อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเกษตรฯมข.ดูงานผลิตกล้าไม้เพื่อการค้า จ.สกลนคร

การศึกษาดูงานการผลิตกล้าไม้เพื่อการค้าและการผลิตเกษตรผสมผสาน เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ด้านเทคนิคและวิธีการต่างๆ สามารถนำมาพัฒนางานประจำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และนายสมยศ มีทา นักวิชาการเกษตร สาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่ประจำหมวดไม้ผลและหมวดไม้ดอกไม้ประดับ สาขาพืชสวน ศึกษาดูงานการผลิตกล้าไม้เพื่อการค้าและการผลิตเกษตรผสมผสาน ที่จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน พ.ศ.2557
การศึกษาดูงานการผลิตกล้าไม้เพื่อการค้าและการผลิตเกษตรผสมผสานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ด้านเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ สามารถนำมาพัฒนางานประจำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถช่วยเหลืองานบริการด้านการวิจัยและการเรียนการสอนได้อย่างมีระบบและเกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาหน่วยงานด้วย โดยได้ศึกษาดูงาน 2 แห่งคือ แหล่งผลิตกล้าไม้ของกลุ่มเกษตรกร อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกล้าไม้เพื่อการค้าแหล่งใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และดูงานด้านการผลิตพืชสวน อาทิ แปลงผลิตลิ้นจี่ ลำไย มังคุดและกาแฟ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

ธิติมา สุภา ข้อมูลข่าว/ภาพ
กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการเกษตร



ความเห็น (0)