การเขียนรายงาน ตอนที่ 3

เป็นคู่มือสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับองค์กรที่ต้องการจะเขียนรายงานแบบประเมินตนเอง

การเขียนรายงาน ตอนที่ 3/4
How to … Effectively Write an Application Report (Part 3 of 4)

(PMK Application Writing Training Course)

พันเอก มารวย ส่งทานินทร์

18 ธันวาคม 2557

บทความนี้ เป็นคู่มือสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับองค์กรที่ต้องการจะเขียนรายงานแบบประเมินตนเอง เพื่อส่งเข้ารับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) รางวัลการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพสุขภาพ (HA) เกณฑ์คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) หรือเกณฑ์คุณภาพด้านการศึกษา (EdPEx) ที่มีมาจากพื้นฐานเดียวกัน คือรางวัลคุณภาพแห่งชาติของอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award = MBNQA) หรือที่นิยมเรียกกันว่า Baldrige Award

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ฉบับที่เป็นทางการ สามารถ Download ได้ที่ website คือ www.tqa.or.th

ส่วนผู้ที่สนใจเอกสารแบบ PowerPoint (PDF file) ของบทความนี้ สามารถ Download ได้ที่ http://www.slideshare.net/maruay/how-to-write-application-report-part-3-of-4

หัวข้อของตอนที่ 3 ว่าด้วย

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
หมวด 7 ผลลัพธ์

ขออภัยที่ตารางยังแสดงผลไม่ได้ ตัวอย่างต่าง ๆ จึงอ่านไม่ออก กรุณา download PDF file เปรียบเทียบ

หัวข้อ 4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์กร

รูปที่ 4.1-1 การคัดเลือก การรวบรวม และการวิเคราะห์ ตัวชี้วัด (Figure 4.1-1 Selecting, Collecting, and Analyzing Measures)

สิ่งที่ต้องพิจารณาในกระบวนการ คัดเลือก รวบรวม และวิเคราะห์ ตัวชี้วัด :

 • มีตัวชี้วัดอะไรที่จำเป็นต้องทำ ? (ตามกฎหมาย หรือโดยองค์กรที่ควบคุมเราอีกที)
 • ขั้นตอนหลักในตัวชี้วัดนั้นมีอะไรบ้าง ?
 • ใครเป็นผู้รับรองตัวชี้วัด ?
 • เมื่อผ่านขั้นตอนการคัดเลือกตัวชี้วัดแล้ว ใครเป็นผู้ดำเนินการต่อ ?
 • มีการรวบรวมตัวชี้วัดด้วยมือ ?
 • ตัวชี้วัดมีการรวบรวมและวิเคราะห์อย่างไร ?

ตัวอย่าง : รูปที่ 4.1-1 การคัดเลือก การรวบรวม และการวิเคราะห์ ตัวชี้วัด

Key Organizational Performance Measures

Use For

Type

Frequency of

Collection

How Used in Decision

Making/Innovation

Link to Strategic Objective/Action Plans

Figure 4.1-1 Selecting, Collecting, and Analyzing Measures


แบบฝึกหัดที่ 4.1-1 (เวลา 10 นาที)

ขั้นตอน:

เริ่มจากตารางที่แจก

ระดมสมองเรื่อง "สิ่งที่ต้องพิจารณา

ทบทวนเกณฑ์

ทบทวน Key Factors Worksheet

ทบทวนกระบวนการ และรูป/ตาราง อื่น ๆ ด้วยว่า

oข้อมูลข่าวสารในรูป/ตารางต้องสอดคล้องกัน

oสามารถรวม รูป/ตารางใหม่นี้ เข้ากับของเดิมได้หรือไม่ ถ้าได้ ให้ปรับปรุงเพิ่มเติมรูปเดิมที่มีอยู่

oรูป/ตารางใหม่นี้เชื่อมโยงกับรูป/ตารางที่มีอยู่หรือไม่ ถ้าใช่ ให้ระบุความเขื่อมโยงที่ใต้รูป/ตารางด้วย

เติมข้อมูลลงในช่องว่าง

ใส่ชื่อและเลขที่ของตาราง

เมื่อทำตาราง ให้ทบทวนโครงร่างองค์กรด้วยเพื่อดูความเหมาะสมอีกครั้ง

------------------------------------------------------------


รูปที่ 4.1-2 การคัดเลือกข้อมูลเปรียบเทียบ (Figure 4.1-2 Selecting Comparative Data)

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการพัฒนากระบวนการ คัดเลือกข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ:

 • ระดับของการเปรียบเทียบ - ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด (ของคู่แข่ง) ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ค่าดีที่สุดของอุตสาหกรรม ระดับเทียบเคียงของอุตสาหกรรมและนอกอุตสาหกรรม
 • การคัดเลือกค่าเปรียบเทียบนั้นองค์กรคัดเลือกเอง หรือหน่วยเหนือเป็นผู้กำหนด
 • องค์กรนำข้อมูลเทียบเคียงมาใช้ประโยชน์อย่างไร ?

ตัวอย่าง : รูปที่ 4.1-2 การคัดเลือกข้อมูลเปรียบเทียบ

Step

Types of measures

Use (Strategic, operational, both)

Comparative Data From

Figure 4.1-2 Selecting Comparative Data


แบบฝึกหัดที่ 4.1-2 (เวลา 10 นาที)

ขั้นตอน:

เริ่มจากตารางที่แจก

ระดมสมองเรื่อง "สิ่งที่ต้องพิจารณา

ทบทวนเกณฑ์

ทบทวน Key Factors Worksheet

ทบทวนกระบวนการ และรูป/ตาราง อื่น ๆ ด้วยว่า

oข้อมูลข่าวสารในรูป/ตารางต้องสอดคล้องกัน

oสามารถรวม รูป/ตารางใหม่นี้ เข้ากับของเดิมได้หรือไม่ ถ้าได้ ให้ปรับปรุงเพิ่มเติมรูปเดิมที่มีอยู่

oรูป/ตารางใหม่นี้เชื่อมโยงกับรูป/ตารางที่มีอยู่หรือไม่ ถ้าใช่ ให้ระบุความเขื่อมโยงที่ใต้รูป/ตารางด้วย

เติมข้อมูลลงในช่องว่าง

ใส่ชื่อและเลขที่ของตาราง

เมื่อทำตาราง ให้ทบทวนโครงร่างองค์กรด้วยเพื่อดูความเหมาะสมอีกครั้ง

------------------------------------------------------------


รูปที่ 4.1-3 ตัวชี้วัดสำคัญที่ใช้ช่วยในการตัดสินใจ (Figure 4.1-3 Key Organizational Measures to Support Decision-making)

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการพัฒนา ตัวชี้วัดสำคัญที่ใช้ช่วยในการตัดสินใจ:

 • อะไรคือตัวชี้วัดตามลำดับขององค์กร (ระดับหน่วย ระดับกระบวนการสำคัญ ระดับแผนก ระดับองค์กร)
 • อะไรคือตัววัดที่องค์กรทบทวนทุกเช้า หรือทุกสัปดาห์
 • ใครเป็นผู้ทบทวนตัววัดนั้น

ตัวอย่าง รูปที่ 4.1-3 ตัวชี้วัดสำคัญที่ใช้ช่วยในการตัดสินใจ

Type of review/link to objectives

Who Reviews

Key Measures

Frequency for Review of Measure

How Used

Cat. 7

Figure 4.1-3 Key Organizational Measures to Support Decision-making


แบบฝึกหัดที่ 4.1-3 (เวลา 10 นาที)

ขั้นตอน:

เริ่มจากตารางที่แจก

ระดมสมองเรื่อง "สิ่งที่ต้องพิจารณา

ทบทวนเกณฑ์

ทบทวน Key Factors Worksheet

ทบทวนกระบวนการ และรูป/ตาราง อื่น ๆ ด้วยว่า

oข้อมูลข่าวสารในรูป/ตารางต้องสอดคล้องกัน

oสามารถรวม รูป/ตารางใหม่นี้ เข้ากับของเดิมได้หรือไม่ ถ้าได้ ให้ปรับปรุงเพิ่มเติมรูปเดิมที่มีอยู่

oรูป/ตารางใหม่นี้เชื่อมโยงกับรูป/ตารางที่มีอยู่หรือไม่ ถ้าใช่ ให้ระบุความเขื่อมโยงที่ใต้รูป/ตารางด้วย

เติมข้อมูลลงในช่องว่าง

ใส่ชื่อและเลขที่ของตาราง

เมื่อทำตาราง ให้ทบทวนโครงร่างองค์กรด้วยเพื่อดูความเหมาะสมอีกครั้ง

---------------------------------------------------


หัวข้อ 4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปที่ 4.2-1 การจัดการความรู้ขององค์กร (Figure 4.2-2 Managing Organizational Knowledge)

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการ จัดการความรู้ขององค์กร :

 • ทักษะที่จำเป็นในการทำงานในองค์กรมีอะไรบ้าง ?
 • การทำงานตามมาตรฐานมีการปฏิบัติอย่างไร ? (เช่น standard operating procedures, coaching, mentoring, details, certifications)

ตัวอย่าง : รูปที่ 4.2-1 การจัดการความรู้ขององค์กร

Figure 4.2-2 Managing Organizational Knowledge

Aspect addressed

Methods in place?

Staff

involved?

Improvements/

Innovations Made

Collection and transfer of Workforce Knowledge

Transfer of Knowledge from customers, suppliers, partners, and collaborators

Rapid identification, sharing, and implementation of best practices

Assembly and transfer of relevant knowledge for use in strategic planning


แบบฝึกหัดที่ 4.2-1 (เวลา 10 นาที)

ขั้นตอน:

เริ่มจากตารางที่แจก

ระดมสมองเรื่อง "สิ่งที่ต้องพิจารณา

ทบทวนเกณฑ์

ทบทวน Key Factors Worksheet

ทบทวนกระบวนการ และรูป/ตาราง อื่น ๆ ด้วยว่า

oข้อมูลข่าวสารในรูป/ตารางต้องสอดคล้องกัน

oสามารถรวม รูป/ตารางใหม่นี้ เข้ากับของเดิมได้หรือไม่ ถ้าได้ ให้ปรับปรุงเพิ่มเติมรูปเดิมที่มีอยู่

oรูป/ตารางใหม่นี้เชื่อมโยงกับรูป/ตารางที่มีอยู่หรือไม่ ถ้าใช่ ให้ระบุความเขื่อมโยงที่ใต้รูป/ตารางด้วย

เติมข้อมูลลงในช่องว่าง

ใส่ชื่อและเลขที่ของตาราง

เมื่อทำตาราง ให้ทบทวนโครงร่างองค์กรด้วยเพื่อดูความเหมาะสมอีกครั้ง

-----------------------------------------------


รูปที่ 4.2-2 การทำให้ข้อมูลข่าวสารมีความน่าเชื่อถือ ทันเวลา และมีความปลอดภัย (Figure 4.2-2 Keeping Data and Information Reliable, Timely, and Secure)

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการพัฒนาตาราง การทำให้ข้อมูลน่าเชื่อถือ ทันเวลา และมีความปลอดภัย :

 • อะไรคือสิ่งที่ทำกันในระดับชาติ ?
 • สิ่งที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรวมเข้ากับระบบซอฟ์ทแวร์มีอะไรบ้าง ?
 • อะไรคือสิ่งที่ทำเอง ?
 • ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบที่ต้องพิมพ์มีอะไรบ้าง ?

ตัวอย่าง: รูปที่ 4.2-2 การทำให้ข้อมูลข่าวสารมีความน่าเชื่อถือ ทันเวลา และมีความปลอดภัย

Aspect Addressed

Methods in place

Responsibility

Frequency

Cycles of Learning

Accuracy

Integrity and reliability

Timeliness

Security and Confidentiality

Figure 4.2-2 Keeping Data and Information Reliable, Timely, and Secure


แบบฝึกหัดที่ 4.2-2 (เวลา 10 นาที)

ขั้นตอน:

เริ่มจากตารางที่แจก

ระดมสมองเรื่อง "สิ่งที่ต้องพิจารณา

ทบทวนเกณฑ์

ทบทวน Key Factors Worksheet

ทบทวนกระบวนการ และรูป/ตาราง อื่น ๆ ด้วยว่า

oข้อมูลข่าวสารในรูป/ตารางต้องสอดคล้องกัน

oสามารถรวม รูป/ตารางใหม่นี้ เข้ากับของเดิมได้หรือไม่ ถ้าได้ ให้ปรับปรุงเพิ่มเติมรูปเดิมที่มีอยู่

oรูป/ตารางใหม่นี้เชื่อมโยงกับรูป/ตารางที่มีอยู่หรือไม่ ถ้าใช่ ให้ระบุความเขื่อมโยงที่ใต้รูป/ตารางด้วย

เติมข้อมูลลงในช่องว่าง

ใส่ชื่อและเลขที่ของตาราง

เมื่อทำตาราง ให้ทบทวนโครงร่างองค์กรด้วยเพื่อดูความเหมาะสมอีกครั้ง

----------------------------------------------


หัวข้อ 5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร

รูปที่ 5.1-1 การคัดเลือก ว่าจ้าง และรักษา พนักงานใหม่ (Figure 5.1-1 Recruit, Hire, and Retain New Staff)

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการพัฒนากระบวนการสรรหา ว่าจ้าง และรักษา พนักงานใหม่ :

 • มีการพิจารณาความจำเป็นต้องมีของพนักงานอย่างไร ?
 • มีวิธีการโฆษณา สัมภาษณ์ คัดเลือก อย่างไร ?
 • มีวิธีการอย่างไรในการรักษาไว้ของ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนา ฯลฯ

ตัวอย่าง : รูปที่ 5.1-1 การคัดเลือก ว่าจ้าง และรักษา พนักงานใหม่

Figure 5.1-1 Recruit, Hire, and Retain New Staff

Step

General Description of Methods Used and Measures

Tasks, activities, inputs, etc. to Insure Diversity

Improvements Made In These Areas

Recruit

Hire

Retain


แบบฝึกหัดที่ 5.1-1 (เวลา 10 นาที)

ขั้นตอน:

เริ่มจากตารางที่แจก

ระดมสมองเรื่อง "สิ่งที่ต้องพิจารณา

ทบทวนเกณฑ์

ทบทวน Key Factors Worksheet

ทบทวนกระบวนการ และรูป/ตาราง อื่น ๆ ด้วยว่า

oข้อมูลข่าวสารในรูป/ตารางต้องสอดคล้องกัน

oสามารถรวม รูป/ตารางใหม่นี้ เข้ากับของเดิมได้หรือไม่ ถ้าได้ ให้ปรับปรุงเพิ่มเติมรูปเดิมที่มีอยู่

oรูป/ตารางใหม่นี้เชื่อมโยงกับรูป/ตารางที่มีอยู่หรือไม่ ถ้าใช่ ให้ระบุความเขื่อมโยงที่ใต้รูป/ตารางด้วย

เติมข้อมูลลงในช่องว่าง

ใส่ชื่อและเลขที่ของตาราง

เมื่อทำตาราง ให้ทบทวนโครงร่างองค์กรด้วยเพื่อดูความเหมาะสมอีกครั้ง

------------------------------------------


รูปที่ 5.1-2 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของบุคลากร (Figure 5.1-2 Workplace Environmental Factors)

สิ่งที่ต้องพิจาณาในการพัฒนา ปัจจัยสภาพแวดล้อมของบุคลากร :

 • สิ่งที่องค์กรทำเพื่อส่งเสริม สุขภาพ (เช่น จัดสถานที่ออกกำลังกาย การออกแบบเครื่องมือเพื่อป้องกันอันตราย การให้สุขศึกษา การรวมกลุ่มเพื่อสุขภาพ ฯลฯ)
 • สิ่งที่องค์กรทำเพื่อส่งเสริม ความปลอดภัย (เช่น การป้องกันของมีคมทิ่มตำ การออกแบบเครื่องมือเพื่อป้องกันอันตราย การซ้อมดับเพลิง ฯลฯ)
 • สิ่งที่องค์กรทำเพื่อส่งเสริม การรักษาความปลอดภัย (เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย บัตรแสดงตน ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ การซ้อมเหตุฉุกเฉิน ฯลฯ)

ตัวอย่าง : รูปที่ 5.1-2 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของบุคลากร

Environmental Factors

Measure with Goal

Methods/initiatives

Applicable Workplace Environment

Health

Safety

Security

Figure 5.1-2 Workplace Environmental Factors


แบบฝึกหัดที่ 5.1-2 (เวลา 10 นาที)

ขั้นตอน:

เริ่มจากตารางที่แจก

ระดมสมองเรื่อง "สิ่งที่ต้องพิจารณา

ทบทวนเกณฑ์

ทบทวน Key Factors Worksheet

ทบทวนกระบวนการ และรูป/ตาราง อื่น ๆ ด้วยว่า

oข้อมูลข่าวสารในรูป/ตารางต้องสอดคล้องกัน

oสามารถรวม รูป/ตารางใหม่นี้ เข้ากับของเดิมได้หรือไม่ ถ้าได้ ให้ปรับปรุงเพิ่มเติมรูปเดิมที่มีอยู่

oรูป/ตารางใหม่นี้เชื่อมโยงกับรูป/ตารางที่มีอยู่หรือไม่ ถ้าใช่ ให้ระบุความเขื่อมโยงที่ใต้รูป/ตารางด้วย

เติมข้อมูลลงในช่องว่าง

ใส่ชื่อและเลขที่ของตาราง

เมื่อทำตาราง ให้ทบทวนโครงร่างองค์กรด้วยเพื่อดูความเหมาะสมอีกครั้ง

-----------------------------------------------


รูปที่ 5.1-3 การให้การสนับสนุนด้าน นโยบาย บริการ และ สวัสดิการ (Figure 5.1-3 Workforce Support through Policies, Services, and Benefits)

สิ่งที่ต้องพิจาณาในการพัฒนา การสนับสนุนบุคลากรด้าน นโยบาย การบริการ และ สวัสดิการ :

 • นโยบาย (เกษียณอายุ การช่วยเหลือสังคม การรับส่ง การช่วยดูแลบุตร )
 • บริการ (ตรวจสุขภาพ ให้การรักษา การปรึกษาด้านอาชีพ)
 • สวัสดิการ (การพักร้อน การปรับตารางทำงาน การลาป่วย)

ตัวอย่าง : รูปที่ 5.1-3 การให้การสนับสนุนด้าน นโยบาย บริการ และ สวัสดิการ

Figure 5.1-3 Workforce Support through Policies, Services, and Benefits

Workforce segment

Policies

Services

Benefits

Innovations and Improvements Made


แบบฝึกหัดที่ 5.1-3 (เวลา 10 นาที)

ขั้นตอน:

เริ่มจากตารางที่แจก

ระดมสมองเรื่อง "สิ่งที่ต้องพิจารณา

ทบทวนเกณฑ์

ทบทวน Key Factors Worksheet

ทบทวนกระบวนการ และรูป/ตาราง อื่น ๆ ด้วยว่า

oข้อมูลข่าวสารในรูป/ตารางต้องสอดคล้องกัน

oสามารถรวม รูป/ตารางใหม่นี้ เข้ากับของเดิมได้หรือไม่ ถ้าได้ ให้ปรับปรุงเพิ่มเติมรูปเดิมที่มีอยู่

oรูป/ตารางใหม่นี้เชื่อมโยงกับรูป/ตารางที่มีอยู่หรือไม่ ถ้าใช่ ให้ระบุความเขื่อมโยงที่ใต้รูป/ตารางด้วย

เติมข้อมูลลงในช่องว่าง

ใส่ชื่อและเลขที่ของตาราง

เมื่อทำตาราง ให้ทบทวนโครงร่างองค์กรด้วยเพื่อดูความเหมาะสมอีกครั้ง

------------------------------------------------


หัวข้อ 5.2 ความผูกพันของบุคลากร

รูปที่ 5.2-1 การเลือกปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความผูกพัน (Figure 5.2-1 Determining Key Factors that Affect Engagement)

