การจัดการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

บันทึกอนุทิน7 September 2557 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้รหัสวิชา 102611 ผู้สอนผู้ช่วยศาตราอารย์ ดร. อดิสรเนาวนนท์

โดยMissxiaomin Li รหัสนักศึกษา 57D0103101ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษสาขาหลักสูตรและการสอน

AAR เรื่อง การจัดการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (รศ.ดร.ประพันธ์ศิริสุเสารัจ )

ความรู้ที่ได้รับ

 • ตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • 1.ครูเตรียมการสอน
 • 2.ครูวิเคราะห์ผู้เรียนแล้วออกแบบการเรียนรู้ตามความแตกของนักเรียน
 • 3.ครูใช้วิธีการสอนที่หลาหลายสอดคล้องกับนักเรียน
 • 4.ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ตามแนวทางและวิธีที่ตนถนัด
 • 5.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวกการเรียนรู้มากที่สุด
 • 6.ผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
 • 7.ผู้เรียนสามารถค้นพบละสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
 • 8.ผู้เรียนได้แสดงออก ได้ลงมือทำกิจกรรมและสร้างผลงาน
 • 9.ครูเมตตาและเอาใจใส่ต่อผู้เรียน
 • 10.ครูจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นการเรียนรู้ใช้สื่อการสอน แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
 • 11.ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน

การเรียนรู้อย่างมีความสุข

 • 1.ผู้เรียนทุกคนได้รับการยอมรับและ ยกย่องว่ามีความสามารถ มีสติปัญญา มีคุณค่าเท่าเทียมกัน
 • 2.ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนตามศักยภาพ
 • 3.ครูเข้าใจปัญหา ให้ความเมตตา ยุตธรรมและอ่อนโยน
 • 4.ผู้เรียนมีความรัก ความภูมิใจในตังเอง รู้สึกว่าตนเองประสบความสำเร็จและมีค่า
 • 5.ผู้เรียนมีโอกาสได้ทำสิ่งที่ตนเองชอบ ไม่รู้สึกว่าถูกบังคับ
 • 6.การสอนสนุก บทเรียนแปลกใหม่ เร้าใจ บรรยากาศห้องเรียนมีชีวิตชวา

สิ่งที่ครูต้องรู้การจัดการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ The Brain New world

สมองกับความคิดของนักเรียน

 • 1.เรียนรู้ความแตกต่างของสมอง เมื่อรู้ว่านักเรียนเป็นกลุ่มสมองใดแล้วออกแบบการสอนให้ตามความต้องการของ นักเรียน ในห้องเรียนทำอย่างไรจะให้นักเรียนได้รับความรู้เท่ากัน เรามาดูโครงสร้างของสมองโดยทั่วไปครูสามารถรู้ว่านักเรียนสมองซิกไหนดีกว่า จากวิธี ให้นักเรียนมองจุดที่ครูให้โดยผ่านช่องว่างของแล้วเปิดตาซ้าย แล้วตาขาว ครูจะรู้ได้ว่านักเรียนชอบเรียนรู้โดยแบบไหน วิธีการทดสอบง่ายทีเดียว
 • ให้นักเรียนเอามือทำ เป็นวงกลม แล้วมองวงกลมดานล่าง ผ่านวงกลมของมือ แล้วปิดตาขาว แล้วเปลี่ยนตาซ้าย ถ้าปิดซ้ายตาขาวยังเห็นวงกลมหมายถึงว่าคุณใช้ สมองซ้าย ถ้าปิดขาวตาซ้ายยังเห็นวงกลมหมายถึงว่าคุณใช้สมองขาว
 • 2.ความแตกต่างการทำงานสมอง ซ้าย ขาว

จากกานเข้าอบรมครั้งนี้ทำให้มีความเข้าใจวิธีในการจักการเรียนการสอนมาก ขึ้น และเข้าใจรูปแบบการสอน 4 MATS เข้าใจรูปในการจัดการเรียนการสอนที่ดีครูจะต้องพัฒนาความรู้อยู่เสมอ เอาใจใส่นักเรียน เห็นใจนักเรียนเมตตากรุณา ต่อนักเรียน ให้กำลังใจกับนักเรียน ไม่ควรคัดสินนักเรียนโดย ภายนอน ให้คำชมเชียแก่นักเรียน นักเรียนมีความ สามารถไม่เท่ากัน ทุนคนมีทั้งด้านดีกับไม่ดี ครูต้องเห็นคุณค่าในตัวนักเรียนมากกว่าการใช้คะแนนในการประเมินนักเรียน ควรมีวิธีในการประเมิน ที่หลากหลายวันนี่ได้รับความรู้และประสบการณ์และคิดว่าจะนำไปพัฒนาการสอนของ ในวิชีที่สอน การสอนแบบ 4 MATS เป็นรูปแบบการสอนที่ดีและนักเรียนได้เก็ดการเรียนรู้ จริง อาจารย์ได้แน่นำ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หมวก 6ใบ ด้วย

การนำไปประยุกต์ใช้

กิจกรรมที่อาจารย์พาทำคือ 4 MATS อาจารย์ให้ทุกคนเขียนแผนการสอนแบบ 4 MATS ก่องที่จะลงมือทำอาจารย์ทำตังอย่างให้ดูก่อง

บรรยากาศในการเข้าร่วมกิจกรรม

บรรยากาศ ในการอบรมสนุกมาก กิจกรรมกลุ่มก็สนุก เพื่อนๆ ช่วยกันดีมาก ทุกคนตั้งใจทำงานที่อ่จราย์ให้ช่วยๆกัน แลกเปลี่ยนกันเรียนรู้ รักทุกคน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าเร้าพลังความเห็น (0)