บทคัดย่อรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ชื่อเรื่อง         รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                    โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้ออำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี

ผู้วิจัย            นางณฐมนแนวคำ

ปีที่ วิจัย         2556

บทคัดย่อ

         การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2)  เพื่อทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3) เพื่อประเมินและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ก่อนและหลังใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียนและความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน633 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามความต้องการของนักเรียน แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรม แบบประเด็นการสนทนากลุ่ม แบบประเมินพฤติกรรมเชิงจริยธรรม แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครอง แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย( )ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) และทดสอบสมมุติฐานแบบ (t-test dependent)

ผลการวิจัยพบว่า

1.รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประสิทธิภาพตามเกณฑ์

2.การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.การประเมินและปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียนนักเรียนมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมก่อนและหลังใช้รูปแบบการพัฒนาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05และมีความคิดเห็นในระดับมาก

หมายเลขบันทึก: 575318เขียนเมื่อ 29 สิงหาคม 2014 08:23 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 สิงหาคม 2014 08:23 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี