เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19  ตุลาคม  2549  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  โดยทีมแกนนำนักจัดการความรู้และทีมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนำ ที่เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางกากรศึกษาด้วยการจัดการความรู้  ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ประกอบด้วย   1)  โรงเรียนโรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน   2)  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์    3) โรงเรียนวัดเกตุสโมสร     และ 4) โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  ได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร  จากข้อสรุปของเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ที่ประชุมได้กำหนดแนวทาง  การรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  เป็นกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรโรงเรียนแกนนำดังกล่าว  และโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนแกนนำอีก 5  โรงเรียน  และจะเผยแพร่รูปแบบและกระบวนการจัดการความรู้ การรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับโรงเรียนในสังกัด  จำนวน 188 โรงเรียน  โดยฝ่านกระบวนการพัฒนาของกลุ่มวิชาการต่อไป