เอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย


เรื่อง : รูปแบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโนนขาม 

ผู้วิจัย : นางกรรณิการ์ เนียมชัยภูมิ
ปีที่วิจัย : ปีการศึกษา 2556
...................................................................................
:: บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ::

รูปแบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโนนขาม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและดำเนินการตามรูปแบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโนนขาม ผู้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ 1) บุคลากรทาง การศึกษา จำนวน 17 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนขาม จำนวน 74 คน รวมทั้งหมด 100 คน 2) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา จำนวน 5 คน และ 3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา จำนวน 10 คน โดยผู้วิจัยดำเนินการวิจัยตามกิจกรรมการวิจัย ได้แก่ 1) วิเคราะห์สภาพ และองค์ประกอบการจัดการคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโนนขาม 2) สัมภาษณ์การจัดการคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา 3) ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน บ้านโนนขาม 4) ดำเนินการตามรูปแบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโนนขาม และ 5) ประเมินประสิทธิผลของการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลของโรงเรียนบ้านโนนขาม
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพปัจจุบันของการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโนนขาม จะพบว่า ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาด้านการมุ่งเน้นนักเรียนและชุมชน ด้านผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการจัดการความรู้ ด้าน การจัดการกระบวนการ และด้านการนำองค์การ ส่วนความเป็นไปได้ของการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโนนขาม จากการดำเนินการในปัจจุบัน จะพบว่า มีความเป็นไปได้ด้านการจัดการกระบวนการ เป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาด้านผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา ด้านการจัดการความรู้ ด้านการนำองค์การ ด้านการมุ่งเน้นนักเรียนและชุมชน ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร และด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ตามลำดับ
2. ได้รูปแบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน บ้านโนนขาม ที่เป็นชุดของการถ่ายทอดการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโนนขาม ที่สอดคล้องกับการนำองค์การ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นนักเรียนและชุมชน การจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา
ได้แก่
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) คือ ความรู้คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี มีพลานามัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมใจทุกองค์การ เพียบพร้อมวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่คุณภาพ ตามมาตรฐานสากล
2.2 พันธกิจ (Mission) คือ 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่ดี มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสำนึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ และมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2) สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาภายใต้กรอบบริบทของความเป็นสากล 3) จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยเป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการสื่อสาร 4) สนับสนุนส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นพลวัตแห่งการเรียนรู้ให้เกิดการหมุนวนของเกลียวความรู้ ได้อย่างต่อเนื่องให้เกิดการเชื่อมโยง และประยุกต์ใช้ได้จริง 5) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดทำแหล่งเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพภายใต้กรอบบริบทของความเป็นสากล 6) ส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองทุกด้านให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นภายใต้กรอบบริบทของความเป็นสากล 7) กำหนดการควบคุมผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกตัวชี้วัดของการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2.3 เป้าหมาย (Goal) คือ 1) นักเรียนทุกคน มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสำนึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ และมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2) จัดการเรียนร่วม ช่วยเหลือให้กับเด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษพิการ 9 ประเภท 3) ผู้ปกครองชุมชน องค์กรท้องถิ่น องค์กรเอกชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทุกด้านเพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาภายใต้กรอบบริบทของความเป็นสากล 4) นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามมาตรฐานสากล รักการเรียนรู้ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ 5) ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มุ่งมั่นสร้างระบบคุณภาพให้ผลผลิตได้มาตรฐาน 6) ครูทุกคนได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาตนเองทุกด้าน ใช้แผนการสอนเป็นเครื่องมือ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นภายใต้กรอบบริบทของความเป็นสากล 7) จัดคารสถานที่ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน จัดระเบียบสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มั่นคงปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี และปราศจากอบายมุข 8) มีแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด สื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหม่ ที่เอื้อและ ส่งเสริมต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นพลวัตแห่งการเรียนรู้ให้เกิดการหมุนวนของเกลียวความรู้ได้อย่างต่อเนื่องให้เกิดการเชื่อมโยง และประยุกต์ใช้ได้จริง
2.4 กลยุทธ์ (Strategy) คือ 1) ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีชีวิตประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับอย่างเป็นระบบเน้นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานสากล 4) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนรวมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 5) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 6) จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
3. หลังดำเนินการตามรูปแบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโนนขาม เป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา คือ เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 – 2556 ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลของการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลของโรงเรียนบ้านโนนขาม ตามเป้าหมาย (Goal) ที่กำหนดไว้ในรูปแบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน บ้านโนนขาม คือ 1) นักเรียนทุกคน มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสำนึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ และมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2) จัดการเรียนร่วม ช่วยเหลือให้กับเด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษพิการ 9 ประเภท 3) ผู้ปกครองชุมชน องค์กรท้องถิ่น องค์กรเอกชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกด้าน เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาภายใต้กรอบบริบทของความเป็นสากล 4) นักเรียน ทุกคนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามมาตรฐานสากล รักการเรียนรู้ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ 5) ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มุ่งมั่นสร้างระบบคุณภาพให้ผลผลิตได้มาตรฐาน 6) ครูทุกคนได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาตนเองทุกด้าน ใช้แผนการสอนเป็นเครื่องมือ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นภายใต้กรอบบริบทของความเป็นสากล 7) จัดคารสถานที่ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน จัดระเบียบสถานศึกษาให้เอื้อต่อ การเรียนรู้ มั่นคงปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี และปราศจากอบายมุข 8) มีแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด สื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหม่ ที่เอื้อและ ส่งเสริมต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างองค์กร แห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นพลวัตแห่งการเรียนรู้ให้เกิดการหมุนวนของเกลียวความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ให้เกิดการเชื่อมโยง และประยุกต์ใช้ได้จริง ซึ่งสามารถสะท้อนผลได้จากการมีผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัล มีโครงการที่ประสบความสำเร็จ มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ในระดับคุณภาพ ดีมาก มีค่าเฉลี่ย 94.80 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับคุณภาพ ดี มีค่าเฉลี่ย 86.48 และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยระดับคุณภาพดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 90.62 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพดี โดยมีค่าเฉลี่ย 85.69

หมายเลขบันทึก: 579272เขียนเมื่อ 25 ตุลาคม 2014 15:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 ตุลาคม 2014 15:24 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี