AAR ครั้งที่ 3


AAR ครั้งที่ 3 โดย นางสาวอุษา สระสันเทียะ รหัสนักศึกษา 57D0103126

ทิศทางการวิจัยและพัฒนาด้านหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21

ได้เรียนรู้อะไรในวันนี้

ทำให้ข้าพเจ้าทราบถึงกระบวนการออกแบบหลักสูตรในรูปแบบการออกแบบย้อนกลับ วิธีและเทคนิคการสอน การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นักเรียนและครูต้องมีลักษณะ E(L+L+I) E=Ethical L=Learner L=Leader I=Innovator ผู้เรียนยังต้องมีทักษะ E(4R+7C) E=Ethical 4R=Read ,Litency ,Numeracy ,Reasoning 7C=Creative problem solving ,Critical thinking ,collaborative ,communicative , computing ,career and life ,cross-cultural โดยทั้งหมดนี้ต้องมีการพัฒนาผ่านการสร้างหลักสูตร การที่ผู้เรียนจะเกิดทักษะการคิดที่ดีนั้นต้องผ่านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 5Steps คือ 1.ระบุคำถาม 2.แสวงหาสารสนเทศ 3.สร้างความรู้ 4.สื่อสาร 5.ตอบแทนสังคม รูปแบบการสอนมี2รูปแบบ 1.รูปแบบนิรนัย เป็นการสอนแบบตรงเน้นครูเป็นศูนย์กลาง (3P Teaching model) Presentation ,Practice ,Production 2.รูปแบบอุปนัย เป็นการสอนแบบอ้อมเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (CIP-3P) Construction of new knowledge ,Interaction ,Process of learning ,Presentation ,Practice ,Production

รู้แล้วคิดอย่างไร คิดอะไรต่อ

การจัดการสอนในศตวรรษที่ 21 ผู้สอนควรจะมีวิธีสอน, รูปแบบการสอน, แนวทางการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ใช้กระบวนการต่างๆเข้ามาบูรณาการเสริมสร้างทักษะการคิดของผู้เรียน นอกจากนี้ผู้สอนต้องมีการพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะ (CIAC) คือ สามารถวิเคราะห์หลักสูตร รายวิชาสาระการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด สามารถออกแบบการสอนเน้นเด็กเป็นสำคัญและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง มีการใช้การประเมินผลการเรียนรู้รอบด้าน จัดชั้นเรียนเพื่อให้ใช้แผนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพเพื่อเป็นแนวทางไปสู่ห้องเรียนแห่งคุณภาพ

จะนำไปปรับประยุกต์ใช้อย่างไร

จะนำสิ่งที่รู้จากการอบรมวันนี้เรื่องกระบวนการออกแบบหลักสูตร วิธีเทคนิคการสอนมาประยุกต์ใช้ในการในการจัดการเรียนการสอนในอนาคต วิธีการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน

บรรยากาศในการร่วมกิจกรรม

บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการทำกิจกรรมภายในการอบรม ทำให้เราสามารถเห็นถึงกระบวนการในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นทีม เห็นถึงความตั้งใจกระตื้อรื้อร้นของสมาชิกภายในกลุ่ม

คำสำคัญ (Tags): #aar
หมายเลขบันทึก: 580098เขียนเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2014 23:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2014 23:55 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี