suganda2530

งานชิ้นที่3 การคำนวณด้วยโปรแกรมExcelเพื่อนำมาใช้ในการหาค่าต่างๆในงานประวัติศาสตร์

สูตรคำนวณอายุงาน (แบบเต็ม)

วันที่ปัจจุบัน =today - วันที่เข้าทำงาน สมมติตำแหน่งเซลล์ g2
สูตรก็คือ =today  – g2 ผลลัพธ์คือ ผลต่างของจำนวนวัน (สมมติ 3778 วัน)
365 วัน = 1 ปี
3778 วัน = 3778/365 ปี = 10 ปี
เศษที่ได้คือ จำนวนวันที่เหลือ = 128 วัน มาจาก (3778 – (จำนวนวันในรอบ 10 ปี)
=mod(3778,365)
=mod(today  -  g2,365)
mod = modulus หารเอาแต่เศษ
30 วัน = 1 เดือน
int((mod(today -g2,365))/30)
int = interger แสดงเฉพาะจำนวนเต็ม (ไม่แสดงจุดทศนิยม)
128 วัน = 128/30 เดือน = 4 เดือน
เศษที่ได้คือ จำนวนวันที่เหลือ
หาจำนวนวันคือ
128 mod 30 = วันที่เหลือ
สรุปคำสั่งหาอายุงานแบบเต็ม

ปี =YEAR(TODAY) -YEAR(ตำแหน่งเซลล์)
เดือน =INT(MOD(TODAY - ตำแหน่งเซลล์,365)/30)
วัน =MOD(MOD(TODAY - ตำแหน่งเซลล์,365),30)

สูตรปัดตัวเลขขึ้น ได้แก่
  • RoundUp ปัดตัวเลขขึ้น ให้เหลือจำนวนหลักตัวเลขตามต้องการ
   • =ROUNDUP( ตัวเลข , จำนวนหลัก)
   • =ROUNDUP(1.23,1) 1.3
   • =ROUNDUP(1.23,0) 2
   • =ROUNDUP(12.3,-1) 20
  • Ceiling ปัดตัวเลขขึ้น สู่ตัวเลขเท่ากับ จำนวนเท่าคูณค่าทวีคูณ
   • = CEILING( ตัวเลข , ค่าทวีคูณ)
   • = CEILING( 1.23 ,. 25) 1.25
   • = CEILING( 1.23 ,. 5) 1.5
   • = CEILING( 1.23,1) 2
   • = CEILING( 12.3,2) 14
    • ค่าทวีคูณ หมายถึง ตัวเลขซึ่งจะเพิ่มหรือลดเป็นจำนวนเท่าตัวของค่าเดิม เช่น
    • ค่าทวีคูณ = .5 มีค่า 0 > 0.5 > 1.0 > 1.5 > 2 >>>
 • สูตรปัดตัวเลขลง ได้แก่
  • RoundDown ปัดตัวเลขลง ให้เหลือจำนวนหลักตัวเลขตามต้องการ
   • =ROUNDDOWN( ตัวเลข , จำนวนหลัก)
   • =ROUNDDOWN(1.23,1) 1.2
   • =ROUNDDOWN(1.23,0) 1
   • =ROUNDDOWN(12.3,-1) 10
  • Floor ปัดตัวเลขลง สู่ตัวเลขเท่ากับ จำนวนเท่าคูณค่าทวีคูณ
   • =FLOOR( ตัวเลข , ค่าทวีคูณ)
   • =FLOOR(1.23,.25) 1
   • =FLOOR(1.23,.5) 1
   • =FLOOR(1.23,1) 1
   • =FLOOR(12.3,2) 12
  • Int ปัดตัวเลขลง เป็นเลขจำนวนเต็มที่น้อยลง
   • =INT( ตัวเลข)
   • =INT(1.23) 1
   • =INT(-1.23) -2
  • Trunc ตัดตัวเลข ให้เหลือจำนวนหลักตัวเลขตามต้องการ
   • = TRUNC( ตัวเลข , จำนวนหลัก)
   • = TRUNC( 1.23) 1
   • = TRUNC(- 1.23) -1
   • = TRUNC( 1.23,1) 1.2
   • = TRUNC( 12.3,0) 12
   • = TRUNC( 12.3 ,- 1) 10
   • ข้อสังเกต สูตร Trunc จะตัดตัวเลขทิ้งเลย ส่วนสูตร Int จะตัดตัวเลขทิ้งให้เป็นค่าที่น้อยลง ทำให้ Int(-1.23) กลายเป็น - 2
   • สูตรปัดตัวเลข ขึ้นก็ได้ ลงก็ได้ ได้แก่
      • Round ใช้เลข 5 เป็นเกณฑ์ ในการปัดตัวเลขขึ้นหรือลง
      • =ROUND( ตัวเลข , จำนวนหลัก)
      • =ROUND(1.23,1) 1.2
      • =ROUND(1.25,1) 1.3
      • =ROUND(14.2,-1) 10
      • =ROUND(15.2,-1) 20
      • สูตร Round จะปัดลงเมื่อตัวเลขหลักถัดไปน้อยกว่า 5 และปัดขึ้นเมื่อตัวเลขหลักถัดไปมากกว่าหรือเท่ากับ 5
      • Round พิเศษ ใช้ค่าทวีคูณเป็นเกณฑ์ ปัดตัวเลขใกล้เคียง เข้าสู่ค่าทวีคูณ
      • =ROUND( ตัวเลข/ค่าทวีคูณ ,0)* ค่าทวีคูณ
      • =ROUND(10.125/.05,0)*.05 10.15
      • =ROUND(10.125/.10,0)*.10 10.10
      • =ROUND(10.124/.25,0)*.25 10.00
      • =ROUND(10.125/.25,0)*.25 10.25
    • สูตร Round ดัดแปลงนี้มีประโยชน์มากจะปัดลง เมื่อตัวเลขมีค่า ไม่ถึงครึ่งของค่าทวีคูณ จะปัดขึ้น เมื่อตัวเลขมีค่า มากกว่าหรือเท่ากับครึ่งหนึ่งของค่าทวีคูณ
    • MRound ใช้ค่าทวีคูณเป็นเกณฑ์ ปัดตัวเลขใกล้เคียง เข้าสู่ค่าทวีคูณ
    ตัวอย่างการคำนวณ
    การคำนวณด้วยฟังก์ชัน
    โปรแกรม Microsoft Excel มีความสามารถเด่นในด้านการคำนวณ ซึ่งมีลักษณะการคำนวณ 2 รูปแบบใหญ่ๆ ได้แก่
    • การคำนวณด้วยสูตร (Formula)
    • การคำนวณด้วยฟังก์ชันสำเร็จรูป (Function)
    ชื่อฟังก์ชันจะเป็นคำเฉพาะที่ Microsoft Excel กำหนดไว้ ซึ่งแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้มากมาย เช่น
    • ฟังก์ชันคำนวณด้านการเงิน เช่น DDB( ) หาค่าเสื่อมราคาที่ระยะเวลาใด ๆ โดยวิธี Double - declining balance method
    • ฟังก์ชันคำนวณด้านวัน เวลา เช่น NOW( ) ฟังก์ชันให้ค่าวันเวลาปัจจุบัน
    • ฟังก์ชันคำนวณด้านคณิตศาสตร์ เช่น TAN( ) ฟังก์ชันหาค่า Tangent ของมุม
    • ฟังก์ชันคำนวณด้านสถิติ เช่น SUM( ) ฟังก์ชันหาผลรวมของชุดตัวเลข
    • ฟังก์ชันคำนวณด้านฐานข้อมูล เช่น DSUM( ) ฟังก์ชันหาผลรวมของข้อมูลตามเงื่อนไขที่ระบุ
    • ฟังก์ชันในการค้นหาข้อมูล เช่น HLOOPUP( ) ฟังก์ชันหาข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไข
    • ฟังก์ชันจัดการตัวอักษร เช่น CHAR( ) ให้ค่าตัวอักษรจากตาราง ASCII
    • ฟังก์ชันการคำนวณแบบตรรก เช่น AND( ) ให้ค่าทางตรรกะในกรณี AND
    • ฟังก์ชันด้านวิศวกรรม เช่น HEX2OCT( ) แปลงตัวเลขฐาน 16 เป็นตัวเลขฐาน 8
    การใช้งาน
    • เลื่อน Cell Pointer ไปไว้ ณ เซลล์ล์ที่ต้องการวางผลลัพธ์
    • สร้างฟังก์ชันการคำนวณแล้วกดปุ่ม <Enter> โดยฟังก์ชันจะมีรูปแบบดังนี้
    ค่าที่ใช้ในการคำนวณค่าที่นำมาใช้ในการคำนวณ อาจจะเป็นค่าคงที่ เช่น 500 หรืออาจจะเป็นตำแหน่งเซลล์ เช่น A5 จะหมายถึงนำค่าที่ถูกเก็บไว้ในเซลล์ล์ ณ ตำแหน่งแถวที่ 5 คอลัมน์ A มาคำนวณนอกจากนี้ บางฟังก์ชัน ก็ไม่จำเป็นต้องมีค่ากำกับ เช่นฟังก์ชันวันที่ปัจจุบัน ใช้เป็น =NOW() ได้เลย เป็นต้น
        ฟังก์คำนวณค่ามาตรฐาน

    ฟังก์ชันการคำนวณค่ามาตรฐาน ที่ Excel เตรียมไว้ให้ใช้งาน ได้แก่

    SUM(ค่าข้อมูล หรือช่วง)                                            หาผลรวมของข้อมูล

    MAX(ค่าข้อมูล หรือช่วง)                                            หาค่าข้อมูลที่มีค่ามากที่สุด

    MIN(ค่าข้อมูล หรือช่วง)                                              หาค่าข้อมูลที่มีค่าน้อยที่สุด

    AVERAGE(ค่าข้อมูล หรือช่วง)                                  หาค่าเฉลี่ยของข้อมูล

     

    ตัวอย่างการใช้งาน

    SUM(85,25,65)
    SUM(A1:A3)
    MAX(85,25,65)
    MAX(85,25,65)
    MIN(85,25,65)
    MIN(85,25,65)
    AVERAGE(85,25,65)
    AVERAGE(85,25,65)
    คำนวณหาอายุ, อายุงาน (ปี)

จากตัวอย่าง สามารถใช้ฟังก์ชันของ Excel ช่วยคำนวณหาอายุงาน และอายุตัวได้ง่ายๆ ดังนี้

การคำนวณหาอายุงาน กระทำได้โดย
 • คลิกเมาส์ที่คอลัมน์ J เลือกเมนูคำสั่ง "Insert, Columns" เพื่อแทรกคอลัมน์ว่าง ป้อนชื่อคอลัมน์เป็น "อายุงาน (ปี)"
 • คลิกเมาส์ในเซลล์ J2 พิมพ์สูตร =YEAR(TODAY  - YEAR(I2)
 • คัดลอกสูตรไปยังเซลล์อื่นๆ
 • ถ้าปรากฏค่าเป็นรูปแบบวันที่ ให้คำสั่ง "Format, Cells..." แล้วเลือกบัตรรายการ Number จากนั้นเลือก Category ชื่อ General โปรแกรมจะแสดงค่าตัวเลขปี ที่ถูกต้อง
 • คำอธิบาย=YEAR(TODAY())-YEAR(I2) เป็นสูตรผสมในการค่าอายุงาน หน่วยเป็น "ปี" โดย·         today() เป็นฟังก์ชันหาค่าวันที่ปัจจุบัน (วันที่ของเครื่อง) ·         year(today()) เป็นฟังก์ชันผสม โดยฟังก์ชัน Year() จะหาค่า "ปี ค.ศ." ของฟังก์ชัน Today() เช่น ถ้าวันที่ของเครื่องเป็น 21 มกราคม 2545 ฟังก์ชัน Today() จะมีค่าเป็น 1/1/70 เมื่อนำมาผ่านฟังก์ชัน Year(today()) จะได้ค่าเป็น 2002 นั่นเอง ·         year(I2) เป็นการหาค่าปี ค.ศ. ของข้อมูลในเซลล์ I2 จากตัวอย่างข้อมูลใน I2 คือ 7 พฤษภาคม 2537 เมื่อผ่านฟังก์ชัน Year() จะได้ค่าปี ค.ศ. เป็น 1991 ·         ดังนั้น =YEAR(TODAY())-YEAR(I2) ก็จะเป็นการนำค่า 2002 ลบด้วยค่า 1991 ซึ่งเท่ากับ 11 (ปี) นั่นเอง เพิ่มเติมการหาอายุตัว (ปี) ก็ใช้หลักการลักษณะเดียวกันสรุปสูตรคำนวณเกี่ยวกับอายุ

  =YEAR(TODAY())-YEAR(ตำแหน่งเซลล์ของวันที่ที่ต้องการคำนวณ)

  คำนวณวันทำงานไม่รวมวันหยุด

  การคำนวณวันทำงานไม่รวมวันหยุด จะต้องใช้ฟังก์ชัน Networkday ซึ่งเป็นฟังก์ชันเสริมที่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมด้วยคำสั่ง Tools, Add-ins คลิกเลือกรายการ Analysis ToolPak เมื่อคลิก OK โปรแกรมจะติดตั้งฟังก์ชันเพิ่มเติมให้ (อาจจะต้องใส่แผ่นโปรแกรม MS-Office)

  สร้างสูตรคำนวณวันทำงาน ไม่รวมวันหยุดด้วยสูตร =networkdays(วันเริ่มต้น,วันสุดท้าย,วันหยุด) ทั้งนี้สูตรของตัวอย่างนี้คือ =NETWORKDAYS(C2,C3,holiday) หมายเหตุ holiday เป็นชื่อช่วงวันหยุดที่ได้

  ตารางวันหยุด

  สำหรับวันหยุดในช่วง ก็คำนวณได้จากสูตร =C5-C6

   

  อ้างอิง www.google.co.th

               www.nectec.or.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน History204201

คำสำคัญ (Tags)#งานชิ้นที่3#การคำนวณด้วยโปรแกรมexcelเพื่อนำมาใช้ในการหาค่าต่างในงานประวัติศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 58013, เขียน: 08 Nov 2006 @ 19:27 (), แก้ไข: 07 Jun 2012 @ 10:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)