มุมมองอย่างเป็นระบบ (Systems Perspective)

เป็นคู่มือประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ที่ให้ผู้เข้าประชุมมีส่วนร่วม (Participatory Learning)

การนำค่านิยมและแนวคิดรางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้งานจริง

Baldrige Core Values Awareness Series (12 of 12)

มุมมองอย่างเป็นระบบ (Systems Perspective)

พันเอก มารวย ส่งทานินทร์

[email protected]

22 พฤศจิกายน 2557

บทความชุดนี้ ดัดแปลงมาจาก Baldrige Core Values Awareness Training: Identification of Gaps and Actions to Close Gaps ของ Tennessee Center for Performance Excellence with funding by the Baldrige Performance Excellence Program and in cooperation with the Alliance for Performance Excellence

เป็นคู่มือประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ที่ให้ผู้เข้าประชุมมีส่วนร่วม (Participatory Learning) สังเกตได้จากการนำเสนอโดยมากจะเป็นคำถาม เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ระดมสมอง จดความคิดของกลุ่มไว้บนกระดาน แล้วให้นำเสนอผลงานกลุ่ม ผู้บรรยายจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ คอยตะล่อมความคิดให้อยู่ในกรอบระดับหนึ่ง (แนวทางการตอบ จะอยู่ในวงเล็บเป็นภาษาอังกฤษ) ซึ่งไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดโดยสิ้นเชิง

ผู้ที่สนใจเอกสารแบบ PowerPoint (PDF file) ที่ใช้ในการนำเสนอ สามารถศึกษาและ Download ได้ที่ http://www.slideshare.net/maruay/baldrige-awareness-series-11-systems-perspective

มุมมองอย่างเป็นระบบ (Systems Perspective)

Systems Perspective

•อะไรคือคำนิยามของคำว่าระบบ? (The organization is like a single body, which has many parts; it is still one body, even though it is made up of different parts. องค์กรเปรียบเสมือนร่างกาย ซึ่งมีอวัยวะต่าง ๆ ประกอบเข้าด้วยกันเป็นร่างกายหนึ่ง ๆ)

System Definition

 • การรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของส่วนย่อยต่าง ๆ ที่พึ่งพาอาศัยกัน
 • การรวมกันเป็นเครือข่ายเพื่อตอบสนองจุดมุ่งหมายเดียวกันขององค์กร
 • In layman's terms, what does that mean for an organization and for Senior Leaders? ( Manage all of the parts as a whole)

Systems Perspective (Successful management of overall performance requires these three aspects.)

1.การสังเคราะห์ (Synthesis)

2.การเชื่อมโยง (Alignment)

3.บูรณาการ (Integration)

1.การสังเคราะห์ (Synthesis)

Synthesis สังเคราะห์เพื่อดูว่า ส่วนประกอบหรือการรวมกันของส่วนต่าง ๆ ที่รวมเป็นหนึ่งเดียวนั้นมีอิทธิพลหรือปฏิกิริยาต่อกันอย่างไร

•องค์กรสามารถสังเคราะห์การดำเนินการขององค์กรได้อย่างไร?

•(Understand how things influence one another, the interaction of the parts

•E.g.: The use of Systems thinking: an approach to problem solving, by viewing "problems" as parts of an overall system, rather than reacting to specific part, outcomes

•E.g.: The use of systems dynamics - behavior of complex systems over time. It deals with internal feedback loops and time delays that affect the behavior of the entire system)

•มีวิธีการอะไรบ้างที่องค์กรนำการสังเคราะห์ไปใช้เพื่อการบริหารจัดการผลดำเนินการ?

2.การเชื่อมโยง (Alignment)

•ลองวาดรูปที่แสดงถึงความเชื่อมโยงที่มีความเป็นไปเรื่อย ๆ โดยใช้สิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

•ในรูปที่วาดมีอะไรที่เหมือนกัน? (Going in the same direction, Related to one another)

Alignment

•ความสม่ำเสมอของสิ่งต่อไปนี้เป็นสิ่งเกื้อหนุนการบรรลุเป้าประสงค์สำคัญขององค์กร:

–แผนงาน (Plans)

–กระบวนการ (Processes)

–ข้อมูลข่าวสาร (Information)

–แหล่งที่มาของการตัดสินใจ (Resource decisions)

–การกระทำ (Actions)

–ผลลัพธ์ (Results)

–การวิเคราะห์ (Analyses)

•มีพื้นฐานเกี่ยวเนื่องระหว่าง

–การนำองค์กร

–การวางแผนกลยุทธ์

–การมุ่งเน้นลูกค้า

–การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้

–การมุ่งเน้นบุคลากร

–การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ

–ผลลัพธ์

What is required for effective alignment?

•มีความเข้าใจพื้นฐานของจุดมุ่งหมายและเป้าประสงค์

–(Clear Mission / Vision

–Understanding of Core competencies – organization's areas of greatest expertise.

–Those strategically important capabilities that are central to fulfilling your mission or provide an advantage in your marketplace)

•มีการใช้การวัดและใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อ:

–การวางแผน ( Strategic objectives – major initiatives with action plans, Resource decisions)

–การติดตาม

–การวิเคราะห์

–การพัฒนาใน 3 ระดับคือ องค์กร กระบวนการที่สำคัญ และหน่วยงาน

3.บูรณาการ (Integration)

•อะไรคือลักษณะที่แสดงให้เห็น ของทีมนักกีฬาที่กล่าวได้ว่ามีความสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน? (Work together, Stick together, Support one another)

•จะนำคุณลักษณะดังกล่าวมาใช้ในองค์กรได้อย่างไร? (Same way)

Integration = Harmonization

 • แผนงาน (Plans)
 • กระบวนการ (Processes)
 • Information)
 • แหล่งที่มาของการตัดสินใจ (Resource decisions)
 • การกระทำ (Actions)
 • ผลลัพธ์ (Results)
 • การวิเคราะห์ (Analyses)

•องค์กรจะบรรลุความสอดคล้องกันของสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวได้อย่างไร?

  • Clear mission, vision and values
  • Linkage of Strategic objectives and action plans to these issues
  • Frequent monitoring of items to ensure integration
  • Constant sharing of information

การบูรณาการมีลักษณะอย่างไร?

•กระบวนการที่

–เป็นระบบ (well-ordered, repeatable, and use data and information so learning is possible. All processes including business processes including those associated with leadership, strategic planning, customer focus, information and knowledge management, human resource focus, and process management)

–มีการประเมินเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

•ร่วมมือกับหน่วยข้างเคียงที่เกี่ยวข้อง (to work jointly with others or together, to cooperate with an agency or instrumentality with which one is not immediately connected)

•ร่วมมือระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ

–การวิเคราะห์

–นวัตกรรม

–แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้

•มีการติดตามความก้าวหน้าของกลยุทธ์ที่สำคัญและเป้าประสงค์การปฏิบัติงาน

มุมมองอย่างเป็นระบบในองค์กร

•บทบาทของผู้นำระดับสูง (Leaders set directions and create the culture that are critical to alignment, integration and synthesis of an organization, Monitoring and managing help to ensure alignment and integration is maintained.)

–การเน้นทิศทางของกลยุทธ์

–การเน้นลูกค้า

–ติดตาม, ตอบสนอง, และบริหารจัดการโดยการเน้นผลลัพธ์

•รวมทั้งนำ การวัดผล, การติดตามตัวชี้วัด, สมรรถนะหลัก, และความรู้องค์กร มาใช้กำหนดกลยุทธ์สำคัญขององค์กร (Start with core competencies and organizational knowledge – who you are and what you know. Measures, indicators – assess current state and help in projecting future path)

•เชื่อมต่อกลยุทธ์กับระบบงานและกระบวนการที่สำคัญ (Needed to ensure results are aligned with what you are trying to accomplish)

•จัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนาผลการดำเนินการโดยรวม (Making optimum use of resources)

Sample: Pro-Tec Coating Company

•ตัวอย่างมุมมองอย่างเป็นระบบ

•2007 Baldrige Award Winner – Small Business

•Produces coated sheet steel, primarily to U.S. automotive industry

•Located in Leipsic, Ohio

•236 employees called "Associates"

Note how Mission statement, strategic position, KSFs, Values reflects integration of leadership, planning, customer focus, information management, workforce focus, process management and results.

ใบงาน Identify, Prioritize and Select Strength or OFI to Further Develop Action Plans

สรุป มุมมองอย่างเป็นระบบ (Systems Perspective)

 • What is a system?
  • An interdependent group of items forming a unified whole
 • What are the three elements of a systems perspective? And what is meant by each of them?
  • Synthesis - The composition or combination of parts or elements to form a whole
  • Alignment - an arrangement of groups or forces in relation to one another
  • Integration – Harmonization of plans, processes, information, resource decisions, actions, results, and analyses to support key organization-wide goals.

****************************

จบตอนที่ 12/12 บทความชุดนี้ทั้ง 12 ตอน มีภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะ ผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติควร พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีระดับหนึ่ง เพราะการอบรมครั้งสุดท้าย หลักสูตรจะเป็นภาษาอังกฤษ เพราะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาจากอเมริกา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Values and Conceptsความเห็น (0)