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการ คัดเลือกปัจจัยสำคัญในการสร้างความผูกพัน :

 • การแบ่งกลุ่มบุคลากรมีอะไรบ้าง ?
 • มีความแตกต่างสิ่งที่เป็นคุณค่าระหว่างกลุ่มบุคลากรหรือไม่ ?
 • อะไรคือข้อมูลข่าวสารที่ได้จากกลุ่มบุคลากรที่ต่างกัน (เช่น การสำรวจความเห็น การเน้นบางกลุ่ม เป็นต้น)

ตัวอย่าง : รูปที่ 5.2-1 การเลือกปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความผูกพัน

Figure 5.2-1 Determining Key Factors that Affect Engagement

Workforce segments

Methods and types of data used

How Are Key

Factors Determined

Cycles of Learning


แบบฝึกหัดที่ 5.2-1 (เวลา 10 นาที)

ขั้นตอน:

เริ่มจากตารางที่แจก

ระดมสมองเรื่อง "สิ่งที่ต้องพิจารณา

ทบทวนเกณฑ์

ทบทวน Key Factors Worksheet

ทบทวนกระบวนการ และรูป/ตาราง อื่น ๆ ด้วยว่า

oข้อมูลข่าวสารในรูป/ตารางต้องสอดคล้องกัน

oสามารถรวม รูป/ตารางใหม่นี้ เข้ากับของเดิมได้หรือไม่ ถ้าได้ ให้ปรับปรุงเพิ่มเติมรูปเดิมที่มีอยู่

oรูป/ตารางใหม่นี้เชื่อมโยงกับรูป/ตารางที่มีอยู่หรือไม่ ถ้าใช่ ให้ระบุความเขื่อมโยงที่ใต้รูป/ตารางด้วย

เติมข้อมูลลงในช่องว่าง

ใส่ชื่อและเลขที่ของตาราง

เมื่อทำตาราง ให้ทบทวนโครงร่างองค์กรด้วยเพื่อดูความเหมาะสมอีกครั้ง

-------------------------------------------


รูปที่ 5.2-2 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Figure 5.2-2 Performance Management System)

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการพัฒนา ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน :

 • องค์กรมีการประเมินผลบุคลากรอย่างไร ?
 • มีการชื่นชมและให้รางวัลแก่บุคลากรอย่างไร ?
 • การชื่นชมและให้รางวัลเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับแผนทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือไม่ ?

ตัวอย่าง : รูปที่ 5.2-2 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน

Figure 5.2-2 Performance Management System

Step/Method/

Process

General description

Tasks, activities, inputs

Measures


แบบฝึกหัดที่ 5.2-2 (เวลา 15 นาที)

ขั้นตอน:

เริ่มจากตารางที่แจก

ระดมสมองเรื่อง "สิ่งที่ต้องพิจารณา

ทบทวนเกณฑ์

ทบทวน Key Factors Worksheet

ทบทวนกระบวนการ และรูป/ตาราง อื่น ๆ ด้วยว่า

oข้อมูลข่าวสารในรูป/ตารางต้องสอดคล้องกัน

oสามารถรวม รูป/ตารางใหม่นี้ เข้ากับของเดิมได้หรือไม่ ถ้าได้ ให้ปรับปรุงเพิ่มเติมรูปเดิมที่มีอยู่

oรูป/ตารางใหม่นี้เชื่อมโยงกับรูป/ตารางที่มีอยู่หรือไม่ ถ้าใช่ ให้ระบุความเขื่อมโยงที่ใต้รูป/ตารางด้วย

เติมข้อมูลลงในช่องว่าง

ใส่ชื่อและเลขที่ของตาราง

เมื่อทำตาราง ให้ทบทวนโครงร่างองค์กรด้วยเพื่อดูความเหมาะสมอีกครั้ง

-----------------------------------------


รูปที่ 5.2-3 ปัจจัยสำคัญในการประเมินการเรียนรู้และการพัฒนา (Figure 5.2-3 Key Factors in Assessing Learning and Development)

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการพัฒนา ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการเรียนรู้และการพัฒนา :

ปัจจัยจากเกณฑ์

 • การเรียนรู้และการพัฒนา (ใครเป็นผู้กำหนดการเรียนรู้และมีวิธีการอย่างไร ?)
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง (มีวิธีการอย่างไรในการเลือกและกระจายความรู้ ?)
 • การส่งเสริมความรู้และทักษะใหม่ (การใช้ทักษะใหม่ในการทำงาน การสอนงาน ฯลฯ)

ตัวอย่าง: รูปที่ 5.2-3 ปัจจัยสำคัญในการประเมินการเรียนรู้และการพัฒนา

Figure 5.2-3 Key Factors in Assessing Learning and Development

Areas to Address

Methods/measures

Who has

responsibility

Frequency?

