เอกสารประกอบการเรียนรู้ การใช้โปรแกรม Kvisoft FlipBook Maker Pro

การใช้โปรแกรม Kvisoft Flipbook Maker Pro

1. เข้าสู่โปรแกรม คลิกที่ icon ที่ห น้า จ อคอมพิวเตอร์ หรืออาจจะคลิกจากแถบงาน แล้วคลิกเลือกโปรแกรมKvisoft FlipBook Maker Pro

2. เมื่อเข้าสู่โปรแกรม ก็จะพบกับหน้าต่าง ดังรูป

3. เมื่อคลิกที่เมนู File จะพบรายละเอียด ดังภาพ

4. ลงมือสร้าง e-book ด้วยโปรแกรม Kvisoft FlipBook Maker Pro ดังนี้

4.1 คลิกที่ Import PDF/Video/Image/SWF เพื่อนาไฟล์ประเภทที่ต้องการเข้าสู่หน้าหนังสือ (ซึ่งเราต้องมีข้อมูลต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ก่อนลงมือสร้าง (e-book)

4.2 คลิกเลือกแหล่งเก็บข้อมูลที่ต้องการ ตามตัวอย่างเลือกข้อมูล PDF รายงานเรื่อง อาเซียน จากนั้นให้คลิก Open

4.3 จะพบหน้าต่างให้เรากาหนดขนาดของหน้ากระดาษ ให้เลือกแบบ Auto จากนั้นก็คลิก OK

4.4 จะพบหน้าต่าง Import PDF เราสามรถปรับรายละเอียดต่าง ๆ ได้ตามต้องการ จากนั้นคลิก OK


ค่ามาตรฐานของโปแกรม จะกาหนดที่ Element

เมื่อคลิกที่ Clipart สามารถคลิกเลือกเพิ่มเติมที่ Category จะได้ดังภาพ


เมื่อคลิก Effect จะมี Effect ให้เลือก ดังรูป

6. การปรับแต่ง Desing

6.1 คลิกที่ Desing ซึ่งเราสามารถ คลิกเลือกรายละเอียดได้ตามความต้องการที่ Category ดังรูป

ตามตัวอย่างเลือก Childen01

7. การ Publish

7.1 คลิกที่ Publish บนเมนู โปรแกรมจะให้เราเลือกรูปแบบที่เราต้องการนาใช้หรือนาไปเผยแพร่ โดยคลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ แล้วก็คลิก Start ดังรูป

7.2 เมื่อโปรแกรมทางานเสร็จจะมีหน้าต่าง ให้เราคลิกที่ต้องการ ดังรูป


นางสาวอัญชลี ศรีบรรจง

นักศึกษาฝึกสอน

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เอกสารประกอบการเรียนรู้ โปรแกรม Kvisoft FlipBook Maker Proความเห็น (0)