จรรยาบรรณพนักงาน

บุคคลที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงานฉบับนี้

พนักงานที่ธนาคารได้รับเข้าทำงานเป็นพนักงานและได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนจากธนาคาร


ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร

หมายถึง ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคมโดยรวม


การปฏิบัติตนในหน้าที่และความรับผิดชอบ

จรรยาบรรณพนักงานฉบับนี้ได้รวบรวม ประเด็นสำคัญต่างๆ ที่พนักงานทุกคนต้องรับรู้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติที่ดีโดย เคร่งครัด จรรยาบรรณพนักงานเป็นกรอบปฏิบัติที่จะทำให้พนักงานทุกคนสามารถทำงานร่วมกัน ได้อย่างมีบรรยากาศของการทำงานที่ดี เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของการเป็นองค์กรที่ดี และเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ดังนั้น พนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

  1. ทำความเข้าใจเนื้อหาจรรยาบรรณพนักงาน
  2. ทบทวนความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณพนักงานสม่ำเสมอ
  3. เมื่อมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา
  4. แจ้งผู้บังคับบัญชาเมื่อพบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือขัดต่อจรรยาบรรณพนักงาน
  5. ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆกับบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากธนาคาร

การรายงานกรณีที่พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือขัดต่อจรรยาบรรณพนักงาน

ผู้พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือขัดต่อจรรยาบรรณพนักงาน สามารถให้ข้อมูล หรือร้องเรียนไปยังทุกช่องทางของทางธนาคาร เช่น รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของพนักงานผู้พบเห็น หรือแจ้งทรัพยากรบุคคล หรือ ส่งข้อมูลผ่านทางWhistle Blowing หรือ Incident Report ฯลฯ


อ้างอิง https://www.tmbbank.com/about/code-of-conduct.php

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน dream to be a bankerความเห็น (0)