ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับพนักงานในยามเกษียณหรือต้องออกจากราชการ  และส่งเสริมการออมระยะยาวในอนาคต  ที่พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยร่วมกันออมเงิน  ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นและตรวจสอบความถูกต้องในขั้นสุดท้าย  หลังจากที่เชิญบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมมาให้ความรู้  และผู้แทนของม.เทคโนโลยีสุรนารีมาให้ประสบการณ์  คาดว่าปีใหม่นี้พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้รับของขวัญที่เกิดจากพลังของเงินออมเพื่ออนาคต  กองทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดระบบสวัสดิการ  ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียน  ตามวิสัยทัศน์ของท่านอธิการบดีท่านใหม่   ชื่อเดิม