การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจำวัน

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี และ ได้มาตรฐาน ก็มีชัยไปกว่าครึ่ง

หลักในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ มีดังนี้

          ๑) เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายเลขทะเบียนอาหารและยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

          ๒) เลือกผลิตภัณฑ์ที่สะอาดปราศจากสารปนเปื้อน และมีประโยชน์

          ๓) มีฉลากระบุส่วนประกอบ วันที่ผลิต วันหมดอายุ ไว้อย่างชัดเจน

          ๔) ผลิตภัณฑ์บางชนิดควรทดสอบก่อนเลือกใช้ว่ามีอาการแพ้หรือไม่

          ๕) ผลิตภัณฑ์บางชนิดควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ เช่น ยา วิตามิน

          ๖) ไม่ควรเลือกใช้เพราะเชื่อคำโฆษณา แต่เลือกตามประโยชน์ที่ใช้

ฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์

          ฉลากเป็นสิ่งที่ติดภาชนะบรรจุอาหารหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อแสดงข้อมูลแก่ผู้บริโภค ใช้เป็นหลักในการเลือกซื้ออาหารหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ

          ข้อมูลที่แจ้งอยู่บนฉลากจะทำให้ผู้บริโภครู้ถึงที่มาของอาหาร ความคุ้มค่าของราคา คุณค่าของสินค้า และความปลอดภัยในการบริโภคสินค้าชนิดนั้น ดังนั้น การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ก่อนเลือกซื้อหรือเลือกใช้จึงเป็นสิ่งจำเป็น

ลักษณะของฉลากผลิตภัณฑ์ที่ดี ควรระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

           ๑) เครื่องหมายทะเบียนหรือเลขอนุญาตใช้ฉลากอาหาร แสดงตามแบบที่กำหนดโดยคณะกรรมการอาหารและยา

           ๒) น้ำหนักสุทธิหรือปริมาตรสุทธิ วึ่งเป็นน้ำหนักที่ไม่รวมภาชนะบรรจุ

           ๓) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์หรือชื่อทางการค้า ต้องระบุเป็นภาษาไทย และใช้ตัวอักษรสีเดียวกัน

           ๔) ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ โดยต้องระบุปริมาณเป็นร้อยละเรียงลำดับจากมากไปน้อย

           ๕) วันที่ผลิตหรือวันหมดอายุ

           ๖) ชื่อที่อยู่ผู้ผลิต หรือสถานที่ผลิต

           ๗) ข้อมูลโภชนาการ

           ๘) รายละเอียดอื่น ๆ เช่น คำแนะนำในการเก็บรักษา ( ถ้ามี )

ที่มา : True ปลูกปัญญา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ที่ได้จาก E-Commerceความเห็น (0)