ชื่อเรื่อง : ยกเลิกการสอบเข้าในโรงเรียนทั่วประเทศ แต่ยังยกเว้นเฉพาะโรงเรียนยอดนิยม
แหล่งที่มาของข่าวสาร/ตัวเชื่อมโยง : http://www.moe.go.th/websm/news_oct06/news_oct325.htm
เนื้อหา :
แนวทางการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.๑  ซึ่งเกี่ยวข้องกับโรงเรียนยอดนิยม ๔๓๐ โรงทั่วประเทศ
เหตุผลความจำเป็นที่ต้องสอบคัดเลือก
ทั้งๆ ที่เป็นการศึกษาภาคบังคับ ในความเป็นจริงแล้ว รัฐต้องจัดสรรโอกาสให้ทุกคนเข้าเรียน
แต่โรงเรียนยอดนิยมเหล่านี้ ประชาชนต้องการให้บุตรหลานได้เข้าเรียน
จึงเป็นปัญหา ซึ่งโรงเรียนได้ใช้วิธีจับฉลาก เนื่องจากรับได้น้อย
สัดส่วนจับฉลากในเขตพื้นที่   ๕๐% สอบคัดเลือก ๔๐%
ความสามารถพิเศษหรือนักเรียนเหตุผลพิเศษ  ๑๐%  
จึงอาจยังมีความจำเป็นในระยะนี้ หากโรงเรียนใดมีเด็กสมัครเกินจำนวน
ก็ให้จับฉลาก ส่วนในโรงเรียนทั่วๆ ไป  ให้ทุกแห่งยกเลิกการสอบเข้า
แล้วรับนักเรียนที่มาสมัครเข้าเรียน หากมาสมัครเกินที่รับไว้ให้ใช้วิธีจับฉลากคัดเลือก