ติดตั้งโสตฯ (โปรเจคเตอร์ เครื่องฉายแผ่นทึบ) ถ่ายภาพนิ่ง พร้อมดูแลความเรียบร้อยตลอดในงานพิธีมอบทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ประจำปี 2550 ให้คณาจารย์ภายในคณะฯ ในวันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2549 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารและบริการ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร