รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ
ในประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/802) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
โดยใช้ชุดการเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอน 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
ฤทธิยะวรรณาลัย จำนวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ชนิด
และหน้าที่ของคำในประโยค แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า

1. ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.92/87.91 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้

อยู่ในระดับมาก ( =4.47) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ความเห็น (0)