การบูรณาการใช้โปรแกรม GSP ในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนความเห็น (0)