ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ[SA]

ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

 • อธิบายวิธีการค้นหาปัญหาของระบบเดิมที่ใช้อยู่
 • อธิบายวางแผนงานเพื่อศึกษาปัญหา
 • แบ่งวิธีการศึกษาผลกระทบของระบบงาน
 • เขียนรายงานแสดงหัวข้อปัญหา
 • อธิบายการทำแผนภาพตารางเวลา
 • บอกขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสม
 • ระบุส่วนประกอบที่สำคัญ รายงานการศึกษาความเป็นไปได้
 • ยกตัวอย่างการทำความเข้าใจระบบเดิมที่ใช้อยู่
 • เข้าใจการกำหนดความต้องการของระบบใหม่
 • เข้าใจการกำหนดวิธีการในการตรวจสอบระบบใหม่
 • บอกการจัดเตรียมบทสรุปเกี่ยวกับความต้องการของระบบ
 • สรุปการออกแบบระบบใหม่
 • เขียนกระบวนการทำงาน
 • จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดโปรแกรม
 • ออกแบบแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล
 • ทบทวนระบบงานที่ได้ออกแบบแล้ว
 • จัดบอร์ดเชิงปฏิบัติการ "ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ"
 • สนทนาเชิงปฏิบัติการ "การเขียนกระบวนการทำงาน"
 • อธิบายคำศัพท์ได้ 14 คำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิเคราะห์เเละออกเเบบระบบความเห็น (0)