บทเรียนภาษาอังกฤษม.๒

เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.docx

เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม. 2

เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.2
เทอม 1 เทอม 2
บทที่ 1. Polite questions using Can บทที่ 2. Questions with How many บทที่ 3. Present continuous for future

บทที่ 4. Questions and statements using simple past

บทที่ 5. Quantifiers

บทที่ 6. Like + __ing and get to + verb

บทที่ 7. Need and need to

บทที่ 8. Have to and should

บทที่ 1. Prepositions of location

บทที่ 2. How much /how many / how often and too/enough

บทที่ 3. Get + participle and get + noun phrase

บทที่ 4. Should and much/ a lot

บทที่ 5. More/most and better/best

บทที่ 6 Have been

บทที่ 7. Why and because

บทที่ 8. Was able to and had to

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิจัยความเห็น (0)