บันทึก กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2557 (30/05/57)

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมของกลุ่มสาระสุขศึกและพลศึกษา เป็นกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ในกิจกรรมนี้มีการนำโปสเตอร์และป้ายต่าง ๆที่กล่าวถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่มานำเสนอหน้าเสาธงในตอนเช้า ให้ความรู้นักเรียน

เพื่อให้นักเรียนตระหนักและคำนึงถึงโทษที่เกิดจากบุรี่ ทั้งนี้มีการนำเอาตัวแทนนักเรียนออกมาใส่มาสคอร์ดเป็นตัวการ์ตูนรูปบุหรี่ให้โทษเดินขบวนหน้าแถวเพื่อให้นักเรียนสนใจและสนุกสนานแฝงไปด้วยความรู้ที่เป็นประโยชน์นอกจากนี้ยังมีตัวแทนนักเรียนออกมา

รรยายให้ความรู้ในเรื่องของบุหรี่ การหลีกเลี่ยงทำอย่างไรให้ห่างไกลบุหรี่และควันบุหรี่ นับว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ที่เด็กสามารถนำความรู้ไปต่อผู้ปกครองได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)