งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่7 (EDUCA 2014)

Rattapong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

งานมหกรรมการศึกษาฯครั้งนี้จัดขึ้น ณ อิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี วันที่ 15-17 ตุลาคม 2557<hr><p>     


           EDUCA: The Annual Congress for Teacher Professional Development หรืองานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู เป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติและงานจัดแสดงนิทรรศการและสินค้าด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กำหนดนโยบายทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา      

                  สำหรับผมแล้วการได้ไปงานครั้งนี้ถือว่าคุ้มค่ามากครับ ซึ่งผมลงทะเบียนแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในงานก็จะแบ่งเป็นส่วนที่เป็นนิทรรศการ กับส่วนที่เป็น Workshop ซึ่งส่วนนิทรรศการนี้ก็จะเป็นการจัดแต่ละบู๊ตโดยหน่วยงานต่างๆ ส่วนมากก็จะเป็นการนำวิธีการใหม่ๆ มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน เช่น ใช้ชุดปฏิบัติการทดลองการเคลื่อนที่ LEGO ช่วยในการเรียนการสอนฟิสิกส์  ใช้กระดานสมัยใหม่ (Activboard Touch) ช่วยในการเรียนรู้ของนักเรียน ในส่วนของ Workshop ก็จะเป็นการบรรยายของผู้เชี่ยวชาญ หรือไม่ก็จะเป็นการจัดกิจกรรมของวิทยากรผู้เชียวชาญ  ตัวอย่างหัวข้อการบรรยาย เช่น มิติการสอนเพื่อพัฒนาความคิด สร้างข้อสอบตาม 6 ระดับการคิดด้านพุทธิพิสัยของ Bloom หลักการและวิธีวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (มัธยมศึกษา) พัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน ฯลฯ 

       

         ในส่วนของ Workshop นอกจากจะเป็นการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญเแพาะด้านโดยคนไทยแล้วก็ยังมีการบรรยายโดยชาวต่างชาติด้วย ที่ผมได้มีโอกาศเข้าร่วมรับฟังก็คือหัวข้อ  New Trends in Finnish Education : แนวโน้มใหม่ของการศึกษาฟินแลนด์ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในประเทศนี้ถูกยอมรับกันทั่วโลกว่าดีที่สุด (เพิ่มเติม http://www.adviceforyou.co.th/articles/565-finland ) มีทั้งการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญของฟินแลนด์โดยตรงเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งถ้าใครฟังไม่เข้าใจเขาก็จะมีหูฟังแปลภาษาให้ และบรรยายโดยครูหรือผู้บริหารชาวไทยที่ได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศฟินแลนด์

          

            ในการเข้าร่วมงานทางผู้จัดงานก็ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งเป็นแต่ละหัวข้อ เราสามารถนำตราประทับที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ประจำ Workshop ไปแลกรับได้ด้วยตัวเอง

ข้อมูลบางส่วนจาก http://www.csrwaterchalk.com/CSR-Water-Chalk-Activ…

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมการเรียนรู้ความเห็น (0)