After Action Review (AAR)


บันทึกอนุทิน รายวิชา การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

โดย นางสาวมณฑนา เพ็งกลาง รหัสนักศึกษา 57D0103113 สาขาหลักสูตรและการสอน เรื่อง After Action Review (AAR)

วันที่บันทึก10สิงหาคม พ.ศ. 2557

ได้เรียนรู้อะไรในวันนี้

AAR คือ การทบทวนหลังปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทำงาน เป็นการทบทวนวิธีการทำงานทั้งด้านความสำเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างทำงาน สรุปได้ก็คือ เป็นการทบทวนหลังเสร็จกิจกรรมหรือการจดบันทึกการเรียนรู้ Learning Organization (LO)หรือ องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ คนในองค์การได้ขยายขอบเขตความสามารถของตนอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กร เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่บุคคลในระดับต่าง ๆ ต้องการอย่างแท้จริง เป็นองค์กรที่มีความคิดใหม่ ๆ และการแตกแขนงของความคิดได้รับการยอมรับเอาใจใส่และเป็นองค์กรที่ซึ่งบุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในเรื่องของวิธีการที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งองค์กร LO มี Knowledge (ความรู้) ข้อมูลที่อยู่ในตัวคนหรืออยู่ในสมอง และ Knowledge Management (การจัดการความรู้) การรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลมาพัฒนาเป็นระบบ Learning How To Learn เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ แนวทาง 5 ประการในการสร้างองค์ความรู้ (The Five Disciplines) 1. การเรียนรู้ของสมาชิกในองค์กร 2. ความมีสติ 3. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์กร 4. การเรียนรู้เป็นทีม 5. ระบบการคิดของคนในองค์กร

รู้แล้วคิดอย่างไร คิดอะไรต่อ

การเขียนบันทึกเป็นการเก็บความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร สามารถนำมาอ่านทบทวนความรู้ความเข้าใจได้หลาย ๆ ครั้ง และเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้สามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยความร่วมมือของสมาชิกในองค์กร โดยอาศัยแนวทางในการสร้างองค์ความรู้เป็นหลักที่สมาชิกในองค์กรจะใช้เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรได้

จะนำไปปรับประยุกต์ใช้อย่างไร

นำการทำบันทึกมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน เพราเป็นการทบทวนกระบวนการต่าง ๆ ในการทำงานและสามารถนำมาอ่านทบทวนได้ การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ นำแนวทางไปปฏิบัติประพฤติตนเพื่อให้องค์กรเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

คำสำคัญ (Tags): #aar#บันทึกอนุทิน
หมายเลขบันทึก: 579995เขียนเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2014 04:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2014 04:10 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี