วันนี้ผมได้ทำรายงานการประชุมของคณะกรรมประชาสัมพันธ์และสารสนเทศชุดใหม่ครับ เพราะเพิ่งได้รับคำสั่งแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการฯได้ประชุมกันเมื่อวันพฤหัสบดี ที่26 ต.ค 2549 โดยเรื่องหลักๆ ก็ประชุมกันในเรื่องการจัดทำจุลสารฯ และแบบประเมินงานประชาสัมพันธ์ โดยการจัดทำจุลสารฯ คณะกรรมการฯมีมติให้เพิ่มสาระความรู้ในด้านงานวิจัยลงในคอลัมน์ AHS for Life โดยฉบับแรกจะลงในเรื่องระเบียบวิธีการวิจัย เป็นภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก แหล่งทุนวิจัย เป็นภาควิชาเทคนิคการแพทย์ การจดสิทธิบัตร เป็นของภาควิชารังสีเทคนิค และส่วนภาควิชากายภาพบำบัดกำลังอยู่ในช่วงพิจารณาเพราะทางคณะกรรมฯต้องการจะทำให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะที่ว่าคณะจะเป็นคณะวิชาแห่งการวิจัย ภายในปี 2553 ส่วนเรื่องอื่นๆ ทุกท่านสามารถติดตามได้จากรายงานการประชุมที่แนบมานี้ครับ คลิก