เรื่องสำคัญในตรรกศาสตร์

สำคัญคือการจับใจความสำคัญของเรื่องให้ได้  เช่น

FvF=F

เป็นต้น