ที่สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย / อัครสมณทูตวาติกันแห่งประเทศไทย

4 พฤศจิกายน 2557 นำนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขารัฐศาสตร์ (วิชา พื้นฐานทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ศึกษาดูงาน การบริหารกิจการพระศาสนาของสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทย และความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศของ สถานเอกอัครสมณทูตวาติกันแห่งประเทศไทย ศึกษาการบริหารวัด และศาสนาสัมพันธ์ของวัดเซนต์หลุยส์ (สาทร) วัดแม่พระลูกประคำ(กาลหว่าร์) Holy Rosary Church (ตลาดน้อย)

นำสิตศึกษาดูงานที่สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

ศึกษาดูงานที่วัดแม่พระสายประคำ (ตลาดน้อย)

ที่โบสถ์เซนต์หลุยสต์ ฟังบรรยายสรุปจาก ท่านมองซินเญอร์ วิษณุ ธัญญอนันต์ 

เยี่ยมพบสมณทูตวาติกันแห่งประเทศไทย (สาทร) 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โมไนย พจน์ : คนเล่าเรื่องความเห็น (0)