After Action Review 2 อบรมนวัตกรรมการสอน :Flipped Classroom เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2557 โดย ท่าน ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์

After Action Review 2

อบรมนวัตกรรมการสอน :Flipped Classroom เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2557

โดย ท่าน ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์

นางสาวศุภรัตน์ ภิรมย์ชม รหัสนักศึกษา 57D0103117 ป.โท สาขาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ รุ่นที่13 หมู่1

รายวิชา การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 102611

วันที่บันทึก วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์

        วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ได้เข้ารับการอบรม Flipped Classroomกับท่าน ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ โดยท่านให้เรียกสั้นๆ ว่า “ครูแก้ว” ครูแก้วได้เข้าสู่การดูคลิปๆ หนึ่ง เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนยุคใหม่ที่แต่งตัวผิดระเบียบมาโรงเรียน แล้วครูก็จะมีวิธีแก้ปัญหาโดยการให้เหตุผล เพื่อให้เด็กเข้าใจ และกลับไปแต่งตัวถูกระเบียบ ซึ่งครูแก้วสื่อให้เห็นว่า เด็กปัจจุบันนี้ชอบสงสัยในทุกๆเรื่อง ชอบลองทำในสิ่งที่ผิดๆ เพื่ออยากรูความจริง ความถูกต้อง ครูแก้วจึงเริ่มให้ความรู้เกี่ยวกับคนในยุคต่างๆ ซึ่งจะบ่งออกเป็น 4 ยุค ซึ่งเด็กปัจจุบันจะอยู่ในยุค Gen Z คือกลุ่มที่เกิด พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบัน เป็นกลุ่มที่เติบโตมาพร้อมกับการเลี้ยงดูที่ดี เทคโนโลยีพร้อม เด็กปัจจุบันจึงมีสมาธิสั้น ไม่รู้จักความอดทน การแก้เด็กในยุคปัจจุบันจึงเป็นหน้าที่หลักของครูทุกคน ซึ่งในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นครูเป็นหลัก จะเปลี่ยนเป็นเน้นนักเรียนเป็นหลัก ครูจะเป็นผู้ฝึกให้กับเด็กๆ โดยการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ อยากรู้ อยากเรียน เรียนโดยการปฏิบัติจริง ที่เรียกว่า Project Based Learning หรือ PBL การเรียนรู้แบบ PBL ครูจะเป็นผู้ดูแลอยู่ข้างๆ คอยแนะนำ ให้คำปรึกษา ฝึกให้เด็กใช้ทักษะต่างๆ ฝึกตีโจทย์ ค้นคว้า เป็นต้น ซึ่งเป็นการเรียนที่ไม่มีกรอบ มีเสรีภาพในการเรียน การเรียนรู้แบบ PBL นี้ ไม่ได้สนใจคำตอบที่เด็กได้มา แต่จะสนใจในกระบวนการหาคำตอบนองนักเรียน สนใจในการที่นักเรียนร่วมกัน ช่วยกันในการหาคำตอบ ส่วนการวัดผล จะเป็นการวัดเพื่อประเมินความก้าวหน้า ประเมินพัฒนาการของนักเรียน ไม่ใช่วัดเพื่อการสอบผ่านหรือสอบตกของนักเรียน แต่การเรียนรูแบบนี้จะประสบความสำเร็จได้ค่อนข้างยาก ฉะนั้นจึงต้องใช้กระบวนการต่างๆ เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน

     PLC หรือ Professional Learning Community เป็นกระบวนการรวมตัวกันเรียนรู้ เป็นชุมชนการเรียนรู้ของครู ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยครูในการออกแบบการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมกับบริบท ซึ่ง PLC จะเข้ามาแทนที่การทำงานแบบสั่งการ เน้นทุกฝ่ายมารวมตัวกันเป็นสังคมการเรียนรู้ ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ เพื่อให้ครูมีทักษะในการออกแบบการเรียนรู้ และสามารถพัฒนาได้

      จากการอบรมในครั้งนี้ ดิฉันจะนำไปประยุกต์ใช้โดยการ ใช้การเรียนรู้แบบ PBL มาประยุกต์ใช้ในการทำการทดลองในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ฝึกให้เด็กปฏิบัติจริง เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะเป็นผู้ดูแลอยู่ข้างๆ คอยแนะนำ ให้คำปรึกษา เพื่อให้เด็กได้ใช้ทักษะ รูจักคิด วิเคราะห์ด้วยตนเอง เพื่อให้เด็กเข้าใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน After Action Reviewความเห็น (0)