ชื่อเรื่อง : การขอมีเขตพื้นที่ดูและเฉพาะมัธยม
แหล่งที่มาของข่าวสาร/ตัวเชื่อมโยง : http://www.moe.go.th/news_center/news08112549_7.htm
เนื้อหา : จาก งานวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
พบว่า การบริหารการจัดการศึกษาภายใต้โครงสร้างการบริหาร ศธ.ปัจจุบัน
มีปัญหาเกิดขึ้นทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ
ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป
ดัง นั้นการแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วน ส.บ.ม.ท.จึงขอให้ ศธ.ประกาศเพิ่มเขตพื้นที่ฯ อีกจังหวัดละ 1 เขต
รวมเพิ่มขึ้นอีกเป็น 76 เขตเพื่อดูแลกำกับการมัธยมศึกษาโดยเฉพาะ
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อโครงสร้างและบุคลากรในปัจจุบัน