ผลการพัฒนาการเรียนรู้และความพึงพอใจที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนและสื่อวีดีทัศน์การแสดงพื้นเมือง “รำโนราบทสอนรำ” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์


ชื่อการศึกษา

</span> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> ผลการพัฒนาการเรียนรู้และความพึงพอใจที่มีต่อเอกสาร

</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: 36pt;"> ประกอบการสอนและสื่อวีดีทัศน์การแสดงพื้นเมือง “รำโนราบท

</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: 36pt;"> สอนรำ” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุวรรณ

</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: 36pt;"> ไพบูลย์

</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -36pt;"> ผู้รายงานนพเก้าศิลปเจริญ

</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 108pt; text-indent: -108pt;"> หน่วยงานโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์

</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 108pt;"> สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เขต 15

</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> ปีที่ศึกษา2556

</p> <p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"> บทคัดย่อ

</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 12pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; -ms-text-justify: inter-cluster;"> การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนและสื่อวีดีทัศน์การแสดงพื้นเมือง “รำโนราบทสอนรำ” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนและสื่อวีดีทัศน์การแสดงพื้นเมือง “รำโนราบทสอนรำ” 3) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการสอนและสื่อวีดีทัศน์การแสดงพื้นเมือง “รำโนราบทสอนรำ”
4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนและสื่อวีดีทัศน์การแสดงพื้นเมือง “รำโนราบทสอนรำ”

</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; -ms-text-justify: inter-cluster;"> กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เขต 15 จำนวน 22 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบบแผนการศึกษาเป็นแบบ One Group Pretest – Posttest Design นักเรียนในกลุ่มทดลอง สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนและสื่อวีดีทัศน์การแสดงพื้นเมือง “รำโนราบทสอนรำ” ที่ผ่านการหาประสิทธิภาพ 80/80 ตามเกณฑ์มาตรฐาน แผนการจัดการเรียน แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการสอนการแสดงพื้นเมือง “รำโนราบทสอนรำ” ที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .94 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนและสื่อวีดีทัศน์การแสดงพื้นเมือง“รำโนราบทสอนรำ” ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .96 สถิติที่ใช้สนการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ( t-test) </p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; -ms-text-justify: inter-cluster; tab-stops: 54.0pt;"> ผลการศึกษาพบว่า

</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify; -ms-text-justify: inter-cluster; tab-stops: 54.0pt;"> 1. เอกสารประกอบการสอนและสื่อวีดีทัศน์การแสดงพื้นเมือง “รำโนราบทสอนรำ” มีประสิทธิภาพ 82.74 / 85.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify; -ms-text-justify: inter-cluster; tab-stops: 54.0pt;"> 2. ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของเอกสารประกอบการสอนและสื่อวีดีทัศน์การแสดงพื้นเมือง “รำโนราบทสอนรำ” เท่ากับ 0.5409

</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify; -ms-text-justify: inter-cluster; tab-stops: 54.0pt;"> 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ หลังการใช้เอกสารสารประกอบการสอนและสื่อวีดีทัศน์การแสดงพื้นเมือง “รำโนราบทสอนรำ” มีผลการเรียนรู้สูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: dotted 14.0cm;"> 4.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ มีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนและสื่อวีดีทัศน์การแสดงพื้นเมือง “รำโนราบทสอนรำ” อยู่ในระดับ มากที่สุด

</p>

หมายเลขบันทึก: 583884เขียนเมื่อ 13 มกราคม 2015 11:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 มกราคม 2015 11:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี