ข้าพเจ้าเป็นครูประจำชั้นอนุบาล2 ตลอดเวลาที่จัดประสบการ์ให้กับนักเรียนสังเกตุเห็นนักเรียนอนุบาลเป็นเด็กช่างสังเกตุ อยากรู้อยากเห็น ประกอบกับที่โรงเรียนปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นจำนวนมาก ขณะพักกลางวันเด็กๆจะเดินไปดูดอกไม้อย่างสนใจ จากจุดนี้ ข้าพเจ้าจึงทดลองจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนด้วยโครงงานสำรวจต้นไม้ในโรงเรียน การปฏิบัติตามโครงงานนักเรียนจะเป็นผู้ปฏิบัติเองโดยมีข้าพเจ้าเป็นพี่เลี้ยง ผลที่ตามมาคือนักเรียนสนุกสนาน มีพัฒนาการด้านต่างๆดีขึ้น นอกจากนั้น ข้าพเจ้ายังเชิญวิทยากรในชุมชนมาสาธิตการทำขนมจากผลิตผลจากต้นกล้วยที่ปลูกในในโรงเรียนให้นักเรียนได้รับประทานอีกด้วย
     จากการจัดประสบการณ์ในกิจกรรมโครงงานนี้ ข้าพเจ้ามีความภูมิใจมาก ที่นักเรียนในระดับอนุบาลสามารถปฏิบัติตามกิจกรรมในโครงงานได้ และที่สำคัญที่สุดนักเรียนมีความสนุก อยากมาโรงเรียน มีพัฒนาการด้านต่างๆดีขึ้น