ผูัทรงสิทธิในการมีสุขภาพดี

         สิทธิในการมีสุขภาพดี เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมี กล่าวคือเป็นสิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข หมายถึง การที่บุคคลมีสิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและมี ประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ทั้งสิ้น ดังนั้น ผู้ทรงสิทธิในการมีสุขภาพดีนั้นจึงไม่ใช่แต่เพียงสมาชิกของรัฐใดรัฐหนึ่งแต่ เพียงทั้งเท่า แต่ย่อมรวมไปถึงมนุษย์ทุกคน[1]

         จากกรณีศึกษาจึงขอยกตัวอย่างของน้องอาป่า หรือ นายอาป่า ซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2539 อายุ19ปี เกิดที่หมู่บ้านจะแล หมู่11 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย บิดามารดาเป็นอาข่าไร้รัฐ ไร้สัญชาติที่อพยพมาจากประเทศเมียนม่าร์ แต่ต่อมาครอบครัวนี้ได้รับการสำรวจและบันทึกลงใน “ทะเบียนประวัติชุมชนบนพื้นที่สูงตามแผนแม่บทฯฉบับที่2” ในปี พ.ศ.2542 ทำให้ได้รับการรับรองสิทธิอาศัยชั่วคราวตามกฎหมายไทยว่าด้วยคนเข้าเมือง ได้รับการบันทึกลงใน ทร.13 ให้มีสถานะ “คนที่มีสิทธิอาศัยชั่วคราว” ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2543 จึงเห็นได้ว่านายอาป่า และบิดามารดา มีรัฐไทยให้สังกัดในการอยู่อาศัยภายในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวแล้ว ปัญหาเรื่องคนไร้รัฐจึงหมดไป แต่ยังมีปัญหาเรื่องสัญชาติอยู่เนื่องจากพวกเขามีบัตรประจำตัวประชาชน ไทย13หลัก ที่ขึ้นต้นด้วยเลข6 หมายความว่า เป็นคนที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่ไม่มีสัญชาติไทย[2]

         ซึ่งต่อมาเมื่อน้องอาป่าประสบอุบัติเหตุรถชนต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์ เนื่องจากน้องได้รับบาดเจ็บต้องผ่ากะโหลกและขาหักทั้ง 2 ข้างต้องใช้เหล็กดามไว้ ซึ่งยังไม่สามารถเดินได้ตามปกติเเละยังไม่แน่ชัดว่าจะสามารถใช้ขาทำงานตาม ปกติได้อีกหรือไม่ จึงทำให้เกิดปัญหาตามมา คือ แม้น้องจะเป็นผู้ทรงสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อบุคคลที่มีปัญหาสถานะ บุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2553 เพราะน้องเป็นบุตรของราษฎรไทยที่เป็นชนกลุ่มน้อยที่อพยพเข้ามาก่อน พ.ศ. 2542 ก็ตาม แต่ในทางข้อเท็จจริงเเล้วหากน้องได้รับสัญชาติไทยน้องจะมีสิทธิในการรักษา พยาบาลได้มากกว่าที่เป็นอยู่นี้ โดยจะได้รับประโยชน์ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545[3]

         จะเห็นได้ว่า น้องอาป่าซึ่งเป็นบุคคลที่สมควรมีสิทธิในการมีสุขภาพดีต้องเสียสิทธิของตนไปเพราะรัฐไม่รับรองให้มีสัญชาติ ทั้งๆที่เกิดในประเทศไทยและมีสิทธิได้รับสัญชาติไทยเช่นกัน

                                                                                                                                   ชยากร โกศล

                                                                                                                               19 พฤษภาคม 2557

อ้างอิง

[1] http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-4/human_rights/07.html 19 พฤษภาคม 2557

[2] http://www.thongkasem.com/knowledge.php?kid=2319 พฤษภาคม 2557

[3] http://www.l3nr.org/posts/53555919 พฤษภาคม 2557

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน HR-LLB-TU-2556-TPCความเห็น (0)