คณะเกษตรฯ มข. จัดสัมมนาส่งเสริมคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์


เตรียมความพร้อมและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่เลือกเข้าสาขาวิชาใหม่ โดยเน้นหนักถึงความเป็นคนดีมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดีในหมู่คณะและสังคม

         ระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิเทศและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการ “สัมมนาส่งเสริมคุณภาพนักศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 14” ขึ้น ณ ห้องสัมมนาภาควิชาสัตวศาสตร์และสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรม เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีรองศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา พร้อมคณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาฯ เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุขอาจารย์ดร.ธีรชัย หายทุกข์ อาจารย์ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง นางสาวศรีนวล คณานิตย์ นางสาวนริศรา สวยรูป นายสายัณ คันธรินทร์ นายปฐมพงศ์ หล้าคำ นายชานนท์ ทองดี นายวัชรพงษ์ สิงห์โสภาและนางสาวกษมา ตั้งมุททาภัทรกุล
         ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นภาควิชาที่ก่อตั้งมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น มากว่า 50 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ภาควิชาสัตวศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตทางสาขาสัตวศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนกระทั่งรุ่นปัจจุบันที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วคือรุ่นที่ 47 มีจำนวนไม่น้อยกว่า 2,500 คน ซึ่งปัจจุบันบัณฑิตจำนวนดังกล่าวได้ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานมีความเจริญก้าวหน้าในระดับผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก มูลเหตุที่สำคัญของความสำเร็จของบัณฑิตเหล่านี้คือ การเป็นคนดี มีความสามารถ มีความรับผิดชอบ อดทนและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานเป็นที่ตั้งมาโดยตลอด สิ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของคณาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์มายาวนานกว่า 50 ปี
         การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (รุ่นที่ 49) ที่เลือกเข้าสาขาวิชาใหม่ โดยจะเน้นหนักถึงความเป็นคนดีมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดีในหมู่คณะและสังคม มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีศีลธรรม จริยธรรมอันดีงาม เคารพกฎกติกาของสังคม รักประชาธิปไตย ใฝ่รู้และมีทัศนคติที่ดี หลีกหนีให้ห่างไกลยาเสพติดและการพนัน
         จากเสียงสะท้อนของนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มนักศึกษามีความสัมพันธ์ต่อกันที่ดี ทำให้มีความสนิทสนมกันมากขึ้นจากกิจกรรมกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ในภาควิชา เพิ่มความเป็นกันเองกับนักศึกษา ทำให้นักศึกษามีความกล้าที่จะพูดคุย ปรึกษาหารือกับคณาจารย์เพิ่มมากขึ้น เมื่อนักศึกษามีปัญหา นักศึกษาสามารถ มีความกล้าที่จะนำปัญหาต่างๆเหล่านั้นมาปรึกษากับคณาจารย์ได้
          นอกจากนี้ยังได้รับประสบการณ์ใหม่และความรู้จากโลกภายนอกผ่านการทัศนศึกษาที่ โรงคัดไข่ของบริษัทเอส เอฟ ขอนแก่น สวนองุ่นเบญจพรและสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียว ซึ่งอยากให้ทางภาควิชาฯ จัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้รุ่นน้องได้รับประโยชน์เช่นเดียวกัน ทั้งหมดจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา

          ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิเทศและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ภาพ/ข่าว
          กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่

หมายเลขบันทึก: 574750เขียนเมื่อ 18 สิงหาคม 2014 10:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 สิงหาคม 2014 10:29 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

ชอบ "การเป็นคนดี มีความสามารถ มีความรับผิดชอบ อดทนและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานเป็นที่ตั้ง"

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี