รายงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่ทะวิทยา

rongpio
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ชื่อเรื่อง รายงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่ทะวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ชื่อผู้รายงาน นายเสกสรรค์ ปิวศิลป์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะวิทยา

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2555

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การรายงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในด้านการวางแผนด้านการดำเนินงาน ด้านการตรวจสอบประเมินผล และด้านการปรับปรุงแก้ไข ประชากรที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และครู จำนวน 45 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 434 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 434 คน รวมทั้งสิ้น 913 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานเป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ และแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

สรุปผล

1. ผลการรายงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่ทะวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และครู พบว่า กระบวนการทำงานเชิงระบบแบบวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ได้แก่ การวางแผนการดำเนินงาน การตรวจสอบประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

ด้านการวางแผนในภาพรวมมีการปฏิบัติระดับมากที่สุด คือ โรงเรียนมีการวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้าอย่างเป็นระบบและครอบคลุม ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานอย่างแท้จริงและโรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน

ด้านการดำเนินงาน ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ ครูมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูได้ดำเนินการตามกระบวนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการคัดกรองนักเรียน และโรงเรียนได้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ มาให้ความรู้ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง

ด้านการตรวจสอบประเมินผลในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือผู้บริหารโรงเรียนให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนได้นำผลการตรวจสอบปรับปรุงเสร็จแล้วมาวางแผนการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครั้งต่อไปและครูมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพระบบ

ด้านการปรับปรุงแก้ไขในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือคณะกรรมการดำเนินงานได้จัดทำรายงานสรุปผลต่อคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการโรงเรียนมีการนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและโรงเรียนได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานต่อผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ผลการรายงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่ทะวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35ตามกระบวนการดำเนินงาน 5องค์ประกอบ ตามความคิดเห็นของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก

ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลในภาพรวมอยู่ในระดับมากคือนักเรียนมี
ความกล้าแสดงออก รู้ความถนัดและความสามารถของตนเองมากขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลางในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

ด้านการคัดกรองนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือการได้รับการตรวจสุขภาพจากครูประจำชั้น/การบริการสาธารณสุขนักเรียนได้รับค่าใช้จ่ายจากครอบครัวในแต่ละวันอย่างเพียงพอและนักเรียนมีความใกล้ชิด ผูกพัน สนิทสนมกับครอบครัวของนักเรียน

ด้านการส่งเสริมและพัฒนา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆที่โรงเรียนจัดขึ้น และครูประจำชั้นได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนมาพบปะพูดคุยอยู่บ่อยครั้ง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ ครูประจำชั้นได้ให้คำแนะนำหรือส่งต่อนักเรียนไปยังครูแนะแนว ครูอนามัย ครูประจำวิชา หรือครูฝ่ายปกครองเพื่อช่วยคลี่คลายปัญหา และครูรักษาความลับได้เป็นอย่างดีเมื่อนักเรียนเข้าไปปรึกษาปัญหาต่าง ๆ

3.ผลการรายงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่ทะวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35ตามกระบวนการดำเนินงาน 5องค์ประกอบ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก

ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลในภาพรวมอยู่ในระดับมากคือครูประจำชั้นได้เข้าเยี่ยมบ้านเพื่อพบปะ พูดคุยกับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้งครูประจำชั้นได้รายงานข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียนให้ท่านได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

ด้านการคัดกรองนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดี
มีทัศนคติที่ดีต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคมและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

ด้านการส่งเสริมและพัฒนา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากคือนักเรียนทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว และชุมชนที่อาศัยอยู่นักเรียนมีความสุขกับการได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและโรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายให้บุตรหลานได้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง

ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อในภาพรวมอยู่ในระดับมากคือผู้ปกครองได้รับคำปรึกษาจากครูประจำชั้นหรือทางโรงเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ โรงเรียนได้แนะนำหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการส่งต่อนักเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา กรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียนได้และพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนลดน้อยลงหลังจากการได้รับคำปรึกษาเบื้องต้นจากครูประจำชั้นหรือทางโรงเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่ทะวิทยาความเห็น (0)