ไปทำบุญวันเกิดและทำบุญชมรม ICT for All ที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ มาครับ

HS4HNL
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่ต้องการร่วมบริจาคกับทางโรงเรียนศรีสังวาลย์ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของเด็กพิการ ซึ่งยังขาดแคลนปัจจัยหลายประการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อบริจาคได้ที่ http://swn.ac.th

เมื่อวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 นายทศพนธ์ นรทัศน์ ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club) พร้อมคณะประกอบด้วย ท่านอดีตเลขาธิการฯ พรรณราย ขันธกิจ อดีตเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ท่านอดีตผู้อำนวยการฯ จรัสโฉม วีระพรวณิชย์กุล อดีตผู้อำนวยการสำนักวิชาการ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ท่านชาตวิทย์ มงคลแสน ที่ปรึกษาชมรม ICT for All และนายกสมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย ได้เดินทางไปมอบเงินเพื่อการศึกษา จำนวน 10,400 บาท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ 3 รอบปีนักษัตรของประธานชมรม ICT for All และเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงการที่ชมรมฯ ได้มาจัดกิจกรรมแรกของชมรมฯ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์

เงินดังกล่าวจะสมทบทุนเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของทางโรงเรียนศรีสังวาลย์ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตามความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนต่อไป พร้อมทั้งได้มอบหนังสือเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนิตยสาร 100 วัตต์ นิตยสารไมโครคอมพิวเตอร์ ฉบับที่มีบทความของประธานชมรม ICT for All เพื่อเผยแพร่ในห้องสมุดของทางโรงเรียนต่อไป

ในการนี้ ท่านรองผู้อำนวยการฯ อำนวย สีพั้วฮาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ และท่านรองผู้อำนวยการฯ ทิพย์ภาพร เนตรแก้ว เป็นผู้แทนโรงเรียนศรีสังวาลย์ในการรับมอบดังกล่าว และได้รับความกรุณาจาก ท่านรองผู้อำนวยการฯ ทิพย์ภาพร เนตรแก้ว และอาจารย์อิทธิพล พิมพ์ชัย นำเยี่ยมชมโรงเรียน และนักเรียน ซึ่งมีจำนวนกว่า 250 คน ซึ่งได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และการเรียนรู้อย่างครบวงจร

ชมรม ICT for All ได้มาจัดกิจกรรมแรกของชมรมฯ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้แก่ การปาฐกถาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เรื่อง "ตามรอยพระยุคลบาทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ในขณะนั้น) เป็นองค์ปาฐถก เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ระหว่างเวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีสังวาลย์ ดูรายละเอียดเหตุการณ์ในครั้งนั้น ได้ที่ http://www.ictforall.org/Articles/IT2550.pdf

อาคารเรียนศรีสังวาลย์

โรงเรียนศรีสังวาลย์เป็นของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทั้งนี้ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ17 กันยายน พ.ศ. 2497 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์เมื่อ พ.ศ. 2499 งานของมูลนิธิ ฯเริ่มจากการให้บริการสอนหนังสือแก่เด็กป่วยเป็นโรคโปลิโอซึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช โดยผู้อาสาสมัครสอนเป็นแพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์และพยาบาล ต่อมาเมื่อมีจำนวนเด็กป่วยเป็นโรคโปลิโอเพิ่มมากขึ้นในปีพ.ศ.2501หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ซึ่งเป็นประธานมูลนิธิ ฯในขณะนั้นจึงได้ขอครูจากกองการศึกษาพิเศษกระทรวงศึกษาธิการมาช่วยสอน 1 คนในปีนั้นมีนักเรียน 17 ถึง 25 คน โดยนักเรียนแต่ละคนมีพื้นความรู้ตั้งแต่ระดับเด็กเล็กถึงระดับเตรียมอุดมศึกษา

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จฯเปิดสระว่ายน้ำโรงเรียนศรีสังวาลย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเยี่ยมชมโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์

ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 มูลนิธิ ฯได้ก่อตั้งศูนย์บริการเด็กพิการในที่ราชพัสดุ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของมูลนิธิ ฯในปัจจุบัน เพื่อให้บริการที่พัก และเลี้ยงดูเด็กพิการจากต่างจังหวัด ซึ่งอยู่ในระหว่างรอและรับการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2504 กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้มูลนิธิ ฯตั้ง "โรงเรียนสอน เด็กพิการ" ในบริเวณเดียวกับศูนย์บริการเด็กพิการ เพื่อให้การศึกษาแก่เด็กพิการที่ไม่เคยเรียนหนังสือ ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6

รูปภาพโรงเรียนศรีสังวาลย์ ในอดีต รูปภาพศุนย์บริการเด็กพิการ ที่พักของนักเรียนประจำ ในอดีต

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จฯเปิดโรงเรียนในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2508 และพระราชทานพระนามของพระองค์เป็นชื่อ "โรงเรียนศรีสังวาลย์"

นับได้ว่ามูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ฯเป็นองค์กรเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวรวมทั้งเด็กพิการทางร่างกายเนื่องจากสมอง (Cerebral Palsy = CP) อย่างครบวงจรทั้งด้านการแพทย์ การศึกษา สังคม และอาชีพโดยศูนย์บริการเด็กพิการ ให้บริการด้านการแพทย์ รวมทั้งที่พัก การเลี้ยงดู เสื้อผ้า อาหาร เครื่องช่วยคนพิการ และกายอุปกรณ์ เป็นต้น พร้อมกับการให้บริการพาเด็กไปรับการตรวจ วินิจฉัยรักษา ผ่าตัด พักฟื้น และบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพที่โรงพยาบาลต่าง ๆ ส่วนโรงเรียนศรีสังวาลย์ให้บริการฟื้นฟู สมรรถภาพด้านการศึกษา สังคม และอาชีพ

หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่ต้องการร่วมบริจาคกับทางโรงเรียนศรีสังวาลย์ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของเด็กพิการ ซึ่งยังขาดแคลนปัจจัยหลายประการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อบริจาคได้ที่ http://swn.ac.th/

ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน ขอขอบพระคุณท่านผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนในครั้งนี้ ดังนี้ นายทศพนธ์ นรทัศน์ ประธานชมรม ICT for All นางสาวพรรณราย ขันธกิจ อดีตเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางกอบแก้ว อัครคุปต์ อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) นายนุกูล สัญฐิติเสรี อดีตรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางจรัสโฉม วีระพรวณิชย์กุล อดีตผู้อำนวยการสำนักวิชาการ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายชาตวิทย์ มงคลแสน ที่ปรึกษาชมรม ICT for All และนายกสมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย นางกสิณา สริจันทร์ กรรมการและเหรัญญิกสมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย นายกฤษณ์สัมพันธ์ เมนะสูต อดีตรองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางสาววัชรา ไชยสาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ นางสาวสุนันทา แย้มฉวาก สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ …ขออนุโมทนาในมหากุศลที่ทุกท่านได้ร่วมทำบุญครั้งนี้โดยทั่วกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ICT for All Clubความเห็น (0)