บันทึกอนุทิน ครั้งที่ 1 เรื่อง กรอบแนวคิดการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนวันนี้

กรอบแนวคิดการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีดังนี้

-การมีฐานความรู้ จะทำอะไรสักอย่างนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องมีฐานความรู้ ซึ่งสำหรับคนไทยจะใช้ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์

-การสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างให้คนแต่ละคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

-บุคคลแห่งการเรียนรู้นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่กำเนิด เช่น ความอยากรู้อยากเห็นเรื่องต่างๆ ของเด็ก เด็กบางคนจะชอบซักถามว่า สิ่งนี้คืออะไร ทำไมเป็นแบบนี้ เป็นต้น

-เพื่อให้ทุกคนมีสิทธิ และมีความเสมอภาคกันที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

-การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

การเรียนรู้คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมอันเกิดจากการปฏิบัติซ้ำๆซึ่ง พฤติกรรม จะแบ่งออกเป็น 2ด้าน คือ

ด้านที่ 1 พฤติกรรมภายใน เช่น จิตใจ อารมณ์

ด้านที่ 2 พฤติกรรมภายนอก เช่น ร่างกาย

ตัวอย่างการเรียนรู้ เช่น นักเรียนเกิดการเรียนรู้โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

การเรียนรู้แต่งต่างจาการรับรู้ ดังนี้

การเรียนรู้ เป็นการรู้แบบผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ ไตร่ตรอง

การรับรู้ เป็นการรู้แบบไม่ผ่านกระบวนการคิด เช่น ฟังข่าวที่ไม่เป็นความจริงแล้วเชื่อ โดยไม่มีการคิดไตร่ตรอง

นอกจากนั้นการเรียนในวันนี้ยังเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนจะต้องเป็น Active Learner จะต้องมีการเตรียมตัวก่อนเรียน เพื่อที่จะได้มีองค์ความรู้ในการตอบคำถามจากผู้สอน และจะสามารถโต้ตอบกับเพื่อนๆ ได้

บรรยากาศในการเรียนการสอน

วันนี้แรกๆบรรยากาศในห้องเรียนดูเหมือนว่าสบายๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไป เริ่มจะเกิดบรรยากาศการกดดัน เนื่องจากผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายกันในชั้นเรียน แต่ผู้เรียนยังไม่มีการโต้ตอบและอภิปรายใดๆ จึงเกิดบรรยากาศกดดันตัวเองขึ้นมา และทำให้ตัวเองคิดว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถอภิปรายประเด็นต่างๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในชั้นได้ตามที่ผู้สอนตั้งเป้าหมายไว้ ผู้สอนเองพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียนอย่างเต็มที่ ก็มีผู้เรียนบางคนที่สามารถอภิปรายประเด็นบางประเด็นได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกอนุทิน/ AAR/ Story Telling โดย นางสาวเสาวลักษณ์ บรรดาศักดิ์ รหัส 57D0103120 สาขาหลักสูตรและการสอน ป.โท ภาค พิเศษความเห็น (0)