บันทึก After Action Review (AAR) ครั้งที่ 1 เรื่อง การทัศนศึกษาที่โรงเรียนสัตยาไส และ โรงเรียนวนิษา

After Action Review (AAR) ครั้งที่ 1

วันที่บันทึก วันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 7 - 8 สิงหาคม 2557

เรื่อง การไปทัศนศึกษาที่ โรงเรียนสัตยาไส และโรงเรียนวนิษา

รายวิชา การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ รหัสวิชา 102611

ผู้สอน ผศ.ดร. อดิศร เนาวนนท์

ผู้บันทึก นางสาวรดาการ ปรางสุข รหัสประจำตัว 57D0103204

ป. โท หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 13 หมู่ 1

..............................................................................................................................................................................

 • 1.ความคาดหวังในการทำกิจกรรม
 • จากการที่ได้ไปทัศนศึกษาดูงานที่โรงเรียนสัตยาไส (SATHYA SAI SCHOOL) อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี (7 สิงหาคม 2557) มีความรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากเพราะได้ทราบข้อมูลมาว่าที่โรงเรียนแห่งนี้มีรูปแบบวิธีการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิ คุณธรรมนำความรู้ และอยากทราบเกี่ยวกับการบูรณาการสอดแทรก “วิชาความเป็นมนุษย์” ในทุกรายวิชาที่สอนด้วย และอยากนำรูปแบบวิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาปรับใช้ในการเรียนการสอนของตนเองด้วย และโรงเรียนสัตนาไสเป็นโรงเรียนที่ชนะเลิศในการประกวดโครงการสิ่งแวดล้อม ของ บ. ฮอนดา แห่งประเทศไทยจำกัด ในปีการศึกษา 2556 จึงอยากเห็นบรรยากาศและแนวทางอนุรักษ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งโรงเรียนของข้าพเจ้าได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
 • สำหรับการไปทัศนศึกษาดูงานที่โรงเรียนวนิษา จ. ปทุมธานี (8 สิงหาคม 2557) ซึ่งทราบว่าเป็นโรงเรียนที่มีจุดเด่นที่มีรูแบบการสอนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง จึงอยากไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนว่าทำอย่างไรบ้าง
 • 2.สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการไปทัศนศึกษาดูงาน
 • ในการไปทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้ (ที่ ร.ร. สัตยาไส) คณะของเราไปถึงช้ากว่าเวลาที่กำหนดนัดหมายไว้ จึงไม่ได้เห็นบรรยากาศในการกิจกรรมช่วงเช้าของผู้เรียน จึงได้เข้ารับฟังจากการบรรยายของท่าน
 • ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และยังมีคณะอื่นมาศึกษาดูงานฟังการบรรยายอยู่ก่อน 2 คณะ ในการฟังการบรรยาย ได้มีการซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติสมาธิ ว่านักเรียนปฏิบัติแล้วเกิดผลอย่างไรและได้นำไปใช้ในชีวิตอย่างไร ซึ่งผู้เรียนได้ตอบคำถามของผู้ซักถามว่าต้องเกิดจากความเชื่อและความศรัทธาก่อน เพราะเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติ ในช่วงแรก ๆ ของการฝึกปฏิบัติสมาธิก็จะอึดอัดและลำบากใจ แต่เมื่อได้ฝึกปฏิบัติบ่อย ๆ สม่ำเสมอจนทำให้จิตใจสงบแล้วจะทำให้รู้สึกว่ามีความสุข – สงบ มีสมาธิในการเรียนมากขึ้น นำไปใช้ในการปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดี
 • ที่โรงเรียนสัตยาไส จะมีการสอนบูรณาการสอดแทรกวิชาความเป็นมนุษย์ ในทุกรายวิชาโดยให้ยึด

หลักคุณธรรม 5 ประการ คือ

 • 1.มีความรักความเมตตาต่อผู้อื่น
 • 2.ความจริง อย่ายึดมั่นกับการเปลี่ยนแปลง (สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือนิพพาน)
 • 3.การประพฤติชอบทำความดี
 • 4.รักษาศีล (รักษากาย วาจาให้สงบเรียบร้อย)
 • 5.ยึดหลักอหิงสา ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
 • มีการเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในวัยเด็กเชื่อว่าการสอนให้เป็นคนเก่งจะทำให้เกิดการแข่งขันสูง เบียดเบียนผู้อื่น เอาเปรียบสังคม และในทุก ๆ วงการควรมีการสร้างสังคมของคนดี ให้มีคนดีดีมีอยู่ทั่วไปในสังคม สร้างคนดีตั้งแต่ยังเด็กให้เป็นคนดีในสังคม และไปพัฒนาสังคมต่อไป ที่โรงเรียนสัตยาไส จะมีวิสัยทัศน์ในการสร้างคนดีเหนือสิ่งใด สร้างคนดีให้จิตใจสูงส่ง ให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ตลอดเวลา ค้นหาความจริง ผู้เรียนมีเป้าหมายอะไรให้ผู้เรียนได้ค้นหา/ค้นพบตนเอง โดยเฉพาะการค้นหาความจริงทางด้านจิตใจ ให้ผู้เรียนทุกคนได้ฝึกปฏิบัติสมาธิตามแบบอานาปานสติ (การกำหนดลมหายใจ เข้า - ออก) มีการสอนโดยใช้ห้องเรียนธรรมชาติ ผู้เรียนทุกคนได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อม ได้ฝึกทักษะในการสังเกตทุกอย่าง และใช้เศรษฐกิจพอเพียง ปลอดสารพิษ ไม่ใช้สารเคมี อยู่ได้ด้วยตนเอง
 • ส่วนการศึกษาดูงานที่โรงเรียนวนิษา จ. ปทุมธานี ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ผู้เรียนอยากเรียนรู้อะไร โดยวิธีใด ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีที่ตนเองต้องการ ครูต้องศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ของสมอง สร้างภาพจำ การสร้างความสุข ความอบอุ่นที่ดีให้เกิดกับผู้เรียนคือต้องการให้ผู้เรียนได้จำช่วงที่มีความสุข ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ควรจะเรียน ผู้เรียนต้องสนุกในการเรียนรู้ และครูควรระมัดระวังในการทำภาพจำที่ไม่ดีให้แก่ผู้เรียน เช่น คำพูด การกระทำ ให้ครูสนุกกับงาน โรงเรียนมีกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมโดยให้ผู้เรียนในระดับชั้น ป. 1 – ป. 6 มาเข้าค่ายทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับผู้เรียน ให้ผู้ปกครองเป็นสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน เพื่อให้เกิดความรักความอบอุ่นให้มากขึ้นระหว่างผู้เรียนกับผู้ปกครอง มีกิจกรรมพระในใจเด็ก คือ พ่อ – แม่ ครูอาจารย์ให้ผู้เรียนเข้าสู่สภาพแวดล้อมที่ดี ให้เกิดประสบการณ์ตรง
 • กระบวนการในการคัดเลือกผู้เรียนของโรงเรียนทั้งสองแห่งนี้จะมีความคล้ายกันคือ จะไม่มีการทดสอบผู้เรียนแต่จะสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครองแทน และผู้ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้เรียนทุกคน ผู้ปกครองไม่ต้องเก่งวิชาการความรู้แต่ต้องการความรู้ด้านคุณธรรม – จริยธรรม รวมถึงมีการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนร่วมด้วย บางครั้งภาพของผู้เรียนจะสื่อถึงผู้ปกครองด้วย ในการคัดเลือกครูก็จะคล้ายกันคือมีการสัมภาษณ์ เลือกครูที่ดีและเก่ง ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
 • 3.การสะท้อนแง่คิดที่ได้จากการไปทัศนศึกษาดูงาน
 • จากการไปทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้สามารถตอบโจทย์ที่ต้องการทราบได้คือ ที่โรงเรียนสัตยาไส มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และมีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างไร จึงได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศในการประกวดโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม สิ่งที่พบคือ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถเรียนรู้ได้จนเกิดทักษะชีวิตติดตัวผู้เรียน มีความมั่นใจในตนเองสูงในการนำเสนอความรู้แก่คณะผู้ศึกษาดูงาน มีความถูกต้องแม่นยำ สิ่งเหล่านี้ที่เกิดกับผู้เรียนได้ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่าเกิดจากที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ในส่วนของการฝึกปฏิบัติสมาธิไม่ได้ดูจากสภาพการปฏิบัติจริง เพราะถ้าหากจะดูการปฏิบัติกิจกรรมนี้ต้องมาพักค้างคืนที่นี่ จะได้สัมผัสโดยตรง แต่ก็ได้ความรู้เรื่องนี้จากการตอบข้อคำถามของผู้เรียนที่คณะผู้ศึกษาดูงานได้ซักถาม และจากการพูดคุยกับผู้เรียนโดยตรง รวมถึงการสอนแบบบูรณาการ วิชาความเป็นมนุษย์ให้กับผู้เรียน การสร้างมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ยกระดับจิตใจและผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติสมาธิทุกคน
 • รูปแบบการสอนของโรงเรียนสัตยาไสจะเน้นคุณธรรมนำความรู้ มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในทุกวิชาตลอดเวลาในการเรียนการสอน จะเน้นการสร้างคนดีมากกว่าคนเก่ง เพราะเชื่อว่าเมื่อเป็นคนดีแล้ว เขาก็จะเป็นคนเก่งเอง สอนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ทั้งสอโรงเรียนจะยึดหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการทุกอย่าง แต่จะมีรูปแบบและวิธีการสอนที่ต่างกันออกไป
 • โรงเรียนวนิษา จะมีวิธีการที่คล้ายกันคือ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติลงมือทำจริง ได้รับประสบการณ์ตรง ให้ผู้เรียนได้คิดแล้วนำออกมาสรุปองค์ความรู้เป็น Mind Mapping เรียนรู้จากง่ายไปหายาก เรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้ตัว ให้เชื่อมโยงความรู้ค้นคว้าในเรื่องที่สนใจแล้วนำมาเรียนรู้ ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการในการสืบค้น / ค้นพบแล้วทำให้เกิดการเรียนรู้ มีการฝึกระเบียบวินัยให้กับผู้เรียนเช่น เมื่อเรียนหรือเล่นแล้วต้องเก็บเข้าที่ด้วยตนเอง ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพฤติกรรมและวัยของผู้เรียน ทุกห้องเรียนจะมีครูชาวต่างชาติคอยสอนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้วย
 • 4.การนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต
 • จากการไปทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้สิ่งที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาที่สอนคือวิชาสังคมศึกษา ได้แก่การสอนโดยบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม – จริยธรรม วิชาความเป็นมนุษย์ การฝึกปฏิบัติสมาธิให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติอย่างจริงจังและตั้งใจให้มากกว่าเดิม เพราะที่โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ที่ข้าพเจ้าสอนอยู่ จะให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการสวดมนต์ก่อนเข้าเรียนในช่วงเช้าและบ่ายทุกวัน แต่ยังพบว่ายังมีนักเรียนบางส่วนยังขาดความตระหนักไม่เห็นคุณค่าความสำคัญในการสวดมนต์มากนัก และจะส่งเสริมเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมตามรอยเท้าพ่ออยู่อย่างพอเพียงตามโครงการที่โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมอยู่ให้กับผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จริงเป็นวิถีการดำเนินชีวิตต่อไป
 • ในการสอนโดยสอดแทรกวิชาความเป็นมนุษย์ในทุกรายวิชาให้กับผู้เรียนเป็นเรื่องที่ดีมาก ควรนำมาใช้ในการปลูกฝังส่งเสริมคุณธรรม – จริยธรรมของคนในชาติให้แพร่หลายมากขึ้นด้วยจะทำให้คนไม่เห็นแก่ตัว ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ลดปัญหาความขัดแย้งลง สังคมจะได้สงบสุขบ้านเมืองของเราจะได้น่าอยู่มากขึ้น ในส่วนของการนำรูปแบบวิธีการสอนของโรงเรียนวนิษามาปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน คือ จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัด ความอยากรู้อยากเรียน และความสนใจ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง

ชื่อ – สกุล นางสาวรดาการ ปรางสุข               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อนุทินความเห็น (0)