Learning and Development Needs

Transfer of knowledge from departing or retiring workers

Reinforcement of new knowledge and skills on the job

Evaluation of Learning and Development Systems


แบบฝึกหัดที่ 5.2-3 (เวลา 10 นาที)

ขั้นตอน:

เริ่มจากตารางที่แจก

ระดมสมองเรื่อง "สิ่งที่ต้องพิจารณา

ทบทวนเกณฑ์

ทบทวน Key Factors Worksheet

ทบทวนกระบวนการ และรูป/ตาราง อื่น ๆ ด้วยว่า

oข้อมูลข่าวสารในรูป/ตารางต้องสอดคล้องกัน

oสามารถรวม รูป/ตารางใหม่นี้ เข้ากับของเดิมได้หรือไม่ ถ้าได้ ให้ปรับปรุงเพิ่มเติมรูปเดิมที่มีอยู่

oรูป/ตารางใหม่นี้เชื่อมโยงกับรูป/ตารางที่มีอยู่หรือไม่ ถ้าใช่ ให้ระบุความเขื่อมโยงที่ใต้รูป/ตารางด้วย

เติมข้อมูลลงในช่องว่าง

ใส่ชื่อและเลขที่ของตาราง

เมื่อทำตาราง ให้ทบทวนโครงร่างองค์กรด้วยเพื่อดูความเหมาะสมอีกครั้ง

---------------------------------------------


หัวข้อ 6.1 การออกแบบกระบวนการทำงาน

รูปที่ 6.1-1 กระบวนการทำงานที่สำคัญ (Figure 6.1-1 Key Work Processes)

สิ่งที่ต้องพิจาณาในการพัฒนาตาราง กระบวนการทำงานที่สำคัญ :

 • ผลิตผล/บริการ ขององค์กรมีอะไรบ้าง (ตรวจดูโครงร่างองค์กร)
 • อะไรคือความต้องการของลูกค้า (ตรวจดูโครงร่างองค์กร)
 • อะไรคือความสามารถพิเศษขององค์กร ?

ตัวอย่าง: รูปที่ 6.1-1 กระบวนการทำงานที่สำคัญ

Figure 6.1-1 Key Work Processes

Key Work

Processes

Key customer requirements

Linked to Core Competency

How Delivered to Customers

How Contribute

To Success and Sustainability


แบบฝึกหัดที่ 6.1-1 (เวลา 10 นาที)

ขั้นตอน:

เริ่มจากตารางที่แจก

ระดมสมองเรื่อง "สิ่งที่ต้องพิจารณา

ทบทวนเกณฑ์

ทบทวน Key Factors Worksheet

ทบทวนกระบวนการ และรูป/ตาราง อื่น ๆ ด้วยว่า

oข้อมูลข่าวสารในรูป/ตารางต้องสอดคล้องกัน

oสามารถรวม รูป/ตารางใหม่นี้ เข้ากับของเดิมได้หรือไม่ ถ้าได้ ให้ปรับปรุงเพิ่มเติมรูปเดิมที่มีอยู่

oรูป/ตารางใหม่นี้เชื่อมโยงกับรูป/ตารางที่มีอยู่หรือไม่ ถ้าใช่ ให้ระบุความเขื่อมโยงที่ใต้รูป/ตารางด้วย

เติมข้อมูลลงในช่องว่าง

ใส่ชื่อและเลขที่ของตาราง

เมื่อทำตาราง ให้ทบทวนโครงร่างองค์กรด้วยเพื่อดูความเหมาะสมอีกครั้ง

---------------------------------------------


รูปที่ 6.1-2 ตัวชี้วัดในกระบวนการ (Figure 6.1-2 In-process Measures)

สิ่งที่ต้องพิจาณาในการพัฒนาตาราง ตัวชี้วัดในกระบวนการ :

 • ผลผลิตและบริการ
 • ความต้องการที่สำคัญของลูกค้า
 • ตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ)
 • ตัวชี้วัดที่องค์กรใช้ในการปฏิบัติงานเป็นประจำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

ตัวอย่าง: รูปที่ 6.1-2 ตัวชี้วัดในกระบวนการ

Figure 6.1-2 In-process Measures

Key Work Process

Key Process Measures

Key In-process Measures

How are Costs Controlled

Link to Cat. 7


แบบฝึกหัดที่ 6.1-2 (เวลา 10 นาที)

ขั้นตอน:

เริ่มจากตารางที่แจก

ระดมสมองเรื่อง "สิ่งที่ต้องพิจารณา

ทบทวนเกณฑ์

ทบทวน Key Factors Worksheet

ทบทวนกระบวนการ และรูป/ตาราง อื่น ๆ ด้วยว่า

oข้อมูลข่าวสารในรูป/ตารางต้องสอดคล้องกัน

oสามารถรวม รูป/ตารางใหม่นี้ เข้ากับของเดิมได้หรือไม่ ถ้าได้ ให้ปรับปรุงเพิ่มเติมรูปเดิมที่มีอยู่

oรูป/ตารางใหม่นี้เชื่อมโยงกับรูป/ตารางที่มีอยู่หรือไม่ ถ้าใช่ ให้ระบุความเขื่อมโยงที่ใต้รูป/ตารางด้วย

เติมข้อมูลลงในช่องว่าง

ใส่ชื่อและเลขที่ของตาราง

เมื่อทำตาราง ให้ทบทวนโครงร่างองค์กรด้วยเพื่อดูความเหมาะสมอีกครั้ง

-------------------------------------------


หัวข้อ 6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ

รูปที่ 6.2-1 การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการ (Figure 6.2-1 Designing and Improving Processes)

สิ่งที่ต้องพิจาณาในการพัฒนา การออกแบบและการปรับปรุง กระบวนการ :

 • ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาและทบทวนมีอะไรบ้าง ?
 • องค์กรเป็นองค์กรต้นแบบในการออกแบบกระบวนการใหม่ ๆ ระดับชาติ หรือไม่ ?
 • มีวิธีการในการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการอะไรบ้าง ? (ให้ทบทวนวิธีการเรียนรู้ ที่ตอบไว้ในโครงร่างองค์กร)

ตัวอย่าง: รูปที่ 6.2-1 การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการ

General Planning Process

How Are Processes Designed/Innovated

How Determined to be Internal or External

Steps for This Part of the Design Process

Plan

Do

Check

Act

Figure 6.2-1 Designing and Improving Processes


แบบฝึกหัดที่ 6.2-1 (เวลา 10 นาที)

ขั้นตอน:

เริ่มจากตารางที่แจก

ระดมสมองเรื่อง "สิ่งที่ต้องพิจารณา

ทบทวนเกณฑ์

ทบทวน Key Factors Worksheet

ทบทวนกระบวนการ และรูป/ตาราง อื่น ๆ ด้วยว่า

oข้อมูลข่าวสารในรูป/ตารางต้องสอดคล้องกัน

oสามารถรวม รูป/ตารางใหม่นี้ เข้ากับของเดิมได้หรือไม่ ถ้าได้ ให้ปรับปรุงเพิ่มเติมรูปเดิมที่มีอยู่

oรูป/ตารางใหม่นี้เชื่อมโยงกับรูป/ตารางที่มีอยู่หรือไม่ ถ้าใช่ ให้ระบุความเขื่อมโยงที่ใต้รูป/ตารางด้วย

เติมข้อมูลลงในช่องว่าง

ใส่ชื่อและเลขที่ของตาราง

เมื่อทำตาราง ให้ทบทวนโครงร่างองค์กรด้วยเพื่อดูความเหมาะสมอีกครั้ง

---------------------------------------------


Identifying Results

ในหมวดผลลัพธ์ ผู้ประเมินจะประเมินผลงานของกระบวนการที่สำคัญที่ระบุไว้ขององค์กร

สิ่งสำคัญถูกระบุไว้ในที่ใด ? ( สิ่งสำคัญถูกระบุไว้ใน :โครงร่างองค์กร และการตอบในหัวข้อกระบวนการ และในหมายเหตุ ของแต่ละหัวข้อในหมวดที่ 7 เป็นสิ่งที่ผู้ประเมินมองหา สิ่งที่คาดหมายว่าเป็นผลลัพธ์ที่องค์กรควรมี)

Results Item

Links to Org. Profile and Process Item Responses

7.1 Product and Process Outcomes

Customer requirements and expectations P.1b(2)

Information in Items 3.1 and 3.2

Organizational Profile P.1 note 5 and Item 3.1 note 2

Key operational requirements identified in the Org. Profile

Item 4.1 and 4.2

7.2 Customer-Focused Outcomes

Customer requirements and expectations P.1b(2)

Category 3

7.3 Workforce-Focused Outcomes

Item 5.1 and 5.2

Workforce plans referenced in Item 2.2

7.4 Leadership Outcomes

Objectives and goals identified in 2.1b(1)

Action plans identified in 2.2a(6) and 2.2b

Responses to Item 1.2

7.5 Financial and Market Outcomes

Might include ROI, operating margins, profitability, asset utilization, market share


แบบฝึกหัด Results (15 นาที)

 • ทบทวนโครงร่างองค์กร กระบวนการ และตารางข้อมูล/ข่าวสาร
 • ให้ระบุสิ่งที่น่าจะเป็นผลลัพธ์ของหมวด 7.1
 • จัดลำดับความสำคัญของผลลัพธ์
 • ระบุ 10-20 ผลลัพธ์ของหมวด 7.1

ผู้ประเมินมองหา:

 • ระดับ (Levels) ผลประกอบการปัจจุบัน
 • แนวโน้ม (Trends) มีการพัฒนาที่ดีขึ้น
 • การเปรียบเทียบ (Comparisons) ระดับการเทียบเคียง
 • การบูรณาการ (Integration) ความสำคัญและเชื่อมโยง
 • พยากรณ์ (Projections) อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และตารางในหัวข้อ 2.1ข(1)

----------------------------------------------------------------


การร่างคำบรรยาย กระบวนการ (process)

 • อ้างอิงกับเกณฑ์
 • อธิบายกระบวนการวางแผน และ การปฏิบัติ (Approach, Deployment)
 • อธิบายการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning)
 • เชื่อมโยงกับหัวข้ออื่น (Integration)

ตัวอย่าง 2.1ก (1)

 • กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อธิบายได้ในรูป 2.1-1 (Strategic Planning Process) กระบวนการนี้ใช้ PDCA cycle โดยเริ่มด้วยการรวบรวมข้อมูลช่วงฤดูใบไม้ร่วง ในเดือนธันวาคม ผู้นำมีการสัมนานอกหน่วยโดยมีผู้จัดการฝ่าย แชมป์เปียนของกระบวนการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาให้ข้อสรุป ขณะเดียวกันผู้นำได้นำปัจจัยที่ระบุในรูป 2.1-2 (Key Planning Factors) มาพิจารณาเพื่อหาจุดบอด
 • หลังจากพิจารณาปัจจัยสำคัญและจุดบอดแล้ว ผู้นำมีการทบทวนความสามารถพิเศษ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ที่ระบุก่อนหน้านี้และมีการปรับปรุงเมื่อจำเป็น แผนการสุดท้ายมีการส่งผ่านไปยังบุคลากร หุ้นส่วน ผู้ส่งมอบโดยวิธีการที่ระบุในรูปที่ 1.1-2 (Communication Methods)
 • มีการปรับปรุงแผนงานในปีที่ผ่านมาโดยเพิ่มการสแกนด้านสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์ผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ทำให้ผู้นำสามารถบูรณาการเข้ากับการจัดแผนงบประมาณได้

แบบฝึกหัด (15 นาที)

 • ทบทวนจากตัวอย่าง
 • มีอะไรในเกณฑ์อีกที่ไม่ได้อ้างถึง ?
 • ควรมีอะไรที่จะเพิ่มในคำบรรยาย เพื่อให้ดูดีขึ้น
 • ร่างคำบรรยายใหม่
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มใหญ่

----------------------------------------------------


ร่างคำบรรยาย ผลลัพธ์

เพราะเหตุใดผลลัพธ์จึงมีความสำคัญ (Integration)

อธิบายกราฟในมุมมองของ levels, trends, comparisons, integration, และ projections

ตัวอย่าง 7.5ก(2)

oผลลัพธ์ในรูป 7.5-8 แสดงการเจาะตลาด การก้าวกระโดดในปี 2005 สอดคล้องกับการเริ่มดำเนินการ CBOC ครั้งแรก มีการพยากรณ์ในปี 2010, 2011, และ 2012 โดยอาศัยข้อมูลจาก Vetpop และการเริ่มดำเนินการ CBOC ครั้งที่ 2

แบบฝึกหัด (5 นาที)

ทบทวนตัวอย่าง

ได้อธิบายกราฟหรือสิ่งที่เสนออยู่ในกราฟหรือไม่ ?

ถกเถียงกันในกลุ่ม

Evaluating narratives

คำอธิบายกระบวนการ ว่าสิ่งเหล่านี้ได้มีการอ้างอิง:

 • ตอบทุกข้อพิจารณา "Multiple Requirements"
 • Approach
 • Deployment
 • Learning
 • Integration

คำอธิบายผลลัพธ์ ว่าสิ่งเหล่านี้ได้มีการอ้างอิง :

 • สิ่งที่ระบุว่ามีความสำคัญ
 • Levels
 • Trends
 • Comparisons
 • Integration
 • Projections


Plan for completing the application

 • รู้กระบวนการ
 • รู้การสร้างชิ้นงาน
 • รู้การประเมินชิ้นงาน
 • รู้การรวมชิ้นงานเข้าด้วยกัน

Plan for completing the application

1. ปัจจัยสำคัญผ่านการรับรอง ?

2. กระบวนการ รูป/ตาราง ได้รับความเห็นชอบจากทีมเขียน ?

3. สมาชิกทีมเขียนทุกคนมีสำเนา ปัจจัยสำคัญ กระบวนการ รูป/ตาราง?

4. ร่าง

 • คำบรรยายกระบวนการ
 • กราฟผลลัพธ์
 • คำบรรยายผลลัพธ์

5. รวบรวมชิ้นงาน

6. ทบทวนโดยทีมอีกครั้ง

7. ทบทวนโดยผู้นำ

8. ทบทวนครั้งสุดท้าย

9. ทำสำเนา ลงชื่อ ส่งผลงาน

แบบฝึกหัด (15 นาที)

 • ขณะนี้ เราอยู่ในขั้นตอนใด (ดูการนำเสนอแผ่นก่อนหน้านี้) นี่คือจุดเริ่มต้น
 • ให้กำหนดเส้นตายที่ส่งใบสมัคร
 • จากนั้นให้นำแผ่นการนำเสนอก่อนหน้านี้ มากำหนดเวลาต่าง ๆ ที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน
 • อย่าลืมติดตามแผนงานที่กำหนดไว้ เทียบกับเวลาที่ใช้

แบบฝึกหัด (5 นาที)

 • ทำแบบทดสอบหลังการสัมมนา
 • ข้อกำหนดเช่นเดียวกับแบบทดสอบก่อนสัมมนา

***************************************

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Criteriaความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ประเด็นที่ ต้องกระทำตามกฏหหมาย หรือ กฏกระทรวง เฉก เช่น การตรวจประเมิน IQA ตามเกณฑ์ สกอ บางท่าน ข้ามไป จะประเมิน เฉพาะ TQA น่าสนใจ ครับ