เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) คืออะไรเอ่ย

เทคโนโลยี (Technology)

สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เข่น อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัสดุ หรือ แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ เช่น กระบวนการต่าง ๆ

สารสนเทศ (Information)

เท็จจริง ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ และความคิดที่ผ่านการประมวลผลแล้ว ด้วยวิธีการต่้างๆผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปใช้และเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวของด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ การสื่อสาร การทำรายงาน การแลกเปลี่ยน และเผยแพรสื่อสารขอมูล ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส อาจจะอยู่ในรูปแบบของ รูป เสียง ตัวอักษร หรือภาพเคลื่อนไหว รวมไปถึงการนําสารสนเทศและขอมูลไปใช้ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของผูใช 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาความเห็น (0)