ผลการพัฒนาการเรียนรู้และความพึงพอใจที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนและสื่อวีดีทัศน์การแสดงพื้นเมือง “รำโนราบทสอนรำ” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์

ชื่อการศึกษา

</span> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> ผลการพัฒนาการเรียนรู้และความพึงพอใจที่มีต่อเอกสาร </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: 36pt;"> ประกอบการสอนและสื่อวีดีทัศน์การแสดงพื้นเมือง “รำโนราบท </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: 36pt;"> สอนรำ” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุวรรณ </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: 36pt;"> ไพบูลย์ </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -36pt;"> ผู้รายงานนพเก้าศิลปเจริญ </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 108pt; text-indent: -108pt;"> หน่วยงานโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 108pt;"> สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เขต 15 </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> ปีที่ศึกษา2556 </p> <p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"> บทคัดย่อ </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 12pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; -ms-text-justify: inter-cluster;"> การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนและสื่อวีดีทัศน์การแสดงพื้นเมือง “รำโนราบทสอนรำ” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนและสื่อวีดีทัศน์การแสดงพื้นเมือง “รำโนราบทสอนรำ” 3) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการสอนและสื่อวีดีทัศน์การแสดงพื้นเมือง “รำโนราบทสอนรำ” 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนและสื่อวีดีทัศน์การแสดงพื้นเมือง “รำโนราบทสอนรำ” </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; -ms-text-justify: inter-cluster;"> กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เขต 15 จำนวน 22 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบบแผนการศึกษาเป็นแบบ One Group Pretest – Posttest Design นักเรียนในกลุ่มทดลอง สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนและสื่อวีดีทัศน์การแสดงพื้นเมือง “รำโนราบทสอนรำ” ที่ผ่านการหาประสิทธิภาพ 80/80 ตามเกณฑ์มาตรฐาน แผนการจัดการเรียน แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการสอนการแสดงพื้นเมือง “รำโนราบทสอนรำ” ที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .94 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนและสื่อวีดีทัศน์การแสดงพื้นเมือง“รำโนราบทสอนรำ” ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .96 สถิติที่ใช้สนการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ( t-test) </p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; -ms-text-justify: inter-cluster; tab-stops: 54.0pt;"> ผลการศึกษาพบว่า </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify; -ms-text-justify: inter-cluster; tab-stops: 54.0pt;"> 1. เอกสารประกอบการสอนและสื่อวีดีทัศน์การแสดงพื้นเมือง “รำโนราบทสอนรำ” มีประสิทธิภาพ 82.74 / 85.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify; -ms-text-justify: inter-cluster; tab-stops: 54.0pt;"> 2. ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของเอกสารประกอบการสอนและสื่อวีดีทัศน์การแสดงพื้นเมือง “รำโนราบทสอนรำ” เท่ากับ 0.5409 </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify; -ms-text-justify: inter-cluster; tab-stops: 54.0pt;"> 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ หลังการใช้เอกสารสารประกอบการสอนและสื่อวีดีทัศน์การแสดงพื้นเมือง “รำโนราบทสอนรำ” มีผลการเรียนรู้สูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: dotted 14.0cm;"> 4.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ มีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนและสื่อวีดีทัศน์การแสดงพื้นเมือง “รำโนราบทสอนรำ” อยู่ในระดับ มากที่สุด </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัยนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ความเห็น (0)