โดยที่วันนี้ได้มีการนัดหมายจากท่านอาจารย์ รสสุคนธ์ ให้มารับฟังแนวทาง คำแนะนำและหนังสื่อส่งตัวเพื่อนำไปหมอบให้กับทางสถานที่ที่นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ โดยที่วันนี้ได้แจ้งกับทางโรงเรียนไว้แล้วว่าจะไปประชุมเรื่องการฝึกประสบการณืที่มหาวิทยาลัยจึงได้ขอลา 1 วัน โดยที่เวลานัดอยู่ที่เวลา 13.00 น. ซึ่งในเวลา 13.30 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะออกไปฝึกประสบการณ์จึงมากันครบ จากนั้น ท่านอาจารย์รสสุคนธ์ จึงได้แจ้งรายละเอียดต่างๆของการฝึกประสบการณ์ร่วมถึงการให้คะแนนในส่วนต่างๆอีกด้วย