณภาพเฉลี่ย 4.12 มีความเหมาะสม (4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้แบบฝึกทักษะ

การคำนวณเรื่อง กรด – เบส รายวิชาเคมี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ระดับความพึงพอใจมาก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ t – test ในการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน

ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคำนวณ เรื่อง กรด – เบส รายวิชาเคมี 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทั้ง 5 ชุด มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 82.95/81.22

ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

2. ดัชนีประสิทธิผล ของ แบบฝึกทักษะการคำนวณ เรื่อง กรด-เบส รายวิชาเคมี 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

3. เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการคำนวณ เรื่อง กรด – เบส รายวิชาเคมี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียน

มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน ในการทำแบบฝึกทักษะการคำนวณทั้ง 5 ชุด และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาเคมี 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการคำนวณ เรื่อง กรด – เบส รายวิชาเคมี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ (Tags): #กรด-เบส
หมายเลขบันทึก: 583897เขียนเมื่อ 13 มกราคม 2015 08:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 มกราคม 2015 08:35 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี