สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของชุด ชป ศพส จ อต ในรอบปี ๒๕๕๗

สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของ ชุด ชป.doc

เอกสารนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน

โครงการชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ (ชุด ฉก .ศพส.จ.อต.) ปี ๒๕๕๗

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศพส.จ.อต.) ได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ (ชุด ฉก.ศพส.จ.อต.) ปี ๒๕๕๗ เพื่อเป็นกลไกลสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยกำหนดภารกิจหน้าที่ ๕ ข้อ ดังนี้๑.หาข่าว สืบสวน เกี่ยวกับผู้กระทำผิดกฎหมายคดียาเสพติด ๒.ค้นหาผู้เสพ กลุ่มผู้ติดนำเข้ารับการบำบัดในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแบบสมัครใจ ๓.ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟูฯจากโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง ๔.หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเคร่งครัด ๕.ปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

กรอบความคิดในการทำงาน

ใน ปี งบประมาณ ๒๕๕๗ ชุดปฏิบัติการฯ เน้นการทำงาน โดยใช้กระบวนงานทำงานเชิงรุก และชัดเจนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยังคงยึดถือรูปแบบ”จิ๋วแต่แจ๋ว” และให้ความสำคัญต่อข้อร้องเรียนจากภาคประชาชน ทำงานอย่างรอบครอบ และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดย”ยึดถือหลักในการทำงาน โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง “ “ เสริมสร้างศรัทธาประชาชน” “ ทำเท่าที่ทำได้" “จำเป็นต้องทำ” และ “การแบ่งปันเพื่อสุขภาพชีวิตที่ยั่งยืน” มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และมีข้อคิดเตือนใจทีมงานว่า"การทำงานในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ทำงานมากงานหนักก็แค่เหนี่อย แต่มีความสุขใจที่ได้ทำ ภารกิจหน้าที่ ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนความเสี่ยงยังน้อยกว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะต้องเป็นผู้เสียสละเท่านั้นครับ" และเน้นกระบวนการทำงานแบบ “ทำซ้ำๆ ทำบ่อยๆ”เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย และเชี่ยวชาญ พัฒนาระบบกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง และกำหนดเป้าหมายการมีส่วนร่วมรักษาสถานะภาพ แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นพิเศษอย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ได้รับการประกาศให้เป็น “เรือนจำสีขาว” อย่างจริงจังต่อไป

อนึ่ง ในเบื้องต้นหลักการดำเนินการต่อผู้กระทำผิดคดียาเสพติด ยึดหลักว่าเมื่อพบการกระทำผิด ชุดปฏิบัติฯ จะเน้นการชี้แจงและทำความเข้าใจกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อมูลแล้วพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ ภายใต้คำขวัญของ ป.ป.ส.ที่ว่า “ชีวิตเริ่มต้นได้ เมื่อสังคมให้โอกาส” อีกด้วย

สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของ ชุด ชป. ฉก. ศพส. จ. อต.

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ให้ความสำคัญและเน้นหนักกระบวนการและกลไกการทำงานของ ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ( ชุด ชป. ฉก. ศพส.จ.อต.) ให้คณะทำงานฯมีความกะทัดรัด ทำงานได้เต็มที่และมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง จึงมีการปรับปรุงและแก้ไขทบทวนบุคลากรประจำชุดใหม่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานในเชิงคุณภาพและชัดเจนมากขึ้น จากเดิมชุดปฏิบัติการฯ มีจำนวน ๑๐ นาย ปัจจุบันมีคำสั่งแต่งตั้งชุดปฏิบัติการฯที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ชุดปฏิบัติการ จำนวน ๘ นาย ประกอบด้วย เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง จำนวน ๒ นาย เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข จำนวน ๑ นาย เจ้าหน้าที่เรือนจำ จำนวน ๑ นาย ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จำนวน ๑ นาย (ภาคประชาชน) และ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน ๓ นาย โดยการออกปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดฯ

๑. การค้นหาผู้เสพ ผู้ติด และติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ

กำหนดกลุ่มเป้าหมายเน้นหนัก ได้แก่ กลุ่มเด็กและเยาวชน ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอายุระหว่าง ๑๒ –๒๔ปี อยู่ในพื้นที่เสี่ยง กลุ่มบุคคลเรี่ยไร คนเลี้ยงช้างเร่ร่อน กลุ่มพระสงฆ์และสามเณร และคนต่างด้าว เป็นต้น ได้ดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะ ค้นหาผู้เสพ ผู้ติด จำนวน ๑๑๘ ครั้ง ๑๗๐ แห่ง จำนวน ๘,๖๒๓ คน พบว่าปัสสาวะมีผลเป็นบวก จำนวน ๒๙๓ คน นำตัวส่งเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูที่ค่ายโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๗๐ คนและดำเนินการติดตามผู้ผ่านการบำบัดในทุกระบบที่ทางชุดปฏิบัติค้นหาพบทุกราย และให้การสนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานพื้นที่อีกด้วย

การใช้มาตรการทางสังคม

กลุ่ม ใช้มาตรการทางสังคม(ราย)
ประชาชนทั่วไป ๑๒๖
นักเรียน/นักศึกษา ๕๒
พระภิกษุ/สามเณร ๒๘
รวม ๒๐๖

การจับกุมดำเนินคดียาเสพติด

ข้อหา คดี ผู้ต้องหา(คน) ของกลาง
เสพ ๗๖ ๗๖
ครอบครอง ยาบ้า ๒๐ เม็ด
ครอบครองเพื่อจำหน่าย ยาบ้า ๓๖๙ เม็ดเงินสด ๕๐,๒๐๕ บาท
รวม ๘๕ ๘๗ ยาบ้า ๓๘๙ เม็ดเงินสด ๕๐,๒๐๕ บาท

หมายเหตุ ใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ. ศ. ๒๕๑๙ ในฐานะเป็นเจ้าพนักงาน ป. ป. ส.

๒. งานการข่าวยาเสพติด

ทำหน้าที่รับแจ้งเบาะแสและสืบสวนเกี่ยวกับผู้กระทำผิดกฎหมายคดียาเสพติด ใช้กระบวนงานการประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ของทีมงานชุดปฏิบัติการฯ และสร้างครือข่ายสมาชิกการข่าว ทาง facebook ศพส.จ.อต/คนเห็นคนจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ - สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้รับข้อมูลการแจ้งเบาะแส จำนวน ๑๑๐ เรื่อง สามารถดำเนินการแก้ไขและยุติปัญหาได้ จำนวน ๗๕ เรื่อง

๓. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันยาเสพติด ปี ๒๕๕๗

เป็นหน่วยรับผิดชอบกิจกรรม “โมบายทีม” ทุกครั้งที่นำชุดปฏิบัติการฯออกปฏิบัติหน้าที่ และมีเวทีประชาคมในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน (จำนวน ๗ แห่ง)หรือได้รับเชิญเป็นวิทยากรในสถานศึกษาต่างๆ ( จำนวน ๘ แห่ง)จะเน้นการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวการแจ้งข้อมูลเบาะแส ผู้เสพ/ผู้ค้า ยาเสพติดว่า มี ๕ ช่องทาง ได้แก่ ๑. หมายเลขโทรศัพท์ของชุดปฏิบัติการฯ ๒.ทางอินเตอร์เน็ต facebook ศพส.จ.อต/ คนเห็นคนจังหวัดอุตรดิตถ์ ๓.ทางตู้ ปณ ๓๓๓ ๔ .สายด่วน ๑๓๘๖ และ ๕.ร้องเรียนด้วยตนเอง และเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเสพยาเสพติด(ยาบ้า)และนำสื่อให้ความรู้ในรูปแบบป้ายไวนิลไปด้วย ตลอดจนเน้นการประชาสัมพันธ์ ชักจูงให้ ผู้เสพ ผู้ติด ซึ่งถือว่าเป็นผู้ป่วยโรคทางสมองติดยาเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูด้วยความสมัครใจและประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์อีกด้วย

๔. กิจกรรม “ริเริ่มนวตกรรมใหม่”

- ติดตามตรวจปัสสาวะทุก ๗ วัน จำนวน ๘ ครั้ง

ตั้งแต่ปี งบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นต้นมา ทางชุดปฏิบัติการได้ริเริ่มใช้กระบวนการติดตามผู้เสพ/ผู้ติดที่ทางชุดปฏิบัติการฯ ตรวจค้นพบ ในกรณีใช้มาตรการทางสังคม จะกำหนดให้มารายงานตัวเพื่อตรวจปัสสาวะทุก ๗ วัน จำนวน ๘ ครั้ง ณ ห้อง สนง.ศพส.จ.อต. (ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น ๒) ซึ่งเป็นกระบวนการที่พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ต่อกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสูงสุด ใช้งบประมาณไม่มาก เกิดความคุ้มค่า และสามารถปฏิบัติงานได้จริง และในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีผลการปฏิบัติ ดังนี้……….

- บริการคลายทุกข์ นำพาลูกหลาน เข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟู

ในช่วงปี งบประมาณ ๒๕๕๗ เริ่มมีประชาชนเข้ามาพบชุดปฏิบัติการฯด้วยตนเอง เพื่อปรึกษาหารือและขอความช่วยเหลือ ในการนำตัว ลูกหลาน ฯลฯ เข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟู ในสถานบำบัดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยยินดีเสียค่าใช้จ่ายเอง เนื่องจากเสพยาเสพติด(ยาบ้า) จนมีอาการทางสมอง เกิดอาการคลุ้มคลั่ง อาละวาด มีพฤติกรรมก้าวร้าว ถึงขั้นข่มขู่และทำร้ายร่างกายคนในครอบครัว ณ สนง.ศพส.จ.อต. และชุดปฏิบัติการฯได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ มีผลการปฎิบัติภารกิจดังกล่าว ทั้งสิ้น จำนวน ๕ ราย

๕. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้นำในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน

ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภาคสนาม (การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดชั่วคราว) และการสุ่มตรวจปัสสาวะ การส่งตัวดำเนินการตามกฎหมายให้กับเจ้าหน้าที่และผู้นำในพื้นที่ และให้การสนับสนุนกิจกรรมการจู่โจมตรวจค้นเพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ (๑.)เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ (ชุมชนสำราญฤทัย) (๒.)บ้านน้ำท่วม หมู่ที่ ๒ ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล (๓.)ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง (๔ .)ตำบลบ้านเกาะอำเภอเมือง (๕.)บ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง (๖.)บ้านค้อกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน (๗.) อำเภอน้ำปาด และสร้างเครือข่ายชุดหน่วยเคลื่อนที่เร็วอาสาสมัครคนเห็นคนจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑ ชุด ปัจจุบันมีสมาชิกออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมเป็นผู้ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ชุด ชป ฉก ศพส.จ.อต. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน ๑๐ คน

๖. กิจกรรมเชิงรุกตอบสนองนโยบาย คสช. ตามคำสั่ง คสช. ที่ ๔๑/๒๕๕๗

- กิจกรรม”กวาดบ้านสีขาว”

ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรม”กวาดบ้านสีขาว” มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑.เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ ตรวจปัสสาวะ พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างเทศบาลตำบลบ้านเกาะ และผู้นำท้องที่ จำนวน……….คน ผลการตรวจปัสสาวะเป็นลบทุกคน

๒.เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ทำการตรวจปัสสาวะของพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑๑๐ คน ผลการตรวจปัสสาวะมีผลเป็นบวก จำนวน ๗ คน

กิจกรรม”เรือนจำสีขาว”

ได้เข้าร่วมกิจกรรมในเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๗ ครั้ง ดังนี้

-วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ร่วมจู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำ ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งของต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.๒๔๗๙ แต่อย่างใด และตรวจปัสสาวะ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑,๒๒๘ คน ผลการตรวจปรากฎว่าปัสสาวะมีผลเป็นลบทุกราย

-เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ร่วมจู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำ ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งของต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.๒๔๗๙ แต่อย่างใด

-วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ร่วมจู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำ ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งของต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.๒๔๗๙ แต่อย่างใด และตรวจปัสสาวะ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑,๓๓๓ คน ผลการตรวจปรากฎว่าปัสสาวะมีผลเป็นลบทุกราย

-เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดในเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์

- เมื่อวันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เข้าร่วมการซ้อมแผน/ป้องกันเหตุ ในเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์

-เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ร่วมจู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำ ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งของต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.๒๔๗๙ แต่อย่างใด

-เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ร่วมจู่โจมตรวจค้นเรือนจำ และปฏิบัติหน้าที่สุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง จำนวน ๒๐๐ ราย ผลการตรวจปัสสาวะเป็นลบทุกราย

“เราเชื่อมั่นว่า ในปี ๒๕๕๗ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น “เรือนจำสีขาว” อย่างแท้จริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุด ฉก ศพส จ อตความเห็น (0)