ฝากลม ฝากฟ้า ถึงคนดี

บันทึกมหากุศลเจตนา ฝากลม ฝากฟ้า ถึงคนดี ที่มีความเข้มแข็งทางคุณธรรม....ในจิตใจ

เมื่อพลังแห่งมิจฉาทิฐิที่เขาทุ่มพลังหยาบหนากอบโกยโกงมากเท่าใด ? ก็ยิ่งส่งผลกระทบก่อเกิดภัยต่อแผ่นดินมากเท่านั้น ๆ

ยิ่งพลังแห่งมิจฉาทิฐิที่เจ้าตัวเองก็รู้ว่า ที่ตนกระทำนั้น คือ ความผิด คือ ความกอบโกยเพื่อตน เพื่อคณะตน หรือ ผู้บริหารเองที่รู้แก่ใจอยู่ว่า...ได้มีผู้กระทำผิด ยังกระทำไม่หยุด โดย ผู้บริหารแม้ไม่ได้ให้การสนับสนุนผู้กระทำผิดหากก็ไม่หาทางห้าม ปราม ให้หยุด นั่นก็เท่ากับตน ร่วมก่อความร้ายที่หนักยิ ่งขึ้น...โดย ปฏิเสธไม่ได้เลย..

จึงมั่นใจว่า...ผู้บริหารทุกระดับ และ มวลมหาประชาชนคนดี จักพึงผนึกกำลังตั้งใจเสนอ และ ผลักดันกฏหมายให้เกิดกฏหมาย "แก้ที่ต้นตอ" เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทุกชีวิตบนโลกใบนี้...

ตั้งใจเถิดผู้กล้าทั้งหลาย ตรากฏหมาย เพื่อคุ้มครองให้ปรากฏ...เช่น กรณีสุขภาพเมื่อพบผู้ป่วยรายใด มีโรคอันเกิดแต่อะไร เป็นเหตุใหญ่ ให้ปรับผู้ผลิตที่ทำเหตุนั้น ๆ เช่น ผลิตอบายมุข ฯลฯ โดย ให้ตัองให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลตลอดจนดูแลจนกว่าอาการจะหาย

และยิ่งหากผู้ป่วยรายใด...ถึงกับเสียชีวิต อันเกิดจากเหตุนั้น ชัดเจนเป็นที่สุดแล้ว ก็ให้บุคคลผู้กระทำเช่นนั้น... ใหักลายเป็นบุคคลล้มละลาย หยุดกิจการและให้เลือกปฏิบัติธรรม โดย อาจจะเลือกสถานที่ จะกำหนดเวลา หรือ ไม่กำหนดเวลาตลอดไป...ก็จะเกิดคุณูปการ โดยแท้

นี่แหละครูบาอาจารย์ ท่านจึงให้สัมมาสติว่า...

" ตราบที่การศึกษาไม่เป็นไปเพื่อการลด ละ กิเลส กู้ประเทศไม่ได้ "


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครั้งหนึ่งในชีวิตความเห็น (0)