ความรับผิดชอบต่อสังคม (Societal Responsibility)

เป็นคู่มือประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ที่ให้ผู้เข้าประชุมมีส่วนร่วม (Participatory Learning)

การนำค่านิยมและแนวคิดรางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้งานจริง

Baldrige Core Values Awareness Series (10 of 12)

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Societal Responsibility)

พันเอก มารวย ส่งทานินทร์

[email protected]

22 พฤศจิกายน 2557

บทความชุดนี้ ดัดแปลงมาจาก Baldrige Core Values Awareness Training: Identification of Gaps and Actions to Close Gaps ของ Tennessee Center for Performance Excellence with funding by the Baldrige Performance Excellence Program and in cooperation with the Alliance for Performance Excellence

เป็นคู่มือประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ที่ให้ผู้เข้าประชุมมีส่วนร่วม (Participatory Learning) สังเกตได้จากการนำเสนอโดยมากจะเป็นคำถาม เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ระดมสมอง จดความคิดของกลุ่มไว้บนกระดาน แล้วให้นำเสนอผลงานกลุ่ม ผู้บรรยายจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ คอยตะล่อมความคิดให้อยู่ในกรอบระดับหนึ่ง (แนวทางการตอบ จะอยู่ในวงเล็บเป็นภาษาอังกฤษ) ซึ่งไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดโดยสิ้นเชิง

ผู้ที่สนใจเอกสารแบบ PowerPoint (PDF file) ที่ใช้ในการนำเสนอ สามารถศึกษาและ Download ได้ที่ http://www.slideshare.net/maruay/baldrige-awareness-series-9-societal-responsibility

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Societal Responsibility)

Societal Responsibility

 • "No man is an island, entire of itself." (Meaning - No one is self-sufficient; everyone relies on others)

– John Donne (1572 – 1631)

 • จะนำไปใช้กับองค์กรได้อย่างไร? (An organization impacts those around it, workforce, community, public, society at large in terms of how it exists.)

Aspects of Societal Responsibility มุมมองด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

1.พฤติกรรมที่มีจริยธรรม (Ethical Behavior)

2.ความรับผิดชอบต่อประชาคม (Societal Responsibility to the Public)

3.ความอยู่ดีมีสุขของสังคม (Societal Well-being and Benefit)

1. Ethical Behavior (Organizations have foundational moral and professional principles upon which the culture and values are based. The principles distinguish right from wrong. Ethical behavior then ensures that all decisions, action s and interactions are based on those principles)

•คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ยินคำว่า "พฤติกรรมที่มีจริยธรรม"?

•แล้วคุณว่ามี วิธีการ, กระบวนการ, หนทางปฏิบัติ อะไรบ้าง?

 • ผู้นำระดับสูงจะแสดงออกในการเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องพฤติกรรมที่มีจริยธรรมได้อย่างไร? (สื่อสารและส่งเสริมเรื่องจริยธรรมเป็นประจำ มีวิสัยทัศน์และพันธกิจไม่ขัดกับหลักจริยธรรม ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม บุคลากร ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตร ผู้ส่งมอบ ชุมชนพื้นที่)

2. Societal Responsibility to the Public

•อะไรคือความรับผิดชอบที่องค์กรระดับโลกควรมี ในการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาคม?

•(ปกป้องสุขภาพ, ความปลอดภัย, และสภาพแวดล้อม

•ด้านการปฏิบัติการ

•วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการ

•สงวนทรัพยากรธรรมชาติ

•ให้ความสนใจผลกระทบด้านลบ

•การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่ให้ความสนใจกับ:

•ผลกระทบจากกระบวนการผลิต

•การสร้างมลพิษ

•ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

•มองกฎหมายและกฎระเบียบว่าเป็นโอกาสพัฒนา)

3. Societal Well-being and Benefit

•คุณคิดว่าองค์กรระดับโลกควรให้ความสนใจในเรื่องความผาสุก และเพื่อประโยชน์ของสังคมอย่างไร?

•จะเน้นที่เรื่องอะไร?

•(การนำองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญด้านประชาคม

•ส่งเสริมให้องค์กรอื่นร่วมเป็นพันธมิตรในจุดมุ่งหมายนี้

•ตัวอย่าง:

•ปรับปรุงการศึกษาและสุขภาพของชุมชน

•ใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี

•การปฏิบัติที่สงวนทรัพยากรธรรมชาติ

•การบริการชุมชน

•ปรับปรุงการปฏิบัติของธุรกิจและอุตสาหกรรม

•เปิดเผยข่าวสารทุกแง่มุม)

Sample: Baptist Hospital

•ตัวอย่าง 2003 Baldrige Award Winner – Healthcare

•492-bed tertiary care and referral hospital

•Located in Pensacola, Florida

•Values include

Integrity: Maintaining the highest standards of behavior; encompassing honesty, ethics, and doing the right things for the right reasons

Stewardship: Dedicated to responsible stewardship of the organization's assets and financial resources, and to community service

Baptist Hospital: Responsibility to the Public

•เป็นผู้อุปถัมภ์และพันธมิตรกับชุมชนสุขภาพดี

–ให้การตรวจประเมินด้านสุขภาพแก่ประชากรในชุมชนเป็นเวลา 5 ปีแล้ว

•มีคณะกรรมการ 9 คน และคณะกรรมการที่ปรึกษา 2 คน ที่เป็นตัวแทนจากผู้นำชุมชนกว่า 100 แห่งและเป็นตัวแทนของกลุ่มแพทย์

–เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารในประเด็นที่องค์กรให้ความสนใจ

"เป็นการรับฟังข้อห่วงใยของประชาคม"

Baptist Hospital: Societal Well-Being and Benefit

•เป็นพันธมิตรกับคู่แข่งขัน (Joint partnership with competitor to fund and operate community clinics which provides primary health care services to area residents who are unable to pay)

•เป็นพันธมิตรกับแพทย์ในพื้นที่ (Partnered with area physicians to coordinate delivery of health education, primary care, and specialty physician services for the indigent)

•เป็นพันธมิตรกับโรงเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตตัวเมืองชั้นใน (Established a partnership with two inner city elementary schools and has provided mentoring to assist, motivate and support students)

ใบงาน Identify, Prioritize and Select Strength or OFI to Further Develop Action Plans

สรุป ความรับผิดชอบต่อสังคม (Societal Responsibility)

 • How does John Dunne's quote help to describe Societal Responsibility for an organization?
  • An organization impacts those around it, workforce, community, public, society at large in terms of how it exists.
 • What are the three aspects of Societal Responsibility?
  • Ethical behavior, Responsibilities to the public, Societal Well-being and Benefit
 • What does ethical behavior entail?
  • Organizations have foundational moral and professional principles upon which the culture and values are based.
  • Ethical behavior then ensures that all decisions, action s and interactions are based on those principles
 • What is included in responsibility to the public?
  • Protection of health, safety and environment. Conservation of resources
  • Anticipate adverse impacts Laws and regulations treated as opportunities for improvement beyond mere compliance
 • What is meant by societal well-being and benefit?
  • Leadership and support of publicly important purposes. Influences other organizations to partner for these purposes

****************************

จบตอนที่ 10/12 บทความชุดนี้ทั้ง 12 ตอน มีภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะ ผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติควร พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีระดับหนึ่ง เพราะการอบรมครั้งสุดท้าย หลักสูตรจะเป็นภาษาอังกฤษ เพราะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาจากอเมริกา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Values and Conceptsความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ความรับผิดชอบ ต่อ สังคม แปลความได้ใหมครับ สังคม ทั้ง ใน + นอก องค์กร หรือ เฉพาะ ข้างนอก เท่านั้น ครับ ท่าน