JJ14V9_1 น้อมนำ พระบรมราโชวาท ททท AAR_ALR ใน Thai Pod

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

น้อมนำพระบรมราโชวาท

 ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 14 ท่าน รองฯ กัลณกา สาธิตธาดา และ นายก สมาคม Thai Pod ให้ JJ เล่าประสบการณ์ เรื่องการประกันคุณภาพการเรียนการสอน ให้กับคณาจารย์ที่เข้าอบรม ณ โรงแรมพีพี สมิหลา รีสอร์ท


 กิจกรรม เริ่มด้วย การถอดบทเรียน จากประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอน ของสัมมนากร นำมา แลกเปลี่ยน เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน


 นักศึกษาที่มาช่วยงานสองท่านได้มีโอกาส เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย ดูกลมกลืนกันดี เพราะมีครบ ทั้งครู และ ศิษย์


 ประเด็นที่สรุป ที่เหมือน และ แตกต่าง ได้มานำเสนอ หน้าชั้นเรียน แล้ว JJ จึงเสริมเติมประเด็น สิ้นสุดเวลา หนึ่งชั่วโมงครึ่ง ได้น้อมนำส่วนที่สำคัญ ของพระบรมราโชวาท ปี 30 ที่ให้ไว้ กับข้าราชการพลเรือน คือ 

 " ต้องสำรวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่สม่ำเสมอและปฏิบัติแก้ไขเสียโดยเร็ว ไม่ปล่อยให้เจริญงอกงาม ทำความเสียหายให้แก่การกระทำ ความคิดและการงาน

 ซึ่งสอดคล้องกับ มาตรฐานที่สาม ของชาติ หรือ KM_LO ที่เราใช้ Reflection หลังการเรียนรู้ทันที

 ผลออกมาเป็นดังนี้ครับ

 จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม หลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” รุ่นที่ 14 วันที่ 7 สิงหาคม มีผู้เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือสะท้อนบทเรียน หลังการเรียนรู้ จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สรุปผล ความคิดเห็นตามหัวข้อต่างๆ ได้ดังนี้


1.การอบรมครั้งนี้ได้ตามเป้าหมาย “การประกันคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน” มาก หรือ น้อย

  • มากที่สุด 27 คน (61.36%)
  • มากปานกลาง 13 คน (29.55%)
  • ได้ตามเป้า(แต่ไม่ระบุระดับความมากน้อย) 2 คน (4.55%)
  • น้อย 1 คน (2.27%)
  • ไม่ระบุ 1 คน (2.27%)

2.ได้เรียนรู้อะไร KUSA

 • ได้รู้เรื่องการประกันคุณภาพ 24 คน ( 54.55 %)
 • การเป็นครูที่มีคุณภาพ 9 คน ( 20.45 %)
 • ได้รู้ความเหมือน / แตกต่างกัน ของการประกันคุณภาพแต่ละสถาบัน 5 คน ( 11.36%)
 • ได้เห็นโครงสร้างของการประกันคุณภาพ 2 คน ( 4.55 %)
 • ได้รู้ว่าตัวเรามีตาม KUSA หรือไม่ 1 คน ( 2.27%)
 • ไม่ระบุ 3 คน ( 6.82%)

3.จะนำไปทำอะไรต่อ

 • เพื่อปรับปรุง/ พัฒนา การเรียนการสอน 25 คน ( 56.82%)
 • เพื่อนำไปพัฒนาการประกันคุณภาพ 5 คน ( 11.36%)
 • เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปบอกต่อกับหน่วยงานที่ตนอยู่ 5 คน ( 11.36%)
 • แก้ไข มคอ.3 2 คน ( 4.55%)
 • ปรับปรุงการเขียน SAR 1 คน ( 2.27%)
 • นำไปใช้ด้านอื่นๆ 1 คน ( 2.27%)
 • ปรับปรุงการทำงานในโปรแกรม 1 คน ( 2.27%)
 • ไม่ระบุ 4 คน ( 9.09%)

4.ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาตัวผู้สอน

 • อ.JJ พูดเร็วไป อยากให้พูดช้ากว่านี้ 12 คน (27.27%)
 • ชมอาจารย์ 6 คน (13.64%)
 • เพิ่มเวลาในการเรียน 3 คน ( 6.82%)
 • อยากให้มีการอภิปรายในกลุ่ม 3 คน ( 6.82%)
 • อยากให้ อ.JJ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมการประชุม 2 คน ( 4.55%)
 • อยากให้มีเอกชีต(เอกสาร)สรุป 2 คน ( 4.55%)
 • สอนในเชิงปฏิบัติ 1 คน ( 2.27%)
 • มีกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 1 คน ( 2.27%)
 • ไม่ระบุ 14 คน (31.82%)

5. เรื่องอื่นๆ

 • ขอบคุณ 7 คน ( 15.91%)
 • ชมอาจารย์ 5 คน (11.36%)
 • ควรให้เวลาในการพูดมากกว่านี้ 4 คน ( 9.09%)
 • ระบายความในใจ 2 คน ( 4.55%)
 • ได้รับความรู้และปรับทัศนคติ 2 คน ( 4.55%)
 • ยังไม่เข้าใจเท่าที่ควร 2 คน ( 4.55%)
 • รู้สึกกดดันในช่วงแรก 1 คน ( 2.27%)
 • ควรมีเอกสารประกอบ 1 คน ( 2.27%)
 • ควรมีกิจกรรมที่เหมาะกับอาจารย์ทุกคน/ประเภท 1 คน ( 2.27%)
 • อยากให้มีก้าวที่ 2 สู่อาจารย์มืออาชีพ 1 คน ( 2.27%)
 • ไม่ระบุ 18 คน ( 40.91%)

JJ14 ฅ ฅนเดิม (030914)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ส่วนใหญ่ ได้. มากกว่า. ไม่ได้   

คงต้องมีรุ่นที่สอง ตามที่ผู้เรียนร้องขอแล้วสินะคะ

เขียนเมื่อ 

รุ่นต่อไป เป็น รุ่นที่ 15 ครับ จัดที่สงขลา เช่นเดิม ต้องเตรียมเอกสาร แจกก่อนครับ แต่ต้องทำเป็นกิจกรม Action Learning และ Team Learning ครับ