การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการคำนวณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา


ปกมวลอะตอมมวลโมเลกุล เล่ม1.pdfปกโมล เล่ม2.pdfปกสารละลาย เล่ม3.pdf

ปกงานวิจัยในชั้นเรียน.doc<p>เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการคำนวณ</p><p>ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต20</p><p>ผู้วิจัย : นายธีรภัทร์ป้องปิด</p><p> บทคัดย่อ</p><p style="margin-left: 20px;">

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการคำนวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต20 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม2 (ว31222) ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการคำนวณเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม2 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการคำนวณ เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการคำนวณ เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ รายวิชาเคมีเพิ่มเติม2กลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานีที่เรียนรายวิชาเคมีเพิ่มเติม2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 1 ห้องเรียน 34คนโดยการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการคำนวณ เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ วิชาเคมีเพิ่มเติม2สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ วิชาเคมีเพิ่มเติม2 จำนวน 40 ข้อแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะการคำนวณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ การทดสอบค่าที่ (t-test) ผลการศึกษาวิจัยพบว่า

ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคำนวณ เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ วิชาเคมีเพิ่มเติม 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในภาพรวมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.98/81.52 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80และเมื่อพิจาณาในหน่วยย่อย พบว่าสูงกว่าเกณฑ์ 80/80ทุกแบบฝึกทักษะการคำนวณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม2 (ว31222)ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการคำนวณ เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5 พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 9.29 คะแนน กับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 22.56 คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบ ทั้งสองครั้งโดยการทดสอบค่าที่ (t-test) พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลจากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการคำนวณ เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ วิชาเคมีเพิ่มเติม2พบว่าภาพรวมนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการคำนวณ เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากโดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 4.39และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.42 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป

สรุปได้ว่าการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แบบฝึกทักษะการคำนวณเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ ทำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการคำนวณในเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์

หมายเลขบันทึก: 579706เขียนเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2014 16:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2014 14:05 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี