เป้าหมายของการเรียนกฎหมายสิทธิมนุษยชน

เนื่องจากมนุษย์เกิดมาเป็นสัตว์สังคม ดังนั้นมนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมมีสิทธิในตัวเอง ที่เรียกว่า “สิทธิมนุษยชน”

ซึ่งในปัจจุบันสามารถพบเห็นได้ว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทั้งทางเชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ จึงส่งผลให้สังคมไทยมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องของการแบ่งชนชั้น นอกจากนี้ยังปรากฏการละเมิดสิทธิเด็ก เช่น การละเมิดทางเพศ แรงงาน ยาเสพติด หรือการละเมิดสิทธิสตรี เนื่องจากสังคมไทยยังมีการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัว ความรุนแรงทางเพศ เป็นต้น

ดังนั้น สิทธิมนุษยชน จึงมีความสำคัญต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าจึงได้เลือกศึกษาวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชน โดยมีเป้าหมายในการศึกษาวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชน

1.เนื่องจากข้าพเจ้าเคยเรียนวิชาสิทธิขั้นพื้นฐานมาในชั้นปีที่ 1 ซึ่งในวิชาดังกล่าวได้มีการกล่าวถึงสิทธิมนุษยชน ข้าพเจ้าจึงต้องการต่อยอดความรู้จากวิชาดังกล่าว อีกทั้งวิชาสิทธิมนุษยชน เป็นวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก

2.เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนในปัจจุบันและเป็นแนวทางป้องกันปัญหาต่างๆในภายภาคหน้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน HR-LLB-TU-2556-TPCความเห็น (0)