บันทึกอนุทินครั้งที่ 1 สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยนางสาวผกาวรรณ สุวรรณภูมานนท์

                                                 บันทึกอนุทินครั้งที่ 1


วิชา                       การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

รหัสวิชา                102611

อาจารย์ผู้สอน       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร   เนาวนนท์

เรื่อง                      สังคมแห่งการเรียนรู้

บันทึก                   วันที่ 27 กรกฎาคม 2557

ผู้บันทึก                นางสาวผกาวรรณ    สุวรรณภูมานนท์    รหัสนักศึกษา 57D0103110

                            นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ หมู่1 รุ่นที่ 13)


ความรู้ความเข้าใจที่ได้

           ได้ทราบว่าสังคมแห่งการเรียนรู้ คือ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทำให้เกิดการเรียนรู้ พฤติกรรมจะเปลี่ยนตามตัวชี้วัด สมรรถนะ สังคมแห่งการเรียนรู้ต้องมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ร่วมกันแก้ปัญหา


ความคิดเห็นประเด็นที่เรียน

           การศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ดังนั้นการเรียนรู้เกิดได้ตลอดเวลา และเกิดได้กับทุกคน คนทุกคนเรียนรู้ได้ไม่ใช่จากครู แต่เรียนรู้จากการสัมผัสแหล่งข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ เพราะฉะนั้นผู้เรียนต้องหมายถึงคนทุกคน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน


การนำความรู้ไปใช้

          ต้องมีการพัฒนาการศึกษาโดยการส่งเสริมและสร้างสภาพการณ์ เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างเสมอภาค เรียนรู้จากเทคโนโลยี เรียนรู้จากกันและกัน จะต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ กระตือรือร้นอยู่เสมอ ฝึกให้ทุกคนได้แสดงออก ได้แลกเปลี่ยนความคิด ยอมรับซึ่งกันและกัน


บรรยากาศการเรียน

          บรรยากาศในการเรียน ท่านอาจารย์กระตุ้นให้นักศึกษาได้ร่วมแสดงความคิดเห็น นักศึกษาให้ความร่วมมือในการเรียน บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง อบอุ่น ไม่ตึงเครียด

         สภาพห้องเรียนมีความเหมาะสม สะอาด เหมาะแก่การเรียนการสอน โต๊ะเก้าอี้เพียงพอต่อ นักศึกษา สื่อการสอนทันสมัย แสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าเร้าพลังความเห็น (0)