Education in ASEAN

นางสาวชุติมาคล้ำภิบาลรหัส 57D0103104

ปริญญาโทภาคพิเศษสาขาหลักสูตรและการสอนรุ่นที่ 13

รายวิชา 102611การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

ผู้สอนผศ. ดร. อดิศรเนาวนนท์

อนุทินครั้งที่ 2

วันที่ 3 สิงหาคม 2557

จากการฟังบรรยายและเสวนาเรื่อง Education in ASEAN ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน เช่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา สิงคโปร์ รวมถึงประเทศจีนด้วย เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับการจัดการศึกษาในประเทศไทยจะเห็นได้ว่า ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนส่วนมากจะใช้เวลา 12 ปีเหมือนกัน แต่จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันบ้าง เช่น การใช้ภาษาในการจัดการเรียนการสอน ฟิลิปปินส์จะใช้ Mother Tongue และภาษาอังกฤษควบคู่กันไป สิงคโปร์ใช้ภาษาอังกฤษ การสอบวัดความรู้ระหว่างช่วงชั้น ความเข้มข้นในการสอยแตกต่างกันไป โดยเฉพาะในสิงคโปร์จะให้ความสำคัญกับการสอบเป็นอย่างมาก ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้เรียน เวียดนามแบ่งการเรียนเป็น 2 ช่วง เช้าและบ่ายเน้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเวลาว่าง การจัดการศึกษาในประเทศต่าง ๆ มีการแข่งขันกันสูงมาก ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทย ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับภูมิหลัง หรือประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ นโยบานกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร ความดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครอง ความรับผิดชอบและความมีระเบียบวินัยของผู้เรียนด้วย

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในประเทศในอาเซียน จะเห็นได้ว่า การศึกษาในประเทศไทยค่อนข้างยืดหยุ่น และนักเรียนยังขาดระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง และหลักสูตรอาจวางกรอบไว้กว้าง ๆ โดยที่สถานศึกษาอาจนำไปใช้ได้อย่างไม่เต็มที่ หรือไม่ตรงประเด็น ทำให้ผู้เรียนยังไม่เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง ครูผู้ใช้หลักสูตรน่าจะได้จัดการเรียนการสอนอย่างอิสระ สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการที่เรียนมาอย่างครบถ้วน การวัดและประเมินผล ควรประเมินเพื่อการพัฒนามากกว่าจะใช้ตัดสินว่า ได้ หรือ ตก

ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเอง โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ครูคอยให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ จะใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในห้องเรียนให้มากขึ้น เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานการณ์จริงด้วย

บรรยากาศในการฟังบรรยายและเสวนา ผู้บรรยายใช้ภาษาอังกฤษในการบรรยาย ทำให้ต้องตั้งใจมากขึ้น รวมถึงได้ตรวจสอบสิ่งที่ฟังกับผู้แปลภาษาไทย เพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เราฟังนั้นจับใจความสำคัญได้ถูกต้องหรือไม่ มีการเสวนาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน มีการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้บรรยายแต่ละท่าน นักศึกษาที่เข้าฟังให้ความสนใจกันดี แต่มีบางส่วนที่มาช้า ซึ่งก็มี

การกระตุ้นเตือนจากอาจารย์ให้ปรับปรุงพฤติกรรมให้ดีขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chutima Khlamphibanความเห็น (0)