บันทึกAARครั้งที่ 1


บันทึก AAR ครั้งที่ 1

รายวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ (102611)

ผู้สอนผศ. อดิศรเนาวนนท์

โดยนางสาวสุนีย์เลขนอกรหัสนักศึกษา 57D0103118ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาหลักสูตรและการสอน

วันที่8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557โทร 091-0251803E-mailSuneeleknok@gmail.com

เรื่องการศึกษาดูงานที่โรงเรียนวนิษา

………………………………………………………………………………………………………………………………..

ความคาดหวัง

คาดหวังว่าจะได้รู้กระบวนการเรียนการสอนว่ามีการจัดกิจกรรมอย่างไรจึงทำให้ส่งผลต่อศักยภาพผู้เรียน

ความรู้ที่ได้รับ

จากการศึกษาดูงานที่โรงเรียนวนิษาในครั้งนี้ทำให้มองเห็นความแตกต่างของโรงเรียนวนิษาและโรงเรียนที่ตนสอนอยู่หรือโรงเรียนโดยทั่วๆ ไปโดยโรงเรียนวนิษาเป็นโรงเรียนทางเลือกที่เน้นหลักสูตรการสอนแบบ Child Centerคือ การเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูเป็น ผู้ชี้ช่องทาง (guide) และเป็น ผู้อำนวยความสะดวก (facilitator) ให้นักเรียนรู้จักแสวงหา ความรู้ (ความจริง หลักทฤษฎี ข้อมูลสารสนเทศ) ความสามารถ (ทักษะกระบวนการ) และ ความสำนึก (มีคุณธรรม รู้จักปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิต) ได้ด้วยตนเองเน้นเรื่องพัฒนาการทางด้านสมองตามพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลัก ProjectApproachคือเป็นการเรียนรู้ตามความสนใจของเด็ก โดยบูรณการเข้ากับวิชาอื่นๆโดยโรงเรียนวนิษาได้นำเสนอแนวความคิดต่างๆผ่านกิจกรรม Mind Mapซึ่ง Mind Map คือ การถ่ายทอดความคิด หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสมองลงกระดาษ โดยการใช้ภาพ สี เส้น และการโยงใย แทนการจดย่อแบบเดิมที่เป็นบรรทัด ๆ เรียงจากบนลงล่าง ขณะเดียวกันมันก็ช่วยเป็นสื่อนำข้อมูลจากภายนอก เช่น หนังสือ คำบรรยาย การประชุม ส่งเข้าสมองให้เก็บรักษาไว้ได้ดีกว่าเดิม ซ้ำยังช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ง่ายเข้า เนื่องจะเห็นเป็นภาพรวม และเปิดโอกาสให้สมองให้เชื่อมโยงต่อข้อมูลหรือ ความคิดต่าง ๆ เข้าหากันได้ง่ายกว่าใช้แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่างความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดย่อยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ลักษณะการเขียนผังความคิด เทคนิคการคิดคือ นำประเด็นใหญ่ ๆ มาเป็นหลัก แล้วต่อด้วยประเด็นรองในชั้นถัดไป กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นจุดเด่นของโรงเรียนวนิษาเป็นการสร้างภาพจำให้แก่เด็ก

การศึกษาดูงานครั้งนี้มีการแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อยโดยเริ่มจากดูวิธีการสอนในระดับอนุบาล ซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากโรงเรียนอื่นเพราะโรงเรียนวนิษาจะเน้นการสอนกระบวน ได้ทำกิจกรรมต่างๆที่ฝึกเด็กให้ใช้ประสาทสัมผัสและอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ โดยเริ่มจากกิจกรรมง่ายๆ ให้เหมะกับพัฒนาการของเด็กและยังสามารถบูรณการเข้ากับวิชาอื่นๆได้ด้วยส่วนระดับประถมศึกษา จะเน้นการเรียนรู้ตามความสนใจของเด็ก ซึ่งให้ความสำคัญกับเด็ก ส่งเสริมให้เด็กแสวงหาคำตอบจากการเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งและเชื่อมโยงเข้ากับวิชาอื่นมีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยที่เด็กหรือครูร่วมกันกำหนดเรื่องที่ต้องการเรียนรู้ แล้วดำเนินการแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและจากแหล่งเรียนรู้
จะนำไปประยุกต์ใช้อย่างไร

หลังจากที่ได้ไปศึกษาดูงานในครั้งนี้สามารถนำเรื่องของการจัดกิจรรมให้เหมาะกับพัฒนาของเด็กและมีการเชื่อมโยงหรือบูรณการเข้ากับวิชาอื่นๆได้โดยมีการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจะเน้นการเรียนรู้ตามความสนใจของเด็ก ให้เด็กมีส่วนรวมในการกำหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้แล้วดำเนินการแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เด็กเรียนรู้นำมาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเด็กตามจุดมุ่งหมาย

คำสำคัญ (Tags): #กระบวนการ#ProjectApproach
หมายเลขบันทึก: 580008เขียนเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2014 04:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2014 04:21 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี