เรื่องเล่าจากเพื่อน


หัวข้อ Story Telling ของเพื่อนๆ

1.Stand up for Chinese

ชื่อผู้เล่า Miss Xiaomin Li

ตำแหน่ง ครูพิเศษโรงเรียนมารีย์วิทยานครราชสีมา

ชื่อเรื่อง เรียนภาษาภาษาง่ายเหมือน 1+1=2

เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับ นักเรียนไม้สามารถจำคำศัพท์ภาษาจีนภาษาจีนได้ ทำกานบ้านไม่ได้ ทำข้อสอบไม่ได้

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557

สถานที่ โรงเรียนมารีย์วิทยานครราชสีมา

เนื้อเรื่องย่อ เวลาในห้องเรียนรู้สึกว่านักเรียนไม่อยากเรียนภาษาจีน เพราะภาษาจีน อักษรเขียนยาก นักเรียนจำไม่ได้ บรรยากาศในห้องเรียน ไม่มีชีวิตชีวา วิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหา ให้นักเรียนยืนแล้วตอบ คำถาม ถ้าตอบถูกจะได้ รางวัลนั่งและคะแนนสะสม 1 คะแนน นักเรียนที่ตอบไม่ได้ให้เปิดหนังสือหาคำตอบ ทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เข้าสอน นักเรียนชอบและมีผลการเรียนดีขึ้น การใช้เทคนิคในการสอนนักเรียนทำแบบฝึกหัดโดยวิธี การเรียนการสอนโดยใช้วิชาคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจง่ายขึ้นเช่นในการทำแบบ

ฝึกหัดให้รวมประโยค คิดว่าจะทำอย่างไรให้นักเรียนสามารถเข้าใจง่ายได้ทดลองใช่สูตร คณิตศาสตร์

1. 我妈妈(a)喜欢吃苹果(y)。

2. 我爸爸(b)也(c)喜欢吃水果(y)

วิธีทำ , a ประทานประโยคที่ , b ประทานประโยคที่ที่2 , c เป็นคำเชื่อม เมื่อรวมสองประโยคเป็นหนึ่ง ใช้คำว่า 都 แทน c , y คือส่วนที่เหมือนแต่ละประโยค , จะได้ (a+b)都y

โครงสร้างประโยค ( a + b)c y

我妈妈和我爸爸都喜欢吃水果 ใช้วิธีนี้จึงทำให้นักเรียนที่ไม่ค่อยสนใจเรียนเท่าไรกับเป็นกลุ่มที่ทำได้ถูกทุกข้อ

ขุมความรู้จากเรื่องเล่า

ปัญหา นักเรียนไม้สามารถจำคำศัพท์ภาษาจีนภาษาจีนได้ ทำกานบ้านไม่ได้ ทำข้อสอบไม่ได้

วิธีแก้ปัญหาการสอนโดยใช้วิชาคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจง่ายขึ้น

ผลที่เกิดขึ้นนักเรียนชอบและมีผลการเรียนดีขึ้น

แก่นความรู้ที่ได้รับ การบูรณการรูปแบบวิธีการสอนในรายวิชาต่างๆ สามารถจัดการเรียนการสอนร่วมกันได้

กลยุทธ์ในการทำงานกระบวนแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ผู้บันทึก นายสิปปวิชญ์ กนกธาดาสกุล

2 .เรื่องเล่า Story Telling

"ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน"

ชื่อผู้เล่า นางอัมพร นันทะเสนา ตำแหน่ง ครู โรงเรียนศรีสุขวิทยา

ชื่อเรื่อง ครูเป็นแบบอย่างและสั่งสอนให้นักเรียนประสบความสำเร็จในชีวิตของตนเอง

เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับ นักเรียนขาดความรับผิดชอบและไม่มีจิตสาธารณะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เมื่อปีการศึกษา 2552

สถานที่ โรงเรียนศรีสุขวิทยา อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

เนื้อเรื่อง เมื่อ พ.ศ. 2552 ข้าพเจ้าได้เป็น ครูยังได้รับมอบหมายให้เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 นักเรียนทุกระดับชั้นจะต้องช่วยกันรับผิดชอบทำความสะอาดพื้นที่โซนต่างๆ นักเรียน ม.4/2 ได้รับผิดชอบทำความสะอาดห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดธรรมชาติ ห้องสมุดนั้นเป็นสถานที่ให้บริการครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานต่างๆรวมถึงชุมชน เมื่อมีการใช้บริการแล้ว หนังสือหรืออุปกรณ์ต่างๆจะอยู่กระจายตามโต๊ะและพื้นห้องสมุด นักเรียนประจำชั้นเห็นสภาพห้องสมุดแล้วนักเรียนไม่อยากทำความสะอาด ไม่อยากดูแลรับผิดชอบ เมื่อถึงเวลาทำความสะอาด มีนักเรียนบางคน ออกเล่นกีฬาบ้าง หรือเดินเล่นภายในบริเวณโรงเรียนใกล้เวลาที่โรงเรียนจะเลิกจึงค่อยมา เมื่อนักเรียนบางส่วนไม่ทำ ในฐานะครูที่ปรึกษาข้าพเจ้าในฐานะครูที่ปรึกษามีความคิดว่าทำอย่างไรจะปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบในการทำความสะอาดห้องสมุด จึงคิดว่าก่อนที่นักเรียนจะทำครูต้องทำความสะอาดห้องสมุดไปพร้อมๆกับนักเรียนด้วยเป็นประจำทุกวันจนนักเรียนเห็นเป็นประจำทุกวันว่าเมื่อถึงเวลาครูจะช่วยทำความสะอาด ตอนแรกนักเรียนก็มาไม่มากเท่าที่ควร นานวันนักเรียนในห้องก็มาช่วยกันดูแลทำความสะอาดและถึงวันจันทร์คาบแนะแนวครูที่ปรึกษา ได้แทรกเรื่องการมีจิตสาธารณะช่วยกันทำความสะอาดในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบครูก็ให้แง่คิดว่า การทำงานทุกย่างในโรงเรียนของเรานั้นฝึกให้นักเรียนของครูนั้น มีความอดทน ความรับผิดชอบ และถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างต้องมีความตั้งใจเอาใจใส่ในเรื่องนั้นจึงจะประสบผลสำเร็จคนเรานั้นจะประสบความสำเร็จได้จะต้องใช้เวลาจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง หลังจากนั้นนักเรียนทุกคนในห้องก็ช่วยงานครูที่ปรึกษาได้อย่างยอดเยี่ยมและแล้วนักเรียนกลุ่มนี้ก็จบการศึกษาและแต่ละคนก็ได้ดำเนินตามความฝันของตนเองว่านักเรียนอยากประกอบอาชีพอะไรผลสะท้อนกลับมาคือนักเรียนของครูทุกคนต่างมีอาชีพรับราชการ ค้าขาย งานโรงงาน มีครอบครัว และทุกคนต่างมีความสุขในการดำเนินชีวิตจากการสั่งสอนของครู ตามความฝันของตนเอง

ขุมความรู้จากเรื่องเล่า

ปัญหานักเรียนขาดความรับผิดชอบและไม่มีจิตสาธารณะ

วิธีแก้ปัญหา ครูทำความสะอาดด้วยตนเอง สอนด้วยการกระทำดีกว่าสอนด้วยคำพูด

ผลที่เกิดขึ้น นักเรียนทุกคนในห้องก็ช่วยงานครู นักเรียนมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือ ผู้อื่น มีความรับผิดชอบ นักเรียนก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเมื่อเข้าไปใช้ชีวิตในสังคม

แก่นความรู้ที่ได้รับ การเป็นมากกง่าแค่ให้ความรู้กับนักเรียน สิ่งที่ครูให้นักเรียนมากกว่าคำว่า รัก ครูทุกคน อยากให้นักเรียนมี อนาคตที่ดี ครูสอนทุกอย่างที่รู้ให้กับนักเรียน

กลยุทธ์ในการทำงานสอนด้วยทางอ้อม

ผู้บันทึก นายสิปปวิชญ์ กนกธาดาสกุล

3.เรื่องเล่า Story Telling

ชื่อผู้เล่า นางสาวพัชรินทร์ สินจะโปะ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านซับไทรททอง

ชื่อเรื่อง ความภูมิใจของ ด.ช.คิม

เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับ เด็กพิเศษหลีกเลี่ยงการเข้าชั้นเรียน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ ชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ

สถานที่ โรงเรียนโรงเรียนบ้านซับไทรททอง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

เนื้อเรื่อง นักเรียนเด็กพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เด็กนักเรียนคนนี้ชื่อว่า ด.ช.คิม พฤติกรรมของด.ช.คิม คือหลีกเลี่ยงการเข้าชั้นเรียนทุกรายวิชา บางครั้งเมื่อเข้าชั้นเรียนแล้ว นักเรียนจะขออนุเญาตเข้าห้องน้ำและเงียบหายไปเมื่อเกิดพฤติกรรมเช่นนี้บ่อยๆดิฉันจึงแก้ปัญหาด้วยการแต่งตั้งให้ ด.ช.คิม เป็นหัวหน้าห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่ง ด.ช.คิม ต้องปฏิบัติหน้าที่ในชั้นเรียน ดังนี้ เป็นตัวแทนบอกทำความเคารพครู เช็คชื่อเพื่อนร่วมชั้น แจกชิ้นงานหรือใบงานให้กับเพื่อน เก็บการบ้านแบบฝึกหัดที่ครูผู้สอนนั้นมอบหมายรวบรวมส่งครู สั่งจัดแถวให้กับเพื่อน ก่อนเปลี่ยนชั่วโมงเรียนซึ่งหน้าที่เหล่านี้ ด.ช.คิมต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและด.ช.คิมยังมีข้อต่อรองกับดิฉัน หนึ่งข้อว่า ถ้าด.ช.คิม ทำงานในชั้นเรียนเรียบร้อยและสามารถปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชั้นได้ดี ด.ช.คิม ขอเล่นเกมฝึกทักษะพร้อมเพื่อนการแก้ปัญหาของครูในครั้งนี้ ด.ช.คิม สามารถปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ดีขึ้นตามลำดับ เข้าเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษทุกครั้ง เพื่อนให้การยอมรับในความสามารถ ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมและให้กำลังใจ ด.ช.คิม เกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่ได้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชั้น ด.ช.คิมร่าเริงและมีความสุขมากขึ้น ไม่ซึมและมีรู้สึกโดดเดี่ยว เมื่อผ่านหน้าห้องเรียนภาษาอังกฤษก็จะถามครูผู้สอนว่าเมื่อไรจะถึงชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษครับ ผมอยากเรียน ปัจจุบันด.ช.คิม ก็คือความภาคภูมิใจของครูเช่นกัน

ขุมความรู้จากเรื่องเล่า

ปัญหา เด็กพิเศษหลีกเลี่ยงการเข้าชั้นเรียน

วิธีแก้ปัญหา แต่งตั้งให้ ด.ช.คิม เป็นหัวหน้าห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาอังกฤษ

ผลที่เกิดขึ้น เข้าเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษทุกครั้ง เพื่อนให้การยอมรับในความสามารถ ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมและให้กำลังใจด.ช.คิม ด.ช.คิมเกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่ได้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชั้น ด.ช.คิมร่าเริงและมีความสุขมากขึ้น ไม่ซึมและมีรู้สึกโดดเดี่ยว เมื่อผ่านหน้าห้องเรียนภาษาอังกฤษก็จะถามครูผู้สอนว่าเมื่อไรจะถึงชั่วโมงเรียน

แก่นความรู้ที่ได้รับนำวิธีการต่างๆที่เหมาะสมกับผู้เรียนมาแก้ปัญหาของการไม่ยอมเข้าชั้นเรียนในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษวิธีการที่ใช้นั้ได้ผลกับนักเรียน

กลยุทธ์ในการทำงานครูผู้สอนแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่เข้าเรียนในรายวิชาของตน

ผู้บันทึก นายสิปปวิชญ์ กนกธาดาสกุล

คำสำคัญ (Tags): #storytelling2
หมายเลขบันทึก: 580467เขียนเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2014 16:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2014 16:01 